Приклади статистичної інформації від інтернет-провай- дера:

магниевый скраб beletage

1. Загальна кількість запитів. Варто мати на увазі, що запити і від­відувачі — це не одне й те саме, тому що під запитом мається на увазі звертання до кожної сторінки і до кожного графічного об­разу на ній. Таким чином, якщо сервер включає 6 веб-сторінок і на них розміщені 11 графічних картинок, то й один відвідувач, що заглянув на всі сторінки, буде відзначений 17 разів (бага­торазове використання того самого файлу не веде до окремого запису), тому наступний параметр містить значно більше ін­формації.

2. Кількість відвідувачів, яких обслужили. Показує приблизне число відвідувачів за період проведення аналізу. Це число при­близне, тому що відвідувач, що повернувся, буде порахований як новий.

3. Середня кількість запитів у день.

4. Кількість запитів з помилкою.

5. Кількість перенаправлених запитів.

6. Загальна кількість переданих даних (Кбайт) і середня кількість переданих даних за день (Кбайт), що дозволяє оцінити вартість трафіка.

7. Звіти про активність користувачів протягом дня; розподіл кіль­кості відвідувачів за доменами; звіт про кожного з відвідувачів; звіт про види браузерів, що використовуються; звіт про кіль­кість запитів по кожному з файлів.

Усі вказані дані можуть бути використані для планування стра­тегії Інтернет-маркетингу. Однак можливості таких програм обме­жені, тому для більш повного аналізу можна використовувати додат­кове програмне забезпечення, що дозволяє одержати відповіді на такі питання:

• Які сторінки користуються найбільшою популярністю?

• Як збільшити кількість відвідувачів сервера на основі статисти­ки використання джерел входу на сервер?

• Яка демографія відвідувачів?

• Для якого виду браузера необхідно оптимізувати веб-сторінки?

• Які пошукові машини створюють найбільший трафік до сер­вера?

• Яка баннерна реклама залучає найбільшу кількість відвідува­чів?

• Які помилки або неправильні посилання існують на веб- сторінках сервера?

Одним зі способів аналізу інтересів відвідувачів сервера підпри­ємства є використання можливостей веб-сервера, що дозволяють встановити на ньому внутрішню пошукову систему і надати відвіду­вачам можливість шукати потрібні документи за ключовими словами. Це дає можливість довідатися не тільки про те, які сторінки перегля­дали відвідувачі, але й що саме вони хотіли на цих сторінках знайти.

Найбільш перспективним методом, що володіє широкими мож­ливостями, є файли cookies (або cookie-файли). Це невеликі файли, що знаходяться на комп'ютері користувача і дозволяють веб-серверу ідентифікувати браузер користувача. Використання цих файлів до­зволяє відслідковувати інформацію про поведінку користувача в Ін- тернеті, завдяки чому веб-сервер може виконувати різні функції по організації індивідуальної взаємодії з кожним користувачем. Cookie- файли можуть використовуватися також у рекламі, щоб уникнути багаторазового показу користувачу однієї і тієї ж реклами, а також для відстеження кількості показів користувачу реклами одного виду. При цьому відсутність реакції на рекламу може свідчити або про її неефективність, або про відсутність якої-небудь зацікавленості в да­ного користувача в пропонованій рекламі.

Власники веб-серверів можуть укладати між собою договори про спільне використання cookie-файлів, що дозволяє фірмам найбільше повно зрозуміти і задовольнити потреби кожного клієнта. Cookie- файли дають можливість власникам серверів персоналізувати зов­нішній вигляд серверів і підвищити їхню функціональну здатність.

Основна проблема використання cookie — дотримання приват- ності, тому що вони дозволяють збирати персональну інформацію про користувачів. У цьому плані cookie становлять велику небезпе­ку і можуть розглядатися як потенційний глухий кут у спробі краще зрозуміти потреби споживачів.

З точки зору використання можливостей Інтернету в маркетин­говій діяльності підприємств можна згрупувати переваги і недоліки cookie-файлів наступним чином: