Прогнозування росту числа користувачів Інтернету.

Для прогнозування росту чисельності користувачів якої-небудь послуги (особливо в сфері телекомунікацій), зазвичай використову­ють математичну модель логістичного росту. Змістовною основою цієї математичної моделі є такі міркування (вони були неодноразово підтверджені емпіричними результатами):

- на першому етапі адаптації суспільства до нового виду послуги темпи росту її використання незначні, нею користуються най­більш схильні до інновацій люди;

- на другому етапі наступає період швидкого росту, коли нову послугу освоює значна частина населення;

- потім наступає третій, завершальний, етап, під час якого темпи росту знову незначні, і кількість користувачів послуги досягає так званого рівня насичення.

У загальному вигляді логістична крива росту чисельності корис­тувачів Інтернету подана на рис. 2.7. Виходячи з динаміки кількості користувачів мережі в Україні, наша країна поки перебуває на першо­му етапі адаптації цієї послуги — темпи росту невеликі. А це означає, що в найближчі кілька років темпи росту значно зростуть, тому що ринок далекий від насичення (горизонтальна лінія на рівні 20% по­казує максимальний обсяг ринку).

За всіма прогнозами, в Україні незабаром повинна наступити друга фаза — швидкого росту кількості користувачів Інтернету. Чи відбудеться перехід до цієї фази швидкого росту і наскільки вищи­ми будуть його темпи порівняно з початковим етапом становлення вітчизняного Інтернету? Відповіді на такі запитання залежать від впливу таких чинників, як динаміка рівня телефонізації; динаміка рівня комп'ютеризації (як установ, так і домогосподарств); динаміка доходів населення та динаміка цін на телекомунікаційні послуги.

Розмір української аудиторії користувачів Інтернету (уні­кальних користувачів, які зробили більше одного перегляду сторін­ки) склав у вересні 2007 року 5,576 млн осіб, що на 9% більше, ніж у серпні 2007 року.

Географія розподілу користувачів Інтернету свідчить, що, в осно­вному, українські користувачі Інтернету живуть у столиці та у ве­ликих містах, на які припадає майже 90% вітчизняних користувачів Інтернету.

З безпрецедентним відривом лідирує Київ, в якому знаходяться 61,44% користувачів Інтернету. Далі йдуть Одеса (6,13%), Дніпро­петровськ (5,08%), Донецьк (4,43%), Харків (4,38%), Львів (з,06%), Крим (2,67%), Запоріжжя (1,77%). Їх сумарна частка в загальному числі українських користувачів Інтернету у вересні 2007 року склала 27,52%. На решту регіонів припало всього 10,63%. Аутсайдерами за рівнем проникнення Інтернету в Україні стали Житомирська обл. і Волинь, на які припало, відповідно, 0,17% і 0,28% загальної кількості користувачів у аналогічний період.

Активними користувачами мережі Інтернет в Україні станом на 1.10.07 року, були 12 осіб зі 100, у той час як на 30.07.07р. цей показ­ник становив лише 10,1 осіб. За даними Держдепартаменту зв'язку й інформатизації, до початку жовтня 2007 року в Україні було зареє­стровано 40,3 тис. веб-сайтів і 200,5 тис. реальних хостів у національ­ному домені Інтернету.

Найпопулярнішою пошуковою системою в Україні у 2007 р. за­лишився Google — з нього українські користувачі здійснили 49,65% переходів у 8 985 483 кліка. Пошукова система «Яндекс» користуєть­ся меншою популярністю: 16,96% переходів із результатів пошуку, а в числах — 3 069 846 переходи. Третє, четверте і п'яте місце в Топ-10 популярних в Україні пошукових систем, відповідно, зайняли «Рамб- лер», український пошук META і ^gm^^t. Найчастіше через Інтер- нет в Україні шукають реферати (92 617 запитів) або ж здійснюють пошук потенційного місця роботи (57 531 запит).

Чисельність інтернет-аудиторії в Україні станом на 1 жовтня 2008 року складає 9,6 млн осіб. Простежується тенденція нерівно­мірного розподілу користувачів мережі по регіонах. Позицію лідера займає Київ. Далі — із сумарною часткою 29,91% — Одеса, Дніпро­петровськ, Донецьк, Харків, Львів, Крим та Запоріжжя. Найменша активність користувачів зафіксована у Житомирській (0,18%), Во­линській (0,15%) та Чернівецькій (0,20%) областях. На інші регіони припадає 9,53% користувачів.

У 2008 р. серед пошукових систем лідером залишився Google (68,3%), далі йдуть Yandex (17,9%), Rambler (2,9%), Bigmir.net (2,7%) і Meta.ua (2,4%). Найпопулярнішими пошуковими запитами серед користувачів були: «погода», «автобазар», «робота», «чат» тощо.

За результатами досліджень встановлено, що користування Ін- тернетом більш поширене серед міських жителів (рис. 2.8).

Чоловіки порівняно із жінками користуються Інтернетом біль­ше, так як серед чоловіків частка користувачів становить 23%, а серед жінок — 16%. Вони частіше відправляють електронну пошту (47% проти 42% у жінок), більше розважаються іграми (29% і 20%), біль­ше звертаються для отримання оперативної інформації (44% і 39%). Майже однаковою мірою чоловіки і жінки використовують Інтернет для спілкування (17% і 15%) і для купівлі товарів чи оплати послуг (7% і 5%). Хоча жінки більш активні в отриманні через Інтернет нав­чальної інформації (42% — чоловіки, 53% — жінки).

В Україні інтернет-користувачів значно більше серед молоді: Ін­тернетом користуються 42% людей віком від 18 до 29 років, i при пе­реході до старших вікових груп цей відсоток відчутно скорочується (рис. 2.9). Стосовно вартості Інтернет далеко не усім верствам насе­лення є доступний. Поряд з цим, поширенню інтернет-користування сприяє інтеграція його до системи освіти у вищих навчальних закла­дах України, а також прив'язаність місця роботи до використання ме­режі в практичній діяльності.

45,0%

42,0%

 

40,0%