ГЛОСАРІЙ

магниевый скраб beletage

А

Авторизація — надання користувачеві дозволу на доступ до ре­сурсів мережі. Перевірка прав або особи користувача, необхідна для безпечної роботи мережі.

Аккаунт — обліковий запис користувача, який зберігається на комп'ютері; включає ім'я користувача в системі, справжнє ім'я, па­роль, права користувача, ім'я домашнього каталогу.

Аналіз сайту — перший етап перед початком робіт по оптиміза- ції та просуванню сайту. Дозволяє оцінити переваги і недоліки сайту (структура, дизайн, вміст, навігація й програмна частина), досягнути добрих результатів на наступних етапах розкручування сайту.

Аналіз трафіку — дослідження інформації шляхом спостере­ження потоків трафіка (наявність і відсутність пересилання даних, кількість блоків даних, напрямок пересилання тощо).

Анімація — технологія мультімедіа, що дозволяє створювати вра­ження рухомого зображення. Використовується для пожвавлення веб-сторінки, залучення до неї уваги.

Анонімний FTP-доступ — дозволяє відвідувачеві сайту скачува­ти і розміщувати файли на Вашому сервері. Здійснюється через бра- узер або FTP-клієнт.

Апдейт (з англ. Update) — процес оновлення програмних про­дуктів. Також програма, що містить оновлені елементи.

Архів — сайт (розділ сайту), що містить підбірку матеріалів за певною темою, або файли певного типу.

Аудиторія сайту — загальне визначення унікальних відвідува­чів, що побували на сайті за певну кількість часу. Чим більше розмір аудиторії, тим вище успіх інтернет-проекту.

Аутентифікація — перевірка достовірності об'єкту в мережі пе­ред наданням доступу до даних.

Б

База даних (Database) — сукупність організованих даних, до­ступних багатьом користувачам. Управляється за допомогою систе­ми управління базами даних (СУБД).

Бан (з англ. ban «забороняти») — видалення сайту адміністра­цією пошукової системи з пошукової видачі за порушення правил.

Банер (з англ. banner) — картинка або текстовий блок реклам­ного характеру, натиснувши (клікнувши) на який, відвідувач попа­де на сторінку з рекламованим товаром або послугою. Розміщується на веб-сторінках для залучення відвідувачів, формування іміджу або просування певного ресурсу.

Банерна мережа — об'єднання сайтів, на сторінках яких розмі­щуються банери учасників.

Банерна реклама — спосіб ведення рекламної кампанії шляхом розміщення банерів на сайтах в мережі Інтернет. Розміщення банерів можливо шляхом покупки банерних показів, участі в банерообмінній мережі або взаємного обміну банерами.

Банерообмінна мережа (Banner exchange network) — рекламна мережа, учасниками якої є рекламні майданчики. Учасник банерооб- міну показує на своїх сторінках банери інших учасників, за що отри­мує право і можливість показувати свою рекламу на сторінках інших учасників.

Банеропоказ — фактичний показ банера відвідувачеві веб-сайту. Зараховується після того, як браузер відвідувача запитав і повністю завантажив даний банер.

Блог (Blog, з англ. web log «мережевий журнал») — веб-сайт, основний вміст якого — записи, зображення або мультимедіа, які ре­гулярно додаються. Записи на блозі рангуються в зворотному хроно­логічному порядку на головній сторінці.

Брандмауер (фаєрвол, від англ. firewall) — програмне забез­печення або пристрій, призначений для контролю зв'язку між ме­режами або між мережею та окремою комп'ютерною системою. На­приклад, брандмауер може обмежити трафік на основі попередньо визначених правил, зазначаючи, що зв'язок буде дозволено лише між встановленими адресами.

Браузер (з англ. browser) — програма-додаток, яка дозволяє показувати веб-сторінки на комп'ютері та подорожувати у просторі WWW за допомогою гіперпосилань (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape Navigator, Opera).

Бюджет маркетингу — фінансовий план маркетингу, система показників, розділ плану маркетингу підприємства, в якому в дета­лізованій формі (по елементах комплексу маркетингу або по заходах маркетингу) наведені величини витрат, доходів і прибутку від здій­снення маркетингової діяльності фірми. Планування бюджету марке­тингу може ґрунтуватися, виходячи з цільового прибутку або з його оптимізації.

В

Веб (World Wide Web, WWW) — сервіс мережі Інтернет, що до­зволяє отримувати доступ до інформації, розміщеній в глобальній ме­режі. Вживається також для позначення всієї сукупності веб-серверів Інтернету, а також для позначення технології організації веб-сайтів.

Веб-дизайн (з англ. web-design) — оформлення веб-сторінок, художньо-проектна діяльність по створенню сайту: проектування структури, навігація, створення графіки, тексту, звуку, анімації тощо

Веб-дизайнер (з англ. web-designer) — розробник веб-сторінок.

Веб-сайт — інформаційний ресурс у вигляді набору тематично пов'язаних між собою веб-сторінок, які створені конкретною особою або організацією. Є сторінка, яка визначена як початкова (головна) і з якої починається сайт.

Веб-сайт (з англ. site) — сукупність логічно пов'язаних сторі­нок, об'єднаних загальною структурою і навігацією.

Веб-сервер — комп'ютерна система, яка підключена до мережі, має відповідну мережеву адресу і є технічним носієм одного чи кіль­кох веб-сайтів

Веб-сервер (з англ. web-server) — сайт, крупний інформаційний ресурс мережі Інтернет. Також технічні й програмні засоби, що забез­печують функціонування необхідних сервісів інтернет.

