8.3. Визначення ефективності побудови системи маркетингу в середовищі Інтернету

магниевый скраб beletage

Результатом виконання всіх етапів позиціювання є створення, розміщення і просування веб-сервера в середовищі Інтернету. Ви­значення ефективності проведеної підприємством маркетинго­вої програми базується на таких критеріях:

- по-перше, досягнення початково поставленого завдання;

- по-друге, оцінка економічної, організаційної та маркетингової сторін реалізації програми побудови системи маркетингу в ме­режі.

Подальша програма маркетингу підприємства в Інтернеті пови­нна не тільки залучати відвідувачів на сервер, але й забезпечувати по­вторні відвідування веб-сервера і його вдосконалення. З цією метою доцільно проводити такі заходи: часте поновлення сервера, застосу­вання нових технологій, використання механізмів зворотного зв'язку для поліпшення діяльності сервера і періодична перевірка сервера.

Використання глобальної комп'ютерної мережі у комплексі мар­кетингу підприємства може успішно розвиватися на основі оцінки ефективності її використання, у тому числі економічного ефекту від впровадження і використання Інтернету на підприємстві. У зв'язку з цим проблема оцінки ефективності використання ресурсів Інтернету у системі маркетингу є однією з найважливіших із врахуванням тех­нічних, економічних, організаційних та інших аспектів.

Застосування веб-сервера в системі маркетингу підприєм­ства може охоплювати досить широке коло завдань. Тому для оцінки різних аспектів реалізації веб-сервера необхідно здійснити розподіл критеріїв ефективності, за кожним з яких можна проводити оцінку і відповідно до неї вживати необхідних заходів щодо корегування, роз­витку та вдосконалення реалізованої програми. Виділяють такі групи параметрів:

1) економічні параметри, які передбачають оцінку економічної ефективності обраного варіанта побудови маркетингової сис­теми підприємства на основі веб-сервера в середовищі Інтер- нету;

2) організаційні параметри — визначають ступінь інтеграції но­вої інформаційної системи з існуючою системою, а також з ді­яльністю підприємства і його бізнес-процесами;

3) маркетингові параметри, що характеризують ефективність проведення маркетингової програми реалізації та просування веб-сервера фірми в середовищі Інтернету, а також ефектив­ність використання інструментів веб-маркетингу.

Такий розподіл є достатньо умовним і виділені параметри ефек­тивності взаємозалежні, але цей підхід дозволяє уникнути постійного аналізу всього плану маркетингу і зосередитись тільки на одному з етапів реалізованої програми.

8.4. Оцінка економічної ефективності веб-сервера підприємства

Економічна ефективність обраного варіанта побудови марке­тингової системи підприємства на основі веб-сервера в середовищі Інтернету може бути визначена як відношення одержуваного резуль­тату від її застосування (П) до витрат, пов'язаних з розробкою та екс­плуатацією системи (Вп):

Е = П. Вк

Повні витрати при цьому складають:

В = К + В ,

п екс '

де K — сумарні капітальні вкладення на проектування системи, на придбання необхідних складових та її реалізацію;

В — експлуатаційні витрати.

екс ^ 1

У випадку різночасності капітальних і щорічних витрат капіталь­ні витрати повинні бути приведені до одного (першого або останньо­го) року експлуатації за формулою складних відсотків:

К =- К

(1 + і)4

де К{ — приведені капітальні витрати;

i — коефіцієнт дисконтування капітальних вкладень; 4 — період часу, через який будуть проведені витрати К.

Результат, одержаний за рахунок функціонування нової веб- системи, визначається формулою:

П = Вз (t) - Kt,

де Вз(^ — ефект за рахунок зниження витрат за період t у результаті застосування нової системи маркетингу.

Таким чином, в основі оцінки економічної ефективності веб- сервера лежить визначення основних статей витрат і варіантів зни­ження витрат за рахунок використання його в системі маркетингу підприємства.

Джерела витрат, пов'язаних із створенням і забезпеченням ро­боти веб-сервера підприємсвта можна розділити на одноразові капі­тальні витрати й експлуатаційні витрати.

До одноразових витрат, як правило, належать:

- витрати на початковий аналіз і планування;

- вартість необхідного устаткування у вигляді веб-сервера;

- вартість програмного забезпечення;

- вкладення на організацію ліній зв'язку і супутнє устаткування;

- вартість допоміжного устаткування, наприклад, комп'ютерної техніки для відновлення інформації на веб-сервері, його дизай­ну або для виконання функцій забезпечення роботи веб-сервера;

- витрати на підготовку і перепідготовку кадрів для випадку, якщо які-небудь функції щодо забезпечення роботи веб-сервера виконуються за рахунок внутрішніх ресурсів підприємства.

До експлуатаційних витрат можна віднести такі позиції:

- заробітна плата обслуговуючого персоналу;

- витрати на допоміжні матеріали;

- внески за доменне ім'я;

- орендна плата за канали зв'язку;

- плата провайдеру послуг Інтернету за надання доступу до веб- сервера з мережі, за надання місця на власному сервері або за обслуговування веб-сервера підприємства у випадку розміщен­ня його у провайдера;

- амортизаційні відрахування;

- додаткові витрати у випадку залучення сторонніх фірм для розвитку сервера, його дизайну, виконуваних функцій;

- витрати на проведення рекламних кампаній і т.д.

Джерела можливої економії залежать від виконуваних веб-

сервером підприємства функцій. Така економія, перш за все, може виникати за рахунок використання фірмою електронних комунікацій замість традиційних, оскільки:

1) знижуються витрати на друковані види продукції, на телефон­ні розмови і пересилання факсів;

2) за рахунок представлення необхідної інформації забезпечуєть­ся перед- і післяпродажна підтримка споживачів;

3) при організації віртуального магазину немає необхідності в ор­ганізації традиційного магазину і, відповідно, витратах;

4) у випадку використання каналів Інтернету зникає потреба у традиційних каналах розповсюдження.

Крім зниження витрат, організація присутності фірми в Інтер­неті за допомогою веб-сервера може принести прибуток у вигляді:

- підвищення іміджу торговельної марки фірми;

- просування товарів фірми;

- залучення нових споживачів;

- додавання нового каналу поширення продукції;

- поліпшення сервісного обслуговування наявних клієнтів і по­тенційних споживачів.