6.4. Процес планування маркетингової діяльності підприємства в Інтернеті 6.4.1. Формування основної ідеї веб-сервера

магниевый скраб beletage

Для досягнення поставленої мети необхідно висунути унікальну ідею сервера, його дизайну або моделі продажів для того, щоб корис­тувачі мережі могли однозначно ідентифікувати його серед безлічі ін­ших серверів Інтернету. Запропонована на цьому етапі ідея є вихідним пунктом для проведення наступних заходів і може бути значно моди­фікована далі. Тут є важливим досвід роботи в Інтернеті, і, у випадку його відсутності, доцільно витратити якийсь час на його набуття.

6.4.2. Проведення маркетингових досліджень в Інтернеті

Одним з необхідних початкових етапів є проведення маркетинго­вих досліджень, метою яких є аналіз конкурентів і придатності про­дуктів фірми для продажу в мережі. Оскільки розглядається випадок розширення діяльності підприємства за рахунок Інтернету, то прове­дення традиційних маркетингових досліджень, що включають у себе дослідження товарної, фірмової структури ринку, дослідження спо­живачів, їхньої поведінки і т.д., виходить за рамки теми і передбача­ється, що фірма займає визначену ринкову нішу, має визначений на­бір продукції або послуг, а також уявлення про цільового споживача.

Для початку діяльності в Інтернеті підприємству необхідно про­вести дослідження в самій мережі, і на першому плані в цьому ви­падку опиняється дослідження конкурентів. Як інструменти пошуку можна використати пошукові машини, каталоги, "жовті сторінки", дослідження тематичних серверів і т.д.

У результаті дослідження необхідно зібрати, як мінімум, таку ін­формацію про веб-сервери конкурентів: назву, URL, географічний регіон діяльності, сильні і слабкі сторони їхнього представництва в Інтернеті, методи, що використовуються для залучення відвідувачів. Отримана інформація дозволить по-новому подивитися на раніше розроблену ідею реалізації сервера і відповідно її переосмислити. До­слідження конкурентів у мережі також допоможе зробити висновок про придатність продукції фірми для її продажу через Інтернет.

Доцільно також затратити час на вивчення технічних можли­востей Інтернету. Основним завданням цього етапу є розуміння можливостей існуючих технологій при реалізації веб-сервера.