Веб-сторінка — документ в електронному вигляді, що складаєть­ся за правилами мови розмітки гіпертекстту HTML і містить текст, зображення (зокрема, графіку, мультимедіа), програми та зв'язки (лінки). Веб-сторінка візуалізується за допомогою спеціальної про­грами — веб-браузера.

Веб-сторінка (з англ. Web-page) — складова частина веб-сайту, документ, забезпечений унікальною адресою, який можна відкрити і проглянути за допомогою браузера. Пишеться мовою HTML, склада­ється з тексту, зображень, графіки, звуку, відео або анімації.

Веб-технології — технології по роботі з інформацією, розробці і реалізації проектів локальних і глобальних мережах, Інтернеті: ко­мунікація, архітектура, засоби і мова програмування, HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL і ін.

Виготовлення банерів — розробка, створення і розміщення бане­ра (banner) — картинки або текстового блоку рекламного характеру в мережі Інтернет.

Виготовлення роликів — створення презентаційних і рекламних роликів за допомогою різних технологій: комп'ютерний і графічний дизайн, Flash-, 2D і 3D-анімація, відео, фото і кіноматеріали.

Виготовлення сайтів — комплекс робіт з розробки і створення веб-сайтів з авторським дизайном, якісним контентом, зручною наві­гацією, системою управління вмістом сайту, структурою, орієнтова­ною на вимоги пошукових систем.

Відвідуваність — кількість відвідувачів веб-сайту (веб-сторінки) за одиницю часу.

Відвідувач (з англ. visitor) — користувач конкретними ресурса­ми мережі.

Віртуальна реальність (з англ. virtual reality) — уявний світ, що створюється в уяві користувача за допомогою комплексних муль- тімедіа-операційних засобів. Технологія інформаційної взаємодії, що створює ілюзію безпосереднього входження і присутності в «екран­ному світі».

Віртуальний офіс (з англ. virtual office) — інтернет-ресурс, який дозволяє взаємодіяти за допомогою єдиної системи для переда­чі, обміну, обробки і зберігання інформації.

Всесвітня павутина (World Wide Web, WWW) — всесвітня ін­формаційна павутина, збір гіпертекстових документів, доступних по всьому світу через мережу Інтернет.

Г

Гіперпосилання (з англ. hyperlink) — покажчик, що міститься в гіпертексті, відсилаючий користувача до іншої веб-сторінки в мережі Інтернет. Забезпечує навігацію в середовищі WWW. Зв'язувати сто­рінки між собою за допомогою гіперпосилань дозволяє мова HTML.

Гіперсередовище (з англ. hypermedia) — метод представлення інформації у вигляді блоків, зв'язаних один з одним за допомогою гі­перпосилань. Дані можуть бути представлені у вигляді тексту, графі­ки, відео, анімації, фотографій тощо.

Гіпертекст (з англ. hypertext) — текст, що містить посилання на інші веб-сторінки або ресурси з можливостями виконання переходів.

Головна сторінка (з англ. home page) — перша сторінка веб- сайту, яка несе основне презентаційне та навігаційне навантаження.

Гостьова книга (з англ. Guestbook) — засіб зворотного зв'язку з відвідувачами веб-сайту, спеціальний розділ, де відвідувачі можуть залишати повідомлення (відгуки і побажання сайту).

Група новин — 1) засіб надання інформації для загального огля­ду; 2) добровільні об'єднання людей за інтересами за допомогою Ін- тернету (телеконференції або електронні дошки оголошень).

Д

Дзеркало сайту — копія веб-сайту, доступна під іншим домен­ним ім'ям. Використовується для високовідвідуваних веб-сайтів, щоб розділити потік відвідувачів.

Дизайн сайту — художньо-проектна діяльність по створенню сайту від детального проектування структури, інтерфейсу й навігації до графічного візуального оформлення.

Довідник — база даних, що містить короткі відомості з якого-не- будь питання, предмету, галузі знань, і в якій можна навести довідку.

Домен — ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів та інформаційних ресурсів в мережі Інтернет.

Доменна система імен (Domain Name Systems, DNS) — ієрар­хічна структура, що дозволяє організувати групи комп'ютерів в Ін- тернеті. В основі доменної системи імен лежить єдиний корінь, кож­на підсистема є незалежною. В доменній системі імен повноваження в ієрархії зростають з наближенням до «кореня». У «корені» зна­ходяться домени верхнього рівня (Top Level Domain, TLD). Повне доменне ім'я інформаційного ресурсу або комп'ютера в мережі Інтер- нет складається з назви домену верхнього рівня та імен доменів ниж­ніх рівнів. Домени верхнього рівня вказують на адресацію інформа­ційних ресурсів держави або будь яких великих структур (наприклад, СОМ — підприємств; ORG — громадські організації, EDU — освітні організації, тощо).

Доменне ім'я (з англ. domain name) — адреса веб-ресурсу в ме­режі Інтернет. Містить букви, які розділені крапками на окремі ін­формаційні блоки. Більш практичний аналог IP-адреси.

Дошка оголошень (з англ. www-board) — довідково-інформа­ційні веб-сайти в мережі Інтернет, на яких зосереджені оголошення, тематично організовані, які модеруються.

Драйвер (з англ. driver) — програма, що управляє, служить для зв'язку комп'ютера з периферійними пристроями — принтерами, ма­ніпуляторами тощо.

Е

Економічна ефективність маркетингових заходів — по-перше, відношення результату (ефекту) від проведення маркетингових за­ходів до всієї сукупності витрат, необхідних для їх здійснення. По- друге, показник ефективності комплексу маркетингу (маркетин- гу-міксу). Вимірюється в натуральній (речовій і нематеріальній) і у вартісній формах.

Екстранет система — портал в мережі Інтернет, невидимий в пошукових системах і вимагаючий авторизації при вході.

Електронна дошка оголошень (з англ. bulletin board system) — спеціальна база даних, на якій розміщуються різні оголошення і по­відомлення з метою їх обміну.

Електронна комерція (Е-комерція, інтернет-комерція, від англ. electronic commerce) — комерційна діяльність з використан­ням мережі Інтернет (інтернет-магазини, електронні біржі або май­данчики для оптової торгівлі і т.п.).

Електронна пошта (E-Mail, або Mail) — 1) процес обміну пові­домленнями, що пересилаються користувачами програмно-технічних засобів, що дає змогу відправляти по інформаційній мережі чи корес­пондентами; 2) комплекс отримувати каналами зв'язку повідомлення в електронному вигляді з однієї електронної скриньки на іншу.

Електронна пошта (з англ. e-mail) — прийом і передача повідо­млень за допомогою мережі Інтернет.

Електронний маркетинг (з англ. electronic marketing) — техно­логія маркетингу за допомогою мережі Інтернет.

Ефективність реклами — ступінь дії рекламних засобів на спо­живачів на користь рекламодавця.

Ж

Журнал реєстрації доступу (з англ. Log Files) — файл на серве­рі, в який заноситься інформація, звідки прийшов той або інший від­відувач, коли, скільки часу він провів на сайті, що дивився і копіював, який у нього браузер і яка IP-адрес у його комп'ютера. Кожен запис у файлі журналу відповідає певній дії, оскільки сервер фіксує запити до кожного з елементів сайту.

З

Зареєструвати сайт — зареєструвати сайт в пошукових сис­темах, каталогах, на дошках оголошень — послуга, яка сприяє про­суванню сайту, поліпшенню позицій сайту в пошукових системах, підвищенню відвідуваності сайту цільовою аудиторією, збільшення посилальної маси, PR та інших показників якості сайту.

Зважений індекс цитування (ЗІЦ) — кількісний показник по­пулярності веб-сайту (веб-сторінки), який враховує число сторінок, що посилаються на даний сайт (сторінку) з інших веб-ресурсів. Є од­ним з чинників, які впливають на положення сторінки в результатах пошуку пошукової системи.

Згорання банера — падіння відгуку банера внаслідок його показу одному й тому ж відвідувачеві на певному веб-ресурсі кілька разів. Час «згорання» банера залежить від інтенсивності його показу і від широти аудиторії, якій він демонструється.

І

Ідентифікатор — поєднання імені та пароля користувача для за­безпечення його ідентифікації.

Індекс цитування (ІЦ, з англ. link popularity) — показник по­пулярності веб-сторінки (веб-сайту), визначається як кількість поси­лань на дану сторінку (сайт) з інших веб-ресурсів.

Індексування — надання документу (запиту) набору ключових слів або кодів, що є покажчиком змісту документа (запиту), що ви­користовуються для інформаційного пошуку.

Індексування документів (з англ. indexing) — процес опису вмісту документів; призначення документу набору ключових слів, що відображають його смисловий вміст в термінах інформаційно-по­шукової мови.

Інтерактивність — характеристика протікання діалогу з корис­тувачем в мережі Інтернет.

Інтернет — мережа передачі даних, що має глобальну децентралі­зовану архітектуру, розвинені засоби адресації і передачі інформації за допомогою протоколів TCP/IP між іншими одно- та різнотипними ме­режами передачі данних, комп'ютерними системами і різноманітним кінцевим обладнанням, і яка забезпечує доступ до величезної кількос­ті розподілених інформаційних ресурсів і різноманітних послуг.

Інтернет (з англ. Internet) — глобальна інформаційна мережа з колективним доступом на основі використання єдиного адресного простору, заснованого на протоколі TCP/IP.

Інтернет-магазин (Online shop) — продаж товарів і послуг че­рез мережу Інтернет; web-сервер, що пропонує товари або послуги для продажу і надає засоби їх замовлення і оплати.

Інтернет-портал — інформаційний сервер, що виконує пошу­кові функції у структурованих даних, які мають найчастіше ієрар­хічну структуру, плюс сервіси (послуги) подібні повідомленню про отриману пошту чи голосовий лист. Сучасні Інтернет-портали нада­ють можливість вибирати окремі опції настроювань, відповідно до яких змінюється вид порталу і спосіб надання даних.

Інтернет-послуги (Internet services) — послуги зі забезпечення доступу в мережу Інтернет, розробки, організаційному та інформа­ційному супроводу інтернет-ресурсів.

Інтернет-провайдер — компанія, яка надає користувачам до­ступ до мережі Інтернет.

Інтернет-реклама — комплекс заходів з просування веб-сайту, бренду, торгівельної марки, іміджу компанії, послуг або товарів в ме­режі Інтернет.

Інтернет-співтовариство — стійка система зв'язків і стосунків між користувачами мережі Інтенет, агенти якої взаємодіють на основі прямого обміну інформацією за типом «всі зі всіма».

Інтранет система — внутрішній корпоративний веб-портал, доступний лише в рамках локальної мережі компанії, включаючи її відділення та філії. Покликаний вирішувати завдання конкретної компанії за допомогою інтернет-технологій.

Інформаційна підтримка сайту — підтримка бази даних сайту в актуальному стані, управління інтерактивними системами сайту (новинні стрічки, форуми, FAQ-розділи тощо), відстежування попу­лярності матеріалів.

Інформаційний сервер Інтернет — мережевий сервер, що дозво­ляє розміщувати, управляти і організовувати доступ до веб-серверів, створювати і управляти веб-додатками.

Інформаційні технології (information technology) — сукупність програмно-технічних засобів обчислювальної техніки, а також при­йомів, способів і методів їх застосування для виконання функцій збо­ру, зберігання, обробки, передачі і використання інформації в кон­кретних областях.

Інформаційно-пошукова система (Information retrieval system) — 1)система, що призначена для логічного (запрограмовано­го) пошуку та видачі інформації у документальному вигляді і є су­купністю інформаційно-пошукових засобів і мов, загальних правил пошуку, перекладів текстів на пошукову мову і критеріїв відповід­ності; 2) сукупність методів та засобів пошуку, відображення, нако­пичення і збереження інформації, які використовують покажчики, класифікатори, картотеки і засоби каталогізації.

Інформація (з лат. informatio «роз'яснення, обізнаність») - поняття, що позначає відомості, сукупність даних, знань, представле­них у вигляді тексту, знаків, сигналів, малюнків, звуків, рухливих чи нерухомих зображень або іншим способом.

К

Канал зв'язку (Communication link) — устаткування і програмне забезпечення, призначене для зв'язку двох кінцевих користувачів.

Каталог (Web-directory) — допоміжний ресурс, який полегшує пошук; систематизована підбірка посилань на інтернет-сайти з опи­сами.

Кеш (з англ. cache «таємний запас») — системна папка, що міс­тить копії веб-сторінок, отриманих з мережі Інтернет і проглянутих користувачем. При повторному перегляді цих сторінок браузер (або проксі-сервер) вже не запрошуватиме їх з веб-сервера, а витягувати­ме з кеша, що знижує навантаження на Інтернет і підвищує швид­кість завантаження сторінок.

Клієнт — комп'ютер, що користується послугами іншого комп'ю­тера, який в цьому випадку називається сервером; програма, що за­безпечує користувачеві доступ до ресурсів на сервері (посилає запи­ти, отримує відповіді).

Клієнт-сервер (Client/server) — мережева архітектура, в якій всі пристрої є або клієнтами, або серверами. Клієнтом є запрошуюча машина (зазвичай ПК), сервером — машина, що відповідає на запит.

Клік (з англ. click «клацання») — клацання, натиснення корис­тувачем на гіперпосилання або банер, після якого браузер починає завантажувати веб-сторінку, на яку дано посилання.

Клоакінг (з англ. cloaking «маскування») — спосіб роботи веб- сервера, при якому пошуковому роботові «підсовують» спеціально оптимізовані для індексації веб-сторінки замість тих, які бачить звичай­ний відвідувач веб-сайту. Виявлення клоакінгу приводить до занесення сайту в чорний список пошукової системи і припинення його індексації.

Комп'ютерні віруси — потенційно „агресивні» шкідливі програ­ми, що призводять до порушення роботи комп'ютера.

Комутоване з'єднання — підключення до мережі за звичайними телефонними лініями за допомогою модему.

Контекстна реклама — вид інтернет-реклами, заснований на відповідності змісту рекламного матеріалу контексту (змісту) інтер- нет-сторінки, на якій розміщується. Звичайно це платні текстові ре­кламні оголошення, що розміщуються на перших сторінках пошуко­вих систем, тематичних каталогів, порталів.

Контент (з англ. content) — вміст, інформаційна складова ін­формаційного ресурсу (стосовно веб-сайту є його інформаційне на­повнення).

Контент-підтримка сайту — написання, зміна, виправлення текстів на сайті з врахуванням вимог пошукової оптимізації; нарощу­вання контенту сайту і збільшення «ваги» (значущості) сайту, що по­зитивно впливає на позиції сайту в пошукових системах.

Концепція маркетингу — система основних ідей, положень і ін­струментарію маркетингової діяльності, які використовуються для досягнення цілей підприємства (отримання прибутку і задоволення потреб кінцевого споживача). Залежно від конкретного стану на­вколишнього середовища, рівня розвитку ринкових відносин (ринок продавця або ринок споживача) виділяють традиційну, виробничу, збутову, товарну, соціально-етичну концепції маркетингу.

Корпоративний портал (з англ. corporate portal) — корпора­тивний веб-сайт для внутрішнього користування компанії, який на­дає співробітникам доступ до корпоративної інформації та обмеженої кількості зовнішніх веб-сайтів.

Корпоративний сайт — веб-сайт компанії, її повноцінне пред­ставництво в мережі Інтернет; ефективний інструмент взаємодії з клієнтами, партнерами, інвесторами відповідно до реалій сучасного інформаційного суспільства. Корпоративний сайт — самостійний на­прям в стратегії компанії, призначений для вирішення різних бізнес- задач.

Креатив (з англ. creative «творчий») — творча складова будь- якого процесу, комплекс рішень принципового характеру, що стосу­ються інформаційної частини проекту.

Л

Лінки — електронні посилання на веб-ресурси.

Лічильник відвідин (з англ. counter) — програмне забезпечення, призначене для зовнішнього незалежного виміру відвідуваності сай­тів (кількість запитів, кількість унікальних відвідувачів та інше).

Лог (з англ. log «журнал подій, щоденник») — текстовий файл, в якому зафіксовані всі дії користувача на веб-сайті.

Логін — позначка, яка є відкритим ім'ям користувачки/користу- вача, що використовується при його взаємодії з комп'ютерною мере­жею.

Локальна мережа (з англ. local area network) — мережа, обме­жена невеликою відстанню і максимальною кількістю комп'ютерів в мережі.

М

Маркетинг — термін, що має безліч значень, серед яких: купів- ля-продаж, діяльність на ринку; реалізація, збут; виробництво товар­ної продукції; принцип господарювання; система господарювання;

галузь господарської діяльності; образ мислення; філософія ведення справи; концепція діяльності на ринку; процес створення і відтворен­ня попиту кінцевих споживачів на конкретні товари і послуги з ме­тою отримання прибутку; процес взаємодії суб'єктів маркетингової системи з приводу організації підприємницької діяльності з метою задоволення попиту на товари і послуги і отримання прибутку; дії із задоволення потреб клієнтів за допомогою товару (послуги) і ціло­го ряду чинників, пов'язаних із створенням, постачанням і, нарешті, споживанням цього товару.

Маркетинг взаємодії — по-перше, перспективна концепція під­приємництва, орієнтована на охоалення всіх ресурсів і видів діяль­ності в процесі організації, планування і управління комунікаціями зі всіма суб'єктами ринкової мережі на кожній стадії життєвого циклу товару. Концепція, орієнтована на довгострокові взаємини з клієн­том і на задоволення цілей сторін, що беруть участь в комунікаціях (операціях). По-друге, метод організації маркетингу за принципом розподілу, розширення відповідальності за виконання його функцій серед всього персоналу фірми від працівника, безпосередньо обслу­говуючого клієнта, до вищого керівництва.

Маркетингова система — сукупність соціально-економічних утворень (елементів) ринкового простору (середовища), що володі­ють самостійністю і цілісністю і що знаходяться в безперервній вза­ємодії з приводу формування і розвитку попиту на товари і послуги з метою отримання прибутку. Маркетингова система включає наступ­ні елементи: фірма-продуцент, фірма-постачальник, фірма-конку- рент, фірма-посередник, споживач (ринок).

Маркетингові дослідження — збір, систематизація і оцінка ін­формації по різних аспектах маркетингової діяльності.

Маршрутизатор (з англ. router) — мережевий пристрій для з'єднання мереж, що використовують різну архітектуру і протоколи, який вибирає оптимальний маршрут руху пакетів.

Маршрутизація мереж — забезпечення правильного напряму проходження інформації з однієї мережі в іншу.

Медіа-дослідження — вивчення аудиторії мережі Інтернет (її розмір і соціально-демографічні характеристики), вивчення тенден­цій зростання інтернету (темп, особливості нових користувачів), ставлення до нього, знання інтернет-брендів тощо.

Мережева інтеграція (з англ. systems integration) — комплек­сний підхід до автоматизації проектування, виробництва і створення комп'ютерних мереж.

Мережева карта (з англ. network card, network adapter) — кар­та розширення, контролююча доступ до середовища передачі даних і обмін даними між одиницями мережі.

Мережевий етикет — правила поведінки при роботі в мережі.

Мета-теги (з англ. meta tag) — атрибути веб-сторінки, які міс­тять службову інформацію, не призначену для відвідувачів сайту: опис веб-сторінки, ключові слова, команди для браузера і пошукових робо­тів та ін. Це спеціальні вказівки для пошукової машини, які знаходять­ся в тексті сторінок, але не відображаються користувачеві в браузері.

Мова Java (з англ. language Java) — мова програмування для мережі Інтернет, що дозволяє програми, написані на цій мові, пере­носити на різні типи комп'ютерів, виконувати в мультипроцесорних системах, завантажувати і виконувати по мережі одночасно всім ко­ристувачам.

Мова гіпертекстової розмітки (HTML) — мова для створення гіпертекстових «документів», яка включає засоби опису вбудованих і асоційованих гіпертекстових посилань та не текстової інформації, засоби відображення та пошуку за ключовими словами.

Мова гіпертекстової розмітки DHTML (з англ. Dynamic HTML) — наступний етап розвитку HTML. Володіє розширеними функціональними можливостями, що дозволяють розробникам ство­рювати такі динамічні сторінки, які не вимагають установки на ма­шині клієнта додаткових програмних фрагментів.

Мова гіпертекстової розмітки HTML (з англ. Hyper Text Markup Language) — мова для створення веб-сторінок, за допомогою якої особливим чином розмічають текст та інші елементи (картин­ки, таблиці, форми) для публікації в мережі Інтернет. Мова HTML також дозволяє зв'язувати веб-сторінки між собою за допомогою по­силань (лінків).

Модем (з англ. modem, скор. від modulator) — пристрій, що пе­ретворює дискретні сигнали від комп'ютера в аналогові сигнали, які можна передавати по телефонному каналу зв'язку.

Модератор — людина, яка стежить за дотриманням правил мере­жевої конференції/форуму.

Модерація — перевірка виконання правил веб-сервісів, записа­них в призначеній для користувача угоді.

Мультимедіа (з англ. multi «багато» і media «носій, серед­овище») — сукупність комп'ютерних технологій під управлінням програмного забезпечення, які використовують одночасно декілька інформаційних середовищ: графіку, відео, фотографію, текст, аніма­цію, звукові ефекти.

