Основні пункти бізнес-плану для організації діяльності в Інтер­неті:

магниевый скраб beletage

1. Коротка характеристика. У цьому пункті необхідно опису­вати основи всього бізнес-плану, а також хоча б частково відображати дані про величезний потенціал мережі Інтернет.

2. Опис діяльності. Цей розділ повинен містити опис продукції або послуг підприємства, а також представити інформацію про галузь в цілому. Оскільки бізнес-план належить безпосередньо до діяльнос­ті в Інтернеті, спочатку треба приділити увагу особливостям мережі, а потім тому, як продукт (послуга) та Інтернет сполучаться один з од­ним або доповнять один одного. Як при написанні будь-якого бізнес- плану, необхідно пам'ятати про аудиторію. Якщо читач не має спеці­альної підготовки, поряд з технічною термінологією варто помістити відповідні визначення.

3. План маркетингу. Описавши передбачувану діяльність, необ­хідно охарактеризувати ринок збуту, вказати конкурентів, предста­вити план рекламної кампанії, окреслити систему платежів і меха­нізм доставки й оплати. Складовими цього розділу повинні бути:

• Споживачі. Необхідно визначити цільовий сегмент споживачів і з'ясувати скільки осіб заходить в Інтернет. Існують організації, що проводять демографічні дослідження і можуть бути корисні для отримання відповідей на ці питання.

• Конкуренти. Використовуючи пошукові системи мережі, мож­на знайти відомих конкурентів або продукцію, аналогічну про­понованій підприємством. Визначивши конкурентів, необхідно повертатися до пошукових систем раз у кілька тижнів або мі­сяців, оскільки до Інтернету підключаються нові фірми. Крім того, варто пам'ятати, що читачам бізнес-плану буде вкрай ці­каво довідатися, як підприємство планує боротися з конкурен­цією.

• Реклама. Необхідно описати, яким чином підприємство збира­ється рекламувати продукцію або послуги в Інтернеті.

• Ціни. Яка політика ціноутворення на продукцію або послуги? Якщо продукція фірми — інформація, що розповсюджується через Інтернет, треба спробувати створити систему розцінок для обґрунтування цін або почати з вивчення того, як схожу продукцію оцінювали інші тощо.

• Доставка й оплата. Як передбачається доставляти продукцію клієнтам і одержувати від них оплату?

4. Дослідження і розвиток. Тут можна заглибитися в технічні деталі проекту. На якій стадії розробки знаходиться проект у цей момент, що потрібно для його завершення, який кошторис витрат на нього? Оскільки Інтернет розвивається постійно, бажано вказати, які подальші плани досліджень і розвитку.

5. Операції та виробництво. У розділі слід описати технічні аспекти бізнесу, включаючи щоденні операції і фізичне місце роз­ташування. Яке устаткування потрібно для діяльності? Чи буде ви­користовуватися власний веб-сервер або буде орендуватися місце на веб-сервері якої-небудь компанії? Хто буде відповідати за роботу з Інтернетом і виконувати відповідну роботу — будуть найматися спів­робітники, що мають досвід роботи в мережі, чи буде відбуватися на­вчання власних службовців? Необхідно представити також інформа­цію про витрати.

6. Управління. Цей розділ присвячений тим, хто керує бізнесом, та опису їхнього досвіду роботи.

7. Ризики. У цьому розділі треба описати й проаналізувати осно­вні ризики, з якими може зіштовхнутися підприємство. Поряд зі звичайними ризиками бізнесу, такими як погіршення загального по­ложення в галузі, підвищення вартості, непередбачене вторгнення конкурентів, треба описати специфічні ризики, характерні для Інтер­нету, наприклад, імовірність «зараження» комп'ютерними вірусами, «вторгнення» хакерів, можливі несприятливі зміни політики або за­конодавства.

8. Фінанси. Для потенційних інвесторів цей розділ має важливе значення, оскільки в ньому слід довести прибутковість проекту. Як і в звичайному бізнес-плані, в нього потрібно включити всі істотні фі­нансові аспекти, не забувши згадати про невеликі, порівняно з інши­ми видами діяльності, витрати, пов'язані з роботою в Інтернеті.

9. Період. У цьому пункті потрібно послідовно в хронологічному порядку описати кроки, які необхідно здійснити для реалізації про­екту.

10. Бібліографія і додатки. Крім виключно ділових посилань, сюди можна включити посилання на сервери Інтернету на випадок, якщо читач, вивчаючи проект, захоче більше довідатися про мережу.

6.4.7. Виконавці проекту

Доцільно визначити виконавців проекту. Інтернет є високотехно- логічною сферою, тому потрібні фахівець або навіть декілька фахів­ців з досить високим рівнем кваліфікації для виконання всіх робіт. Оскільки Інтернет вимагає постійної уваги до себе для вдосконалю­вання веб-сервера підприємства, то необхідно розглянути виділення окремих штатних одиниць. Для проведення короткострокових робіт можна залучити сторонні фірми. Існують фірми, що надають допо­могу в проведенні веб-маркетингу і стимулюванні продажів. Витрата досить невеликих коштів може принести корисні знання і поради з їх боку, а також і реальну допомогу в реалізації.

Завдання для самоконтролю

1. Які основні етапи включає процес формування системи маркетингу підприємства на основі веб-сервера в середовищі Інтернету?

2. Якими є загальні цілі побудови системи маркетингу підприємства при створенні власного веб-сервера?

3. Які основні завдання вирішуються під час реалізації веб-сервера фір­ми?

4. У якій послідовності доцільно формувати веб-сервер підприємства?

5. На які основні маркетингові цілі може орієнтуватися підприємство при розміщенні веб-сервера в мережі Інтернет?

6. За якими критеріями доцільно проводити оцінку досягнення постав­лених цілей в середовищі Інтернету?

7. У якій послідовності відбувається процес планування маркетингової діяльності підприємства в Інтернеті?

8. На основі яких видів маркетингових досліджень в Інтернеті прово­диться планування діяльності підприємства в мережі?

9. Які заходи необхідно передбачити в плані рекламної кампанії в Інтер- неті для представлення підприємства в мережі?

10. У підприємству доцільно розробляти бізнес-плану власної діяльності в середовищі Інтернету?

11. В чому полягають особливості кожного розділу такого бізнес-плану?

12. Які складові включає план маркетингу як розділ бізнес-плану діяль­ності підприємства в мережі?