Найбільш відомими міжнародними пошуковими системами є:

магниевый скраб beletage

- AltaVista (http://www.altavista.digital.com/).

- Excite (http://www.excite.com/).

- HotBot (http://www.hotbot.com/).

- Infoseek (http://www.infoseek.com/).

- Lycos (http://www.lycos.com/).

- WebCrawler (http://www.webcrawler.com/).

Каталоги (directories). Ці веб-сервери Інтернету виконують ана­логічну пошуковим системам функцію з тією різницею, що пошук здійснюється користувачем вручну за ієрархічно організованою те­матичною структурою каталогів (див. додаток Г). Для реєстрації в каталозі необхідно або заповнити визначену форму, або надіслати запит, що містить вказівку, в який розділ ви хочете помістити свою сторінку, короткий опис сайта і список ключових слів для пошуку сторінки в каталозі. «Королем» серед каталогів по праву вважається Yahoo! (http:// www.yahoo.com/).

Сайт (site) — це ресурс Інтернету, який не має виділеної сервер- ної програми. Як правило, він є інтегрованою частиною сервера, ка­талогом на серверному комп'ютері, незважаючи на те, що більшість сайтів мають власне доменне ім'я.

• Приклади українських каталогів і їх основне призначення:

- UaList.com — каталог, пошукова система, пошта, робота, зна­йомства;

- Youth.net.ua — каталог молодіжних сайтів;

- Richard-LS — тематичний каталог сайтів. Має прямі лінки;

- Silver Україна в Інтернеті — тематичний каталог ресурсів. Забезпечує пошук у рубриках;

- 360.com.ua — мета-пошук інформації на пошукових серверах усього світу; надає можливість пошуку інформації на музич­них веб-сайтах України та Росії;

- UaList — пошукова система і тематичний каталог україн­ських сайтів;

- Sesna — пошукова система та каталог, які є однією з найсер­йозніших розробок у сфері рубрикації української та украї­номовної частини Інтернету. Пошук виконується як за клю­човими словами, так і за темами; в межах регіону або країни;

- Ukrop — український об'єднаний портал: є інформація про Україну, останні новини, практично всі ресурси українського Інтернету, пошук необхідної інформації, каталог українських ресурсів;

- Старт Україна — інформаційно-розважальні та ділові ре­сурси: фірми, організації, новини, оголошення, домени. За­безпечує пошук у каталозі;

- AtlasUa — функціональний каталог українських сайтів. Дає можливість пошуку товарів, послуг, новин, повнотекстових документів;

- QS — каталог сайтів та пошукова система. Посилання супро­воджуються анотаціями. Також містить прайс-листи, оголо­шення, курси валют, погодні умови та інші рубрики;

- КУСТ — пошук в українських ресурсах, різноманітні сервіси, послуги, служби. Веде статистику сайтів та чемпіонат сайтів.

• Приклади російських каталогів і характеристика їх можливос­тей:

- Улітка — тематичний каталог російських інтернет-ресурсів, який продовжує розвиватися. Поповнюється регулярно, але не надто оперативно. Пошук здійснюється як за назвою сай­ту, так і за URL. Посилання розбиті на декілька великих роз­ділів, але не мають коментарів;

- SearchCentre — каталог ресурсів Інтернету, поділений на 15 категорій. Ведеться рейтинг сайтів;

- Омен — «Кращі посилання в Інтернеті» — великий тематич­ний каталог ресурсів Інтернету. Понад 10 тисяч кращих по­силань з усіх тем, дво-трирівнева класифікація, відсутність неякісних ресурсів;

- Сурок — це компактний каталог російських інтернет-ресур- сів з можливістю пошуку;

- @llru.net — анотований каталог ресурсів. Посилання на різ­номанітні теми. Можливий пошук за ключовим словом. Веб- сайт оновлюється щоденно;

- ЕМіг — дозволяє шукати за частиною слова, за фразою, а та­кож у знайденому. Має рейтинг сайтів і каталогів;

- RIN — об'ємний каталог кращих посилань в Інтернеті. Харак­теризується високою швидкістю і простотою навігації. Ресур­си цього каталогу постійно оновлюються;

- Dylan — пошукова система та каталог кращих інтернет-ре- сурсів.

Найкращим прикладом для українських та російських каталогів може бути Карлсруеський віртуальний каталог (КВК — KVK),

який стане в нагоді, якщо мова йде про пошук книг чи інших самостій­них публікацій. До цього каталогу можна дістатися за адресою http:// kvk.uni-karlsruhe.de, і на сьогодні він є одним з найважливіших бібліо­графічних пошукових систем Німеччини, що підтверджують такі дані про кількість його користувачів: КВК опрацьовує щомісяця мільйон запитів з усієї країни. Цю пошукову систему для Інтернету щодо по­шуку книг і журналів було розроблено у Карлсруеській універси­тетській бібліотеці у процесі співпраці з факультетом інформатики і підключено у липні 1996 р. З того часу каталог постійно поновлю­ється й оптимізується.