Н

Навігація — система меню, внутрішніх і зовнішніх посилань для найбільш зручного переміщення користувача по сторінках веб-сайту.

О

Обмін посиланнями — використання взаємних посилань між сайтами для підвищення взаємного трафіку.

ОН-лайн (on-line) — 1) доступ користувача до мережі Інтернет на весь час запиту, пошуку, обробки та отримання інформації через свій термінал, модем і телефонні лінії зв'язку. 2) тип зв'язку між або­нентами (користувачами інформаційних послуг) при якому зв'язок підтримується у режимі реального часу (безперервно).

Онлайнові технології (On line) — засоби комунікації, що забез­печують синхронний обмін інформацією в реальному часі в мережі Інтернет (чати, аудіо- і відеоконференції тощо).

Опитування (голосування, voting) — інструмент для збору ін­формації про аудиторію сайту та її думок. Опитування, на відміну від збору інформації у довільній формі, дозволяє автоматично обробля­ти результати.

Оптимізація сайту (SEO, Search Engine Optimization) — за­ходи щодо зміни веб-сайту, використання сукупності внутрішніх чинників, які використовуються на сторінках веб-сайту (код, текст веб-сторінок, семантичне ядро, ключові слова, внутрішнє посилаль­не ранжирування), для сприйняття сайту пошуковими машинами як найбільш відповідного у відповідь на запит користувача.

Оф-лайн (off-line) — режим підключення до Інтернету лише на час відправлення запиту та отримання інформації

П

Пароль (Password) — набір символів, який користувач пред'яв­ляє системі для отримання доступу до даних і програм; засіб захисту від несанкціонованого доступу.

Парсер — програма для автоматичної обробки сторінок веб- сайтів з метою здобуття потрібних даних.

Персональна сторінка (homepage) — персональний сайт якої- небудь людини (персони), зазвичай створений нею самою. Розташо­вується на сервері провайдера, на корпоративному сайті або на сай­тах безкоштовного хостингу (free hosting).

Питання, що часто ставляться (FAQ, з англ. Frequently Asked Questions) — розділ на сайті, який розглядає питання користувачів, що часто ставляться.

Піксель (з англ. pixel) — найменший елемент зображення, який володіє колірними характеристиками.

Піринг (з англ. рєєгіng) — рівноправний інформаційний обмін.

Плагін (з англ. plug-in) — додаткові програми для збільшен­ня функціональних можливостей основної програми, такої як веб- браузер. Використовуються для обробки і відображення даних в різ­них форматах: Flash-мультіплікація, прослухування музики в mp3, перегляд документів у форматі .pdf та інше.

План маркетингу — детальний послідовний виклад заходів, за допомогою яких реалізується досягнення поставлених цілей марке­тингу.

Планування маркетингу — процес, процедура, пов'язана з скла­данням плану маркетингу, з вибором стратегій маркетингу, націлених на зростання об'єму продажів товару і максимізацію прибутку фірми.

Повнотекстова пошукова система — пошукова система, що індексує всі слова на веб-сторінці (іноді за винятком «стоп-слів») і враховує порядок їх розташування.

Порт (з англ. port) — номер, що ідентифікує мережеву службу (окреме застосування Інтернет).

Портал (Від англ. portal «головний вхід») — веб-ресурс, що надає безліч сервісів і послуг, відповідних потребам великого числа користувачів: пошукові системи, новини, безкоштовна електронна пошта, довідники, чати, електронний шоппінг, інтернет-аукціони, а також інтернет-каталог посилань на інші сайти.

Портал вертикальний (з англ. vertical portal) — веб-сайт, що надає різні сервіси в рамках вузької тематичної спрямованості.

Портал горизонтальний — веб-сайт загального характеру, що надає набір сервісів різної тематики.

Постачальник послуг Інтернету — компанія, що спеціалізу­ється на наданні доступу в Інтернет фізичним і юридичним особам, а також що надає ряд додаткових послуг: місце на сервері для розмі­щення веб-сторінки, електронна пошта і т. д.

Поштова скринька (з англ. post box) — дисковий простір на по­штовому сервері, виділений для зберігання листів користувача.

Пошук в певних полях — вид пошуку, що реалізовується деяки­ми пошуковими системами. Пошук ведеться не по всьому HTML- документу, а вибірково, по певних полях. Наприклад, можна шукати по заголовку документа (title), в цьому випадку враховуються тільки ключові слова, що зустрічаються саме в заголовку документа.

Пошук за ключовими словами — вид пошуку, що реалізовується деякими пошуковими системами. Пошук документів, які містять вка­зані користувачем ключові слова.

Пошук по словосполученнях — вид пошуку, що реалізовується деякими пошуковими системами. Пошук документів, які містять в точності вказане користувачем словосполучення, пропозицію, ури­вок тексту.

Пошук з урахуванням відстані між словами — вид пошуку, що реалізовується деякими пошуковими системами. Пошук, при якому користувач указує, на якій відстані між собою повинні розташовува­тися ключові слова в документі.

Пошукова оптимізація (SEO, Search Engine Optimization) — про­ведення комплексу заходів, направлених на підвищення видимості сай­ту в результатах видачі пошукових систем по набору ключових фраз. Включає безліч аспектів роботи із зовнішніми і внутрішніми чинника­ми, результат яких — вищі позиції сайту в пошукових системах.

Пошукова реклама — контекстна реклама, яка показується у від­повідь на конкретний пошуковий запит користувача.

Пошукова система (з англ. search engine) — програмно-апарат­ний комплекс для пошуку інформації в мережі Інтернет. Результатом пошуку є пошукова видача — список посилань на документи (веб- сторінки), відповідні запиту.

