Завдання для самоконтролю

магниевый скраб beletage

1. Які найбільш відомі міжнародні та вітчизняні дослідницькі центри займаються дослідженням характеристик користувачів мережі Інтер­нет?

2. Які основні тенденції характерні для сучасного розвитку міжнародної аудиторії Всесвітньої мережі Інтернет?

3. У чому полягає специфіка потенційних користувачів мережі за такими критеріями, як їх чисельність, географічне розташування, демографіч­ні характеристики, досвід роботи в Інтернеті, мотивація присутності в мережі, витрати часу на пошук інформації, обсяги покупок в Інтер- неті?

4. Як відбувалося започаткування українського сегмента Інтернету?

5. Які особливості притаманні сучасному розвитку Інтернету в Україні?

6. Чим відрізняються між собою міжнародний і вітчизняний сегменти мережі Інтернет?

7. Як можна описати соціодемографічний портрет користувача україн­ської частини Інтернету?

8. Які особливості притаманні користуванню мережею Інтернет у різних країнах світу?

9. Якими характеристиками можна описати інтернет-користувачів в Україні?

10. У чому полягає специфіка проведення досліджень інтернет-аудиторії?

11. Які прогнозні оцінки стосовно поширення використання Інтернету ві­тчизняними користувачами?

12. Які категорії можна виділити в процесі дослідження структури пове­дінки активної частини користувачів Інтернету в Україні?

Третій розділ покликаний продемонструвати Вам особ­ливості призначення та спе­цифічні ознаки веб-серверів і можливості їх використан­ня при реалізації програми маркетингу підприємства че­рез Інтернет.

Основні підрозділи:

3.1. Класифікація веб-серверів і їх використання при побудові сис­теми маркетингу в Інтернет.

3.2. Характеристика серверів управління трафіком.

3.3. Особливості застосування кінцевих серверів Інтернету.

3.4. Призначення та специфічні характеристики пошукових сис­тем.

Ключові терміни: