Який максимальний обсяг ринку інтернет-послуг в Україні?

магниевый скраб beletage

Фахівці у сфері телекомунікацій відзначають, що одним із голо­вних факторів, які впливають на точність прогнозів, виступає оцінка потенціалу ринку (тобто максимальної кількості користувачів таких послуг).

КМІС спробував визначити обсяг максимального ринку Інтер- нет-послуг, використовуючи два підходи. Перший з них базується на рекомендаціях фахівців компанії Prodata, які радять за відправну точку при визначенні максимального обсягу ринку брати дані репре­зентативних опитувань про готовність споживачів почати користува­тися якою-небудь послугою.

Базуючись на даних моніторингу Інституту соціології НАН України, КМІС прийшов до висновку, що на сьогодні максимальний обсяг ринку інтернет-послуг не перевищує 20% жителів України. Крім того:

- тільки 22% опитаних українців вміють працювати з комп'ю­тером, що є необхідною умовою використання Інтернету;

- близько 18% опитаних мають потребу в тому, щоб користува­тися Інтернетом (тільки третина від цього числа вже є корис­тувачами).

Другий підхід до визначення максимального обсягу ринку ґрун­тувався на наведених далі міркуваннях. Серед групи респондентів, які не користуються Інтернетом, є сегмент, що за своїми характерис­тиками (доходом, віком, освітою, місцем проживання, посадою тощо) схожий на сегмент користувачів Інтернету, але з якихось причин ще не став користувачем цієї послуги. Тому визначення обсягу цього сег­мента дозволяє спрогнозувати максимальний обсяг ринку.

Для вирішення цього завдання КМІС використовував кумуля­тивний масив користувачів Інтернету з 20000 респондентів, що був створений у ході загальнонаціональних репрезентативних дослі­джень в 2000-2003 роках. На базі цих даних була побудована мате­матична модель визначення кількості «ймовірних користувачів». Ре­зультат роботи виявився таким — близько 14% від усього населення ще не користуються Інтернетом, але за своїми характеристиками мо­жуть стати користувачами. Якщо додати до отриманого результату тих, хто вже сьогодні є користувачем Інтернету, то отримуємо ті ж 20%. Як бачимо, два підходи дають приблизно однакові результати. Однак необхідно враховувати те, що це, звичайно, дуже поверхневі оцінки, що не враховують багатьох факторів.