1.2. Визначення Інтернету та основні етапи його розвитку

магниевый скраб beletage

Насамперед під словом Інтернет розуміється глобальна комп'ю­терна мережа або «мережа мереж», як часто говорять про неї. Більш формально це зафіксовано у визначенні Інтернету Федеральною Ра­дою з інформаційних мереж (Federal Networking Council) 24 жовтня 1995 р.:

«Інтернет — глобальна інформаційна система, частини якої ло­гічно взаємопов'язані між собою за допомогою унікального адресного простору, заснованого на протоколі Internet Protocol (IP) або його наступних розширеннях, здатна підтримувати зв'язок з використан­ням комплексу протоколів Transmission Control Protocol/Інтернет Protocol (TCP/IP), їхніх наступних розширень або інших IP-сумісних протоколів, і яка забезпечує, використовує або робить доступним, привселюдно або приватно, комунікаційний сервіс високого рівня». Іншими словами, Інтернет — це взаємозв'язок комп'ютерних мереж, що базується на єдиному комунікаційному протоколі — TCP/IP.

На сьогодні в світі зареєстровано 200 глобальних мереж, з яких 54 створено у США, 16 — в Японії. Але найбільш поширеною гло­бальною мережею є Інтернет, користувачі якої отримують інформа­цію з усього світу, мають доступ до звітів різних корпорацій та фірм, можуть користуватися статистичними даними різних країн, регіонів, працювати з бібліотечними фондами та звітами науково-дослідних інститутів тощо. В інформаційних системах маркетингу можна ви­користовувати мережу RELCOM, яка характерна для країн СНД (в Україні — RELCOM UKRAINE).

З погляду користувача, Інтернет — це глобальний засіб обміну інформацією, своєрідна «інформаційна супермагістраль». Вона, з одного боку, дає користувачам можливість спілкуватися між собою, створювати віртуальні співтовариства, а з іншого боку, — викорис­товувати інформацію, що знаходиться в Інтернеті, або представляти її іншим. Сьогодні до цих визначень можна додати нове: Інтернет — могутній і перспективний інструмент бізнесу.

Усім цим визначенням Інтернет зобов'язаний своїм складовим частинам, кожна з яких виконує ряд функцій, необхідних для того, щоб кінцевий користувач міг без особливих зусиль і глибоких знань застосовуваних технологій скористатися всіма можливостями цього перспективного засобу.

Сучасний етап розвитку Інтернету нараховує більше ніж 30 років і є досить багатогранним. Сьогодні мережа перетворилася в систему, що складається з великої кількості елементів різних рівнів і впливає на багато сторін життя сучасного суспільства. Навіть при найбільш загальному погляді на Інтернет можна виділити чотири основних ас­пекти:

1)    технологічний, який насамперед передбачає технологічну еволюцію, що почалася з ранніх досліджень сфери пакетної ко­мутації, мережі ARPANET і суміжних питань;

2)    інформаційно-інфраструктурний, пов'язаний з питаннями експлуатації і керування глобальною мережевою інфраструк­турою, розміри якої за останні кілька років зросли в багато ра­зів;

3)    соціальний, оскільки невід'ємною складовою частиною Інтер- нету є співтовариство користувачів, які спільно працюють над створенням і розвитком як технологій, так і самого середовища Інтернету;

4)    комерціалізації, найбільшою мірою викликаний появою сер­вісу WWW (World Wide Web — Всесвітня павутина), що виявляється в ефективному використанні інформаційної ін­фраструктури в комерційній, у тому числі маркетинговій, ді­яльності сучасних підприємств.

Застосування комп'ютерної мережі Інтернет дозволяє автоматич­но формувати у базі даних підприємства баз зовнішньої інформації, які можуть містити дані про стан середовища, пов'язаного з підпри­ємством, ринок і його інфраструктуру, попит на товари, поведінку по­купців і постачальників, дії конкурентів, чинне законодавство з регу­лювання ринкових механізмів тощо, а також банки даних спеціального призначення, через які може надаватися статистична та комерційна інформація, дані спеціальних маркетингових досліджень та інше.