7.4. Підходи до створення і реалізації дизайну веб-сервера фірми

магниевый скраб beletage

Загальний дизайн сервера повинен відповідати основній ідеї його реалізації, при цьому його структурна побудова, оформлення веб- сторінок, графічні зображення, їхня кількість і розміри повинні бути максимально пристосовані до потреб і можливостей цільової аудито­рії сервера.

Визначення структури веб-сервера є одним із ключових ета­пів у процесі його створення. Від неї залежить зовнішня стрункість, зв'язок між представленими матеріалами і зручність керування да­ними, розміщеними на сервері. При виборі схеми побудови серве­ра необхідно відштовхуватися від його змісту і типу інформації, що представляється. Структура може залежати від природи веб-сервера, специфіки матеріалів, що зберігаються на ньому, логічного розподілу його змісту.

Виділяють такі схеми побудови веб-серверів:

• Структура книги — початково підходить для розміщення на веб-сервері, оскільки має такі переваги:

- в ній є чіткий розподіл на частини, розділи і підрозділи, які можна помістити в окремі документи, зв'язавши їх гіпертек- стовими посиланнями;

- примітки і бібліографія можуть служити для посилань на до­даткові веб-документи, зміст легко перетворюється в меню, а індекс являє собою базу для створення пошукової системи;

- збірку подібних «книг» можна об'єднувати в бібліотеки зі своїми каталогами і довідковими службами.

Основними недоліками цієї схеми є необхідність дроблення вміс­ту веб-документів на маленькі частини, якими важко управляти. До проблем, пов'язаних з переміщенням серед подібних документів без звичних для простих книг закладок і нумерації сторінок, додається необхідність верстки кожної з них для повної відповідності вимогам різних браузерів, що є досить складним завданням.

• Просторова схема. Веб-сервер можна уподібнити до певного простору, в якому вміст розподілений відповідно до тематики нада­ної інформації. Подібна схема може використовуватися при створен­ні веб-серверів великих компаній, супермаркетів, музеїв і т.д.

• Дерево документів. У цьому випадку зміст веб-сервера роз­ходиться від загального кореня до галузей, що представляють собою великі розділи, потім до гілок, що є рубриками великих розділів і т.д. Така схема зазвичай застосовується на веб-серверах, що зберігають ма­теріали у файлових системах, а не в базах даних і документних базах.

Проте схема «дерево документів» для побудови веб-сервера фір­ми має ряд недоліків, серед яких наступні:

- вона неприйнятна при роботі з лінійними потоками інформації;

- у її структурі складно переміщати документи через необхід­ність відслідковувати і змінювати як мінімум два гіпертекстові посилання (одне на старший, інше — на молодший документи);

- при великих розмірах дерева переміщення у величезному числі галузей може стомлювати користувача, особливо якщо навіга­ція вимагає постійного звертання до кореневої системи сервера.

При створенні структури веб-сервера фірми необхідно врахову­вати аудиторію, на яку він розрахований. Кожна психологічна група користувачів має певні свої погляди. У кожній з них прийняті свої методи роботи з документами. Людина використовує способи пошу­ку необхідних матеріалів, характерні саме для її психологічної групи. Якщо веб-сервер створюється для роботи з якоюсь конкретною ці­льовою групою, то для досягнення високої ефективності його струк­тура повинна цілком відповідати деякому стереотипу поведінки. Якщо ж таких груп декілька, то найкращим варіантом буде створен­ня веб-сервера за допомогою декількох відповідних схем. При цьому дані схеми повинні не перемішуватися, а існувати незалежно одна від одної, що дозволить представникам кожної психологічної групи ви­користовувати структурну організацію, яка найбільше їм підходить.