6.1. Загальна схема побудови системи маркетингу підприємства на основі веб-сервера в середовищі Інтернету

магниевый скраб beletage

Основою системи маркетингу в середовищі Інтернету є веб- сервер фірми. Тому довкола нього як головного елемента відбуваєть­ся побудова всієї програми маркетингу.

Загальна схема побудови системи маркетингу підприємства на основі веб-сервера включає чотири основних етапи:

1) визначення цілей і шляхів їхнього досягнення, проведення маркетингових досліджень, розробка плану необхідних за­ходів. Цей етап має основне значення, оскільки від отриманих на ньому даних і прийнятих на цій основі рішень залежить ефективність побудованої системи у цілому;

2) реалізація веб-сервера. На цьому етапі повинні вирішува­тися такі завдання, як вибір місця розміщення сервера; вибір провайдера послуг Інтернету; розробка дизайну сервера, його структури і початкового інформаційного наповнення; поєд­нання функцій сервера з існуючою бізнес-системою підпри­ємства. Після проведення попереднього тестування веб-сервер може бути розміщений у середовищі Інтернету;

3) залучення користувачів на веб-сервер (поточних і потен­ційних клієнтів фірми). Цей етап передбачає використання усіх видів реклами в мережі: від розміщення банерів до вико­ристання списків розсилання й участі в телеконференціях;

4) підбиття підсумків на основі порівняння отриманих резуль­татів із запланованими за встановленими раніше критеріями.

При правильному підході до вирішення завдання побудови сис­теми маркетингу та її запровадження вона удосконалюється і розви­вається. Так, після підбиття перших підсумків можливе корегування загальних цілей використання ресурсів середовища Інтернету, що може викликати перегляд питань першого етапу програми маркетин­гу. У випадку недостатньої віддачі від веб-сервера через невдалу, з погляду кінцевого користувача, реалізацію дизайну сервера або не­велику кількість відвідувачів необхідно повернутися до другого або третього етапу для проведення відповідних корегувань і виправлень. Значні зміни в початкові плани може вносити і саме середовище Ін- тернету, висока динаміка розвитку якої вимагає постійного удоско­налення методів і засобів, що використовуються.