РОЗДІЛ 10. ПРАКТИКУМ І КОНТРОЛЬНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

Десятий розділ дозволяє набути навиків і вмінь практичного ви­рішення маркетингових завдань через використання можливостей мережі Інтернет, а також здійсни­ти комплексну перевірку знань Інтернету в маркетингу на основі відповідей на контрольні тести.

 

Основні підрозділи:

10.1. Практичні завдання.

10.2. Розрахункові завдання та ситуаційні вправи.

10.3. Контрольні тести за тематикою розділів.

 

10.1. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 1.

СУТНІСТЬ ІНТЕРНЕТ В МАРКЕТИНГУ

Завдання 1.1

Ознайомитись з послідовністю етапів входження в Інтернет і зворотнім процесом виходу з мережі. Засвоїти основні функціо­нальні можливості програми-браузера Internet Explorer чи Netscape Communicator, залежно від умов використання тої чи іншої про­грами для пошуку та перегляду веб-документів, що встановлена на комп'ютері.

Завдання 1.2

З'ясувати, що являє собою Всесвітня комп'ютерна мережа Інтер- нет як глобальна інформаційна система і глобальний засіб обміну інформацією. Визначити основні напрями доцільного використання інтернет-ресурсів у маркетинговій діяльності підприємств.

Завдання 1.3

На прикладі окремо взятої інтернет-адреси з маркетингової те­матики (див. перелік адрес після списку рекомендованої літератури) ознайомитись з головною сторінкою відповідного сайта та її інформа­ційним наповненням. Користуючись гіпертекстовими посиланнями, які виділені іншим кольором або підкреслені, здійснити навігацію в Інтернет для пошуку текстових документів за ключовим словом в межах обраної рубрики каталогу сайта.

Завдання 1.4

Визначити, до складових якого типу мереж Інтернет відносить­ся комп'ютер, на якому Ви працюєте під час практичного заняття. З'ясувати, у чому полягає відмінність відповідного типу комп'ютерної мережі від інших.

Завдання 1.5

Навести приклади відомих організацій — провайдерів послуг Ін- тернет, які надають доступ в мережу для кінцевих користувачів як індивідуальних, так і організованих (підприємств, організацій, уста­нов). Які види каналів доступу в Інтернет ними пропонуються?

Завдання 1.6

З'ясувати, до яких сервісів Інтернет мають доступ користувачі мережі.

Прямі сервіси мережі

І

Сервіс IRC

Сервіс FTP

Сервіс WWW

Розглянути особливості функціонування та використання різних видів сервісів, користуючись рис. 10.1:

Інтернет

Відкладені сервіси мережі

Т

Електронна пошта

Телеконференції UseNet

Списки розсилання

Рис. 10.1. Різновиди сервісів мережі Інтернет

Завдання 1.7

Ознайомитись із загальними принципами роботи пошукових систем і каталогів. На прикладі однієї з IP-адрес (див. перелік адрес після списку рекомендованої літератури) найвідоміших українських чи російських систем здійснити пошук інформації за довільно обра­ним маркетинговим терміном.

Завдання 1.8

Традиційні компанії, які вирішили скористатися можливостями Інтернет, керуються однією або декількома з нижче перерахованих цілей:

- прагненням збільшити продажі своїх традиційних товарів че­рез новий канал існуючим або новим сегментам споживачів;

- прагненням отримати дохід від продажу нових товарів

- прагненням скоротити витрати за рахунок використання уні­кальних можливостей Інтернету;

- прагненням використовувати унікальні комунікаційні можли­вості Інтернету для зв'язку з певними сегментами споживачів.

1. Вивчіть сайти декількох компаній, які провадять свій бізнес як на традиційних ринках, так і в мережі Інтернет. Визначте, що, на вашу думку, спонукало компанію використовувати Інтернет. Чи пропону­ють вони в мережі Інтернет ті ж товари/послуги, що і на традиційно­му ринку?

2. Уявіть, що вам доручили підготувати пропозиції по викорис­танню Інтернету для компанії, яка займається виробництвом мод­ного і недорогого одягу для підлітків. Продукція в даний час реалі­зується через один фірмовий магазин у Львові, декілька столичних універмагів і мережі регіональних дистриб'юторів. Стратегічним завданням компанії є збільшення частки ринку і позиціонування компанії як першої для підлітка, який хоче стильно і недорого одя­гатися. Оформіть свої пропозиції у вигляді тез для керівництва ком­панії.

ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА АУДИТОРІЇ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Завдання 2.1

Здійснити дослідження основних характеристик користувачів Інтернет за кількісним і якісним складом сучасної аудиторії мережі скориставшись інформацією, що розміщена на серверах найб