ПЕРЕДМОВА

магниевый скраб beletage

Процес інтенсивного розвитку мережі Інтернет призвів до широ­кого запровадження глобальної мережі як ефективного інструменту маркетингу в діяльності підприємств. Використовуючи комп'ютерні інформаційні мережі, фахівці можуть обмінюватися інформацією з фірмами, отримувати дані про продавців, покупців і конкурентів, оперативно знаходити у мережевих базах даних необхідну інформа­цію, приймати зважені управлінські рішення.

Актуальність Інтернету в маркетингу обумовлена потребою за­своєння особливостей застосування сучасних мережевих технологій під час реалізації маркетингових підходів до просування товарів і послуг, пошуку корисної інформації, потенційних клієнтів і ділових партнерів, розширення ринків збуту, забезпечення результативності рекламним кампаніям, для організації ефективної системи зворот­ного зв'язку із покупцями та споживачами. Усім зацікавленим у ви­вченні відповідної проблематики повинен допомогти даний підруч­ник, який складений на основі використання найновіших матеріалів.

При вивченні «Інтернет в маркетингу» можна оволодіти теоре­тичними і базовими знаннями, засвоїти основні положення та підхо­ди до використання сучасних інформаційно-комп'ютерних техноло­гій у маркетинговій діяльності фірм, навчитись вирішувати питання, пов'язані із розумінням особливостей Інтернету і специфіки здій­снення маркетингових заходів у мережі, закріпити теоретичні знання шляхом виконання розрахункових і ситуаційних вправ.

У структуру підручника включено 10 розділів наступного тема­тичного змісту. Перший розділ знайомить із можливостями викорис­тання глобальної мережі у маркетинговій діяльності підприємств, із основними сервісами Інтернету та їх практичною цінністю. У другому розділі можна ознайомитись із результатами останніх досліджень, які розкривають специфіку міжнародної та вітчизняної аудиторії Інтерне- ту, визначають особливості становлення всесвітньої мережі в Україні і характеризують чинники впливу на поведінку інтернет-користувачів.

Третій розділ покликаний продемонструвати особливості призна­чення і специфічні ознаки веб-серверів і можливості їх використання при реалізації програми маркетингу підприємства через Інтернет. Четвертий розділ книги передбачає вивчення властивостей комуні­каційного середовища Інтернет і показує доцільність їх врахування у маркетинговій діяльності підприємства.

П'ятий розділ дозволяє засвоїти концептуальні основи марке­тингу в середовищі Інтернету, методи пошуку інформації, напрями та особливості реалізації маркетингових стратегій з використанням мережі. У шостому розділі можна ознайомитись із послідовністю процесу створення системи маркетингу підприємства в Інтернеті, основними завданнями і специфікою проведення етапів бізнес-пла- нування в мережі.

У сьомому розділі охарактеризовано існуючі підходи до створен­ня та реалізації веб-сервера підприємства, підбору провайдерів по­слуг Інтернет і організації зворотного зв'язку із цільовою аудиторією. Восьмий розділ подає основні маркетингові прийоми побудови ефек­тивної системи маркетингу підприємства в мережі Інтернет і методи­ки оцінки ефективності його веб-сервера.

Дев'ятий розділ знайомить із особливостями застосування сучас­них інструментів маркетингу для проведення підприємством реклам­них кампаній у мережі Інтернет. Заключний десятий розділ дозволяє набути навиків і вмінь практичного вирішення маркетингових за­вдань із використанням можливостей Інтернету, здійснити комплек­сну перевірку знань Інтернету в маркетингу на основі відповідей на контрольні тестові запитання.

Під час роботи над підручником його автори намагались макси­мально широко охопити всі важливі питання ведення маркетингової діяльності через сучасні бізнес-процеси в середовищі Інтернету. Але охопити все неможливо, оскільки Всесвітня мережа розвивається гіпердинамічно. Автори бажають усім читачам використати пред­ставлені в підручнику матеріали як базис для застосування інтер­активних інструментів маркетингу та доповнювати знання шляхом активної участі в реалізації власних інтернет-проектів.