6. Сервіс і після продажне обслуговування

магниевый скраб beletage

Цей напрям використання Інтернету в маркетинговій діяльності містить у собі консультування клієнтів по e-mail, інформування на веб-сайті про новини тощо. Кошти на забезпечення зв'язку підпри­ємства з покупцями аналогічні тим, які розглянуті в пункті 1 «Під­тримка ділових зв'язків». Однак оскільки сервіс і після продажне об­слуговування пов'язані не тільки з постійними партнерами компанії, але й з тими оптовими й роздрібними клієнтами, які придбали про­дукцію підприємства лише один раз і не збираються встановлювати тісні ділові контакти з виробником, необхідно виокремити роботу з ними в самостійний напрямок маркетингової діяльності. Це буде сприяти підтримці репутації фірми як компанії, що піклується про споживачів своєї продукції. Покупці ж зможуть безпосередньо звер­татися за консультацією до виробника, у тому числі й за інформацією про товари-новинки, або скористатися інтернет-послугами, зокрема передплатити розсилання новин сервера.

Таким чином, розглянуті вище основні напрямки використан­ня інтернет-послуг свідчать про те, що індивідуальні функціональні системи маркетингу підприємств повинні враховувати зміни в інфор­маційних технологіях і особистісних взаємозв'язках. З іншого боку, і постачальники Інтернет-послуг повинні пропонувати проекти, пер­спективи яких складалися б не тільки всередині мережі, але й стосува­лися основних стратегій, які фірми використовують у своїй діяльності. Інакше кажучи, всі учасники ринку інтернет-послуг повинні розгляда­ти заходи в Інтернеті як частину маркетингової стратегії підприємства.

У цілому доцільно зазначити, що використання Інтернету сьогод­ні стосується майже всіх відомих аспектів маркетингової діяльності багатьох підприємств, причому роль мережі постійно зростає. Базою її використання є і традиційні інструменти маркетингу, які завдяки використанню мережі стають більш ефективними, а також нові мож­ливості, які надаються Інтернетом.

° Завдання для самоконтролю

1.  Які маркетингові можливості надає Інтернет сучасній бізнес-практи-

ці?

2.  У чому полягає сутність Інтернету як всесвітньої інформаційної сис­теми?

3.  Які основні етапи характерні для еволюції глобальної мережі?

4.  Чому Інтернет вважається глобальним засобом обміну інформацією і перспективним інструментом ведення бізнесу?

5.  Які існують підходи до розуміння предмета Інтернет в маркетингу?

6.  Які можливості вирішення маркетингових завдань відкриває застосу­вання сучасних мережевих і комп'ютерних технологій?

7.  Як виглядає загальна схема побудови мережі Інтернет?

8.  У чому полягає специфіка основних категорій ресурсів Інтернету?

9.  Які особливості притаманні головним сервісам Інтернету?

10.  Якими перевагами та особливостями можуть скористатися підприєм­ства, проводячи свій бізнес у Інтернеті?

11.  У чому полягає роль інтернет-послуг у маркетинговій діяльності фірм?