3.2. Характеристика серверів управління трафіком

магниевый скраб beletage

Трафіком називається вся інформація, що передається через ме­режу Інтернет. Основна ціль серверів управління трафіком — пере- направлення споживачів до кінцевого сервера. Згідно з класифікаці­єю веб-серверів до цієї групи належать пошукові системи, каталоги та ініціюючі сервери.

Пошукові системи. Для організації пошуку інформації в мере­жі Інтернет призначено пошукові сервери (пошукові системи). Ви­користовуючи такі сервери, можна подати запит на пошук потрібної інформації, а сервер (система) у відповідь видає список посилань (адрес) на електронні джерела, при цьому кожна адреса відіграє роль гіперпосилання, активізуючи яке, можна одразу ж відкрити відповід­ну веб-сторінку.

За принципом дії пошукові сервери поділяються на пошукові ката­логи і пошукові індекси. Пошукові каталоги дозволяють здійснювати тематичний пошук. Початкова сторінка таких серверів є тематичним рубрикатором верхнього рівня. Вибравши рубрику, підрубрику і т.д., можна поступово опускатися до переліку матеріалів, які присвячені досить вузькій тематиці.

Пошукові індекси працюють як алфавітні вказівники. У них пев­ний запит робиться в полі пошуку у вигляді подання послідовності ключових слів, які відповідають змісту шуканої інформації. У відпо­відь на такий запит буде видано список веб-сторінок, в яких зустріча­ються вказані слова.

Багато інформаційно-пошукових систем є одночасно і пошуко­вими каталогами, і пошуковими індексами. Відмітимо, що пошукові системи часто називають пошуковими машинами або машинами по­шуку. Всього в світі існують сотні пошукових систем, і вибір якоїсь із них залежить від власних уподобань. Деякі з пошукових систем дозволяють шукати інформацію не тільки на веб-сторінках, але й у групах новин і в місцях, де зберігаються файли (див. додаток Г).

Отже, основне завдання пошукових систем — впізнати інші сер­вери Інтернету через пошук за ключовими словами бази даних, яка складається з проіндексованого змісту веб-серверів мережі загалом.