Пошукове просування — проведення комплексу заходів, направ­лених на підвищення вірогідності знаходження сайту зацікавленими користувачами пошукових систем, залучення тематичної аудиторії.

Пошуковий робот (з англ. web crawler) — спеціальна програма, складова частина пошукової системи, призначена для обходу сторі­нок мережі Інтернет з метою занесення їх в базу пошукової системи.

Правове регулювання Інтернет — комплекс законодавчих і ор­ганізаційних заходів, направлених на підтримку й розвиток мережі Інтернет: технологічні стандарти, комерційне законодавство, ліцен­зування, захист інтелектуальної власності, заходи з розвитку конку­ренції, регулювання цін, податкове обкладання, забезпечення відпо­відальності провайдерів, переслідування комп'ютерних злочинів та інше.

Провайдер (з англ. provider) — постачальник послуг в інформа­ційних мережах Інтернет; особа чи організація, через яку пересічні комп'ютери підключаються до Інтернету. Вони діляться на провайде­рів першого, другого, третього та четвертого рівнів.

Програмне забезпечення (з англ. software) — комплекс про­грам, що забезпечують обробку і передачу даних.

Проксі (з англ. proxy «право дії від імені») — програмне забез­печення, проміжний веб-сервер, використовуваний як посередник між браузером і кінцевим веб-сервером для прискорення доступу, ке­шування передаваної інформації та укриття інформації користувача.

Просування сайтів (з англ. site promoting) — комплекс заходів, направлених на зміну зовнішніх чинників, які впливають на резуль­тат видачі пошуковою машиною: оптимізація веб-сайту (SEO), зо­внішнє посилальне ранжирування (здобуття тематичних посилань з інших веб-сайтів), розміщення контекстної реклами в пошуковій машині тощо.

Протокол (Від англ. protocol) — стандарт, регулюючий процес передачі даних в мережі Інтернет, визначає формат, часовий порядок, контроль і послідовність передачі даних по мережі.

Протокол передачі гіпертекстової інформації (HTTP, з англ. hyper text transfer protocol) — транспортний протокол, що забезпе­чує доступ до документів на веб-вузлах.

Процес маркетингового дослідження — сукупність стадій і дій, пов'язаних з формулюванням проблемної ситуації, попереднім плануванням дослідження, розробкою дизайну концепції досліджен­ня, збором інформації (даних), обробкою і підготовкою інформації, підведенням підсумків дослідження (аналіз і прогноз).

Р

Реєстратор доменних імен — юридична особа, що надає послу­ги з реєстрації доменних імен і передачі інформації в Реєстр.

Реєстрація — процедура повідомлення користувачем особистих даних, логіна і пароля, підтвердження «призначеної для користувача угоди» для здобуття додаткових послуг або підписки на платні серві­си деяких сайтів.

Реєстрація доменів — занесення інформації про домен і його ад­міністратора в центральну базу даних з метою забезпечення унікаль­ності використання домена.

Реєстрація сайту в пошукових системах — спосіб підвищення відвідуваності сайту цільовою аудиторією, поліпшення позицій сайту в пошукових системах, просування цільових запитів, збільшення PR та інших показників якості сайту.

Реєстрація сайту на дошках оголошень — спосіб просування сайту, залучення на сайт цільової аудиторії, підвищення PR та інших показників якості сайту.

Результат пошуку (з англ. SERP — Search Engine Result Page) — сторінка, що видається пошуковою системою як відповідь на запит користувача і містить набір посилань на веб-сторінки, реле- вантні заданому запиту.

Результат просування — статистичні дані, що відображають результат роботи з просування веб-сайту: збільшення відвідуваності, позицій по запитах в пошукових системах тощо.

Рейтинг сайтів (top, rating) — сайт, що має каталог веб-сайтів, в якому найбільш відвідувані сайти розташовані першими (вище).

Реклама в інтернеті — рекламні заходи в мережі Інтернет по просуванню веб-сайту, бренду, торгівельної марки, компанії, товарів або послуг.

Рекламна мережа — система, що управляє розміщенням реклам­них матеріалів на певних рекламних місцях (банерообмінні мережі, банерозакупочні мережі, внутрішні мережі веб-сайтів або порталів). В рекламну мережу, як правило, входять від декількох десятків до декіль­кох тисяч сайтів. Рекламодавець має можливість вибирати конкретні сайти або тематичні категорії рекламної мережі, де він хоче показувати свою рекламу, встановлювати інтенсивність показів і інші фокусуван­ня, міняти банери і проглядати звіти про рекламу в режимі реально­го часу. Адміністрація мережі виплачує гроші видавцям пропорційно кількості показів, які були викуплені на їх сайтах рекламодавцями.

Рекламна розсилка — поширення повідомлення за допомогою електронної пошти (e-mail) за списком адрес.

Рекламний банер — це графічний рекламний блок, що рекламує товари, послуги, компанію, ідею, ресурс тощо в мережі Інтернет.

Рекламний брокер — посередницький рекламний майданчик, що містить різні партнерські програми, де рекламодавці можуть знайти сайти з потрібної тематики для рекламування своїх товарів або по­слуг, а власники сайтів — потенційних рекламодавців.

Рекламний ролик — ефективний маркетинговий інструмент про­сування бізнесу. Інформує цільову аудиторію про властивості й пере­ваги просувного продукту, виділяє його серед конкурентів, укріплює імідж і впізнанність бренду.

