2.2. Соціодемографічні характеристики міжнародної аудиторії Інтернету

магниевый скраб beletage

Інтернет не є статичною структурою, адже чисельність і демогра­фія користувачів Всесвітньої мережі постійно змінюється. Тому дані, які будуть наводитися далі, мають швидше пізнавальний характер.

Одним з основних і найцікавіших є питання про загальну кіль­кість користувачів Інтернету, що характеризує ступінь поширення мережі у суспільстві. Значна увага до цього питання обумовлена тим, що ефективність маркетингового використання Інтернету, як і біль­шості традиційних засобів масової інформації, значною мірою визна­чається ступенем поширення в середовищі, для якого він призначений.

Кількість користувачів Інтернет у світі та зокрема в Україні що­року збільшується в декілька разів. Сьогодні Всесвітня мережа ста­ла невід'ємною частиною життя у розвинутих країнах та країнах, котрі розвиваються. У сучасному економічному та глобальному ін­формаційному суспільстві стає неможливим ведення діяльності у будь-якій галузі без доступу до всесвітньої мережі Інтернет. Завдяки своїм стрімким темпам зростання Інтернет здійснює сьогодні справ­ді революційні перетворення в низці економічних областей. Разом з тим, Інтернет вже став могутнім чинником соціального, освітнього та культурного розвитку, надаючи нові можливості простим грома­дянам і працівникам різних сфер, усуваючи бар'єри для створення і розповсюдження матеріалів, пропонуючи загальний доступ до дже­рел цифрової інформації, обсяги якої постійно збільшуються.

У 2012 році майже третина населення Землі буде використо­вувати Інтернет — такі попередні дані звіту аналітичної корпорації IDC «Прогноз та модель цифрового ринку». Щороку збільшується і кількість веб-сайтів різноманітної тематики. За даними авторитетної дослідницької агенції NetCraft кількість веб-сайтів, що становила в 1993 році 26 тис., сьогодні наближається до 200 млн. У 2000 році у світі нараховувалося близько 300 млн користувачів Інтернет, з них тільки в США чисельність перевищувала 100 млн чоловік. У 2004 році Інтернет нараховував 700 млн користувачів, а в 2008 році вже більше 1 млрд. До 1996 року кількість інтернет-користувачів у світі зростала помірними темпами, проте з 1997 року різко пішла вгору, що наочно відображено на рис. 2.1.

У зв'язку з бурхливою еволюцією комп'ютерних і мережних тех­нологій кількість користувачів Всесвітньої мережі постійно зростає, проте досить непропорційно. Так, в технологічно розвинутих країнах, таких як США, Великобританія, Німеччина, Франція, де Інтернет іс­нує вже досить довго, чисельність населення, що використовує його, зростає повільніше, ніж в інших державах, оскільки досить високий процент жителів цих країн постійно застосовують його на роботі або вдома. Загальна кількість користувачів мережі збільшується, в осно­вному, за рахунок країн, що розвиваються.

Швидке зростання кількості інтернет-користувачів було обумов­лене насамперед поширенням персональних комп'ютерів, які стали більш доступними та вже перестали належати до обладнання на­уковців чи дослідників, а почали займати все більше місця в житті звичайних громадян. З іншого боку зростання кількості користувачів Інтернет у світі пов'язане зі зростанням кількості веб-сайтів, що про­понують різноманітний контент та сервіси користувачам. Так, згідно оприлюдненої у січні 2009 року інформації провідної американської компанії з маркетингових досліджень comScore, найпопулярнішим веб-сайтом у світі виявилась пошукова система Google, яку у грудні 2008 року відвідало 777,9 млн користувачів, тобто понад 70% від їх загальної кількості у світі. Свою роль звісно зіграло й здешевлення доступу до мережі, який зараз стає по кишені кожному громадянину навіть з невисоким рівнем достатку.

З наведеного вище рисунку видно, що починаючи з 1995 року кількість інтернет-користувачів у світі щороку збільшувалась у се­редньому на 20-40%, проте помітне зростання почалось тільки у 1997 році. Крім того, зростання кількості інтернет-користувачів у світі відбувалось не завжди рівномірно, було незначне уповільнен­ня. Так, наприклад, у 2002 року кількість інтернет-користувачів у світі у порівнянні з 2001 роком збільшилась усього на 14,4%, в той самий час як у 2001 році порівняно з 2000 цей показник склав 42,1%, тобто збільшився майже в 4 рази. Наступне уповільнення зростання світової кількості інтернет-користувачів помітне у 2004 році, коли темп приросту у порівнянні з 2003 роком склав 13,6%, в той час як порівнюючи 2003 та 2002 роки стає зрозумілим, що попередній темп приросту інтернет-користувачів у світі склав 22,5%. Ще одне значне уповільнення помітне у 2006 році, коли у порівнянні з 2005 темп при­росту нових інтернет-користувачів становив лише 7,4%, в той час як у 2005 в порівнянні з 2004 цей показник склав 24,6%.

Жодної тенденції уповільнення темпу приросту світових корис­тувачів встановити не видається можливим, проте можна зробити припущення, що це ніяк не було пов'язане з різними подіями світо­вого масштабу, наприклад зі збройними конфліктами на Близькому Сході чи терористичними атаками на США і країни Європи, чи ми­нулими світовими фінансовими кризами.

Також наведений рисунок дає своєрідний прогноз того, що за вер­сією Miniwatts Marketing Group у 2010 році кількість інтернет-корис- тувачів у світі сягне 1,65 млрд. осіб.

Динаміка росту кількості користувачів коливається в досить ши­роких межах. Максимальний ріст цього показника складає близько 100% у рік. Однак для країн з високим рівнем використання Інтер­нету, таких як США, Канада, де вже близько 30% відсотків населен­ня має доступ до мережі, цей показник значно нижчий і згодом буде зменшуватися (табл. 2.1).

Таблиця 2.1