КВК — це метапошукова система в Інтернеті. Коли запит вво­диться у пошуковий реєстр, то пошук проводиться зразу ж за 27 бі­бліотечними і книготорговельними каталогами, представленими в мережі. КВК охоплено 75 мільйонів книжок і журналів, а це на сьо­годні колосальна цифра, навіть якщо взяти до уваги, що маса книжок описується в каталозі по декілька разів. Користувач вибирає сам, в яких каталогах необхідно здійснювати пошук.

Насамперед система КВК постачає списки знайдених публікацій з форматованими короткими назвами творів, які за допомогою про­стого клацання мишкою перетворюються на повні назви з інформаці­єю, де їх можна знайти. Таким чином можна дізнатися, в якій бібліо­теці знаходиться певна книга і які умови її отримання на абонементі або за міжбібліотечним абонементом. Основні поняття структури цього каталогу, з якими стикається користувач при пошуку інфор­мації, надаються у англійському та іспанському варіантах. Пошук у КВК можна здійснювати за назвою твору, за автором чи ключовим словом або ж за видавництвом, роком видання та номером ISBN-/ ISSN. Зрозуміло, що КВК може знайти тільки те, що надають інтер- нет-каталоги. Але далеко не кожна книга, яка є в бібліотеці, описа­на в комп'ютерному каталозі. Бібліотеки напружено працюють над переведенням своїх фондів у цифровий варіант. Можна виходити з того, що, як правило, література останніх 10-20 рр. повністю описана в комп'ютерних каталогах.

З часу свого заснування КВК інтегрує все більше інтернет-ката- логів у пошукову систему. Зараз запит передається до тринадцяти німецькомовних зведених каталогів, тобто до спільних пулів даних великих бібліотек, п'ять з них — австрійські та швейцарські. До цього додаються десять бібліотечних каталогів з не німецькомовного зару­біжжя — з Франції, Великої Британії, Італії, Норвегії, Швеції, Іспа­нії та США. Серед них: Бібліотека конгресу, Національна бібліотека Франції та Британська бібліотека. Можна також здійснювати пошук у базі даних журналів (БДЖ-ZDB) — найбільшій у світі базі даних щодо газет, журналів і т.д., а також фондів. Там зазначені не тільки друковані засоби інформації, але й електронні журнали, але, на жаль, немає переліку статей.

Але можливості КВК значно більші — він здійснює пошук у ка­талогах великих оптовиків і книжкових інтернет-магазинів, а також у Центральному переліку антикварних книг, який зараз охоплює більш, ніж чотири мільйони творів з 900 антикварних магазинів у 17 країнах, які можна замовити за допомогою мережі Інтернет. Насам­кінець, з середини липня 2002 року у виведення результатів пошу­ку за запитом було інтегровано також формуляр пошукової системи Google в Інтернеті. За допомогою клацання мишкою стартує подаль­ша пошукова робота стосовно інтернет-документів.

Життя науковців, студентів і бібліотекарів вже не можна собі уявити без КВК, який за свої послуги був відзначений премією за но­ваторство «інєт6і6 1999» («InetBib 1999 Award Innovation»).

Комбіновані системи. Деякі пошукові системи мають при собі і каталог. Індекси для самої пошукової системи добуваються спайде- ром, а каталог поповнюється через реєстраційну форму або модера­торами системи.

• Приклади комбінованих систем:

- Excite Net Directory (http://www.excite.com).

- InfoSeek (http://infoseek.go.com).

- Lycos (http://www.lycos.com).

- WebCrawler (http://www.webcrawler.com).

Ініціюючі сервери. На відміну від пошукових машин і каталогів, ціль яких — пошук інформації і наступне перенаправлення користу­вачів до знайдених ресурсів відповідно до запиту, ініціюючі сервери використовують більш комплексний підхід і, поряд з функціями по­шуку інформації і переміщення до неї користувачів, надають тема­тично різноманітний інформаційний зміст. Найбільш великі з них одержали назву порталів.

Портали — це веб-вузли, що являють собою поєднання інформа­ційного наповнення, спільноти користувачів і базових послуг, таких, наприклад, як електронна пошта. Вони служать відправним пунктом навігації в середовищі Інтернет, де можна ознайомитися із заголовка­ми новин, дізнатись про події в мережі, і є центрами, навколо яких будуються взаємовідносини користувачів з Інтернетом. Сюди корис­тувач може повернутися, якщо він заблудився в Павутині, тут також можна слідкувати за курсами акцій, саме звідси можна починати по­шук. Тут знаходяться поштові скриньки користувачів, які призначені для отримання і відправлення повідомлень електронної пошти, а та­кож особиста базова сторінка. Крім того, портал виступає гарантією безпеки і орієнтиром у всьому, що стосується середовища Інтернет.

Портали володіють приблизно однаковою комбінацією інформа­ційного наповнення і набором послуг. Відмінності полягають лише в тому, наскільки успішно інтегровані всі функції і наскільки вдало ви­брані технології для організації спільнот користувачів, веб-сторінок, діалогів, електронної пошти і миттєвого відправлення повідомлень.