Рекламний сайт — корпоративний сайт, що містить інформацію про компанію та її продукцію, на який користувач приходить за по- силаням з рекламного матеріалу (наприклад, банера).

Релевантність (з англ. relevant) — міра відповідності знайденої сторінки запиту, зробленому користувачем пошукової системи.

Ресурс — сукупність веб-сторінок, об'єднана однією темою або ме­тою, яка дає можливість користувачеві, що має відповідні технічні за­соби, дістати доступ до інформації на платній або безкоштовній основі.

Робот пошукової системи — пошукова машина, складова по­шукової системи, програма, яка відвідує веб-сторінки, прочитує (ін­дексує) повністю або частково їх вміст і далі слідує по посиланнях, знайдених на даній сторінці. Робот повертається через певні періоди часу (наприклад, кожного місяця) і індексує сторінку знову. Вся ін­формація заноситься їм в індекси пошукової системи.

Розкрутка сайту в пошукових системах — етап, наступний за створенням веб-сайту і включаючий всі заходи, направлені на збільшення впізнанності й відвідуваності сайту: реклама сайту, PR, інтернет-маркетинг, ведення тематичних розсилок, розміщення прес- релізів, просування й оптимізація сайту.

Розмір аудиторії сайту (Site Reach) — аудиторія веб-сайту, кількість унікальних відвідувачів, що побували на сайті за певну кількість часу.

Розміщення сайтів — хостінг, надання місць для сайтів на сер­верах компаній, що спеціалізуються на таких послугах (хостінг-про- вайдерів).

Розміщення сервера (з англ. collocation) — оренда місця для розміщення серверного устаткування на телекомунікаційному вузлі, у хостінг-провайдера.

Розробка CRM — розробка і впровадження системи й концеп­ції роботи з клієнтами компанії, комплексний підхід до залучення, продажів і обслуговування, що дає компанії значні конкурентні переваги за рахунок оперативного відстежування стану продажів, ведення інформації про потенційних клієнтів, надання якісного сервісу.

Розробка веб-дизайну — детальне планування, проектування і графічне оформлення дизайну інтернет-проектів з врахуванням фір­мового стилю компанії й торгівельної марки.

Розробка сайту — ряд логічно взаємозв'язаних етапів по пла­нуванню і проектуванню веб-сайту (концепція, структура, дизайн, функції, система управління тощо).

Розширений запит — процес побудови нового запиту до пошу­кової системи на базі попереднього. Наприклад, AltaVista дозволяє розрядити багатотисячний список з результатами пошуку шляхом видалення звідти документів по певних критеріях.

Ролик — спосіб інформування про компанію, продукт або по­слугу кінцевого споживача. Презентаційний, рекламний, інформа­ційний, репортажний, ігровий та інші ролики служать для виділення компанії (продукції, ідеї) серед конкурентів, впізнанності й залучен­ня нових клієнтів.

Рунет (Runet) — російська частина мережі Інтернет, російсько­мовні та російсько-орієнтовані сайти.

С

Сайт (веб-сайт, інтернет-сайт, з англ. web-site) — єдина ін­формаційна структура, яка складається зі зв'язаних між собою веб- сторінок, визначається своєю адресою (URL) і має свого власника.

Сегмент ринку — сукупність, група споживачів, що однаково ре­агують на один і той же пропонований продукт і на комплекс марке­тингу.

Сегментація ринку — поділ ринку за деяким принципом на гру­пи споживачів, кожній з яких відповідають різні товари і спеціальний маркетинговий підхід.

Сервер (з англ. server) — програма, що надає користувачам до­ступ до загальних ресурсів і управляє цими ресурсами: веб-сервери, сервери електронної пошти, сервери FTP для обміну файлами, серве­ри спілкування в реальному часі та інші.

Сервіс Інтернет (з англ. Internet servise) — сукупність засобів для обслуговування користувачів мережі Інтернет, здійснюваних ме­режевими службами: зберігання і передача повідомлень та блоків да­них, електронна і мовна пошта, надання з'єднань, організація й управ­ління діалогом партнерів, відео-сервіс.

Сервіс-провайдер — постачальник (фірма), що пропонує доступ та послуги мережі Інтернет.

Системи обміну показами банерів — спеціальні системи, які проводять взаємообмін банерами між своїми учасниками. За свої по­слуги зазвичай беруть певний відсоток від показів.

Служби Інтернету — системи, що надають користувачам послу­ги через інтернет. До них відносяться: електронна пошта, система гі- пермедіа WWW, телеконференції, списки розсилки, передача файлів по протоколу FTP, IRC і ряд ін.

Спам — практично некорисна інформація часто рекламного харак­теру, що розсилається великій кількості абонентів електронної пошти.

Список розсилки (з англ. mail list) — сервіс Інтернет, що вико­ристовується для сповіщення через електронну пошту широких мас одним простим листом з однієї спеціальної адреси. Це служба, що не має власного протоколу і програми-клієнта і що працює виключ­но через електронну пошту. Ідея роботи списку розсилки полягає в об'єднанні під однією адресою електронної пошти адрес багатьох лю­дей підписчиків списку розсилки.

Статистика рекламної кампанії — статистика показів, кліків, кількості унікальних користувачів, що побачили банер на даному майданчику. Надає можливість спостерігати за ефективністю прове­дення рекламної кампанії і коректувати її безпосередньо по ходу.

Створення інтернет-магазину — це створення багатофункціо­нального ресурсу з набором сервісів, що дозволяють продав