Цілі рекламної кампанії підприємства в Інтернеті можна розділити на дві великі групи:

магниевый скраб beletage

1) комерційні;

2) комунікативні.

У першому випадку показниками ефективності проведеної рек­ламної кампанії можуть бути: фактичне збільшення обсягу продажів; приріст числа нових клієнтів; збільшення частки на ринку та ін.

До комунікативних цілей можна віднести: підвищення впізнава- ності марки/товару/фірми; формування доброзичливого ставлення до марки й інші.

До критеріїв оцінки ефективності інтернет-реклами висувають такі вимоги:

- об'єктивність;

- вимірюваність;

- відповідність поставленим завданням і ситуації на ринку;

- обмеженість у часі.

Аналогічно цілям, ефективність реклами поділяють на дві складові: комунікативну й економічну ефективність.

При оцінці комунікативної ефективності визначають рівень впли­ву інтернет-реклами на споживача. Комунікативна ефективність ви­значає комунікативний вплив рекламного повідомлення на цільову аудиторію: наскільки сформувався образ товару або фірми, запам'я- товуваність і впізнаваність реклами, настільки точно передані рек­ламні повідомлення й т.д.

Економічну ефективність іноді називають комерційною ефектив­ністю. Економічний ефект має на увазі оцінку економічної доцільності здійснених вкладень в інтернет-рекламу. Економічна ефективність за­звичай залежить від комунікативної, інакше кажучи, рівень продажів залежить від ступеня психологічного впливу реклами на споживача.

Комплексний метод оцінки ефективності інтернет-рекла- ми фірми передбачає аналіз найбільш повного комплексу комуніка­тивних і економічних показників ефективності (табл. 8.1) та їхнього взаємозв'язку з використанням єдиного програмного інструмента для збору необхідних даних. В основі цього методу — ідентифікація програмним інструментом унікальних інтернет-користувачів, охо­плених рекламою, з наступною фіксацією всіх їхніх переміщень і дій на стадіях взаємодії з рекламною інформацією.

Показники комплексної оцінки ефективності інтернет-реклами підприємством