НАЙВІДОМІШІ ПОШУКОВІ СЕРВЕРИ

магниевый скраб beletage

Українські пошукові системи

Російські пошукові системи

http://www.topping.com.ua

http://www.rambler.ru

http://meta-ukraine.com

http://www.ru

http://www.internetri.com.ua

http://search.interussia.com

http://poshuk.dnepr.net/

http://www.susanin.net

http://www.uazone.net/sesna/

http://www.agama.ru/winp/aport/

http://www.uazone.net.

http://www.stars.ru

http://el.visti.net/ua-inet/.

http://www.list.ru

http://www.ukrainet.lviv.ua

http://rmk.msk.ru

http://weblist.gu.net/

http://yandex.ru

http://uahoo.gu.net

http://ftpsearch.city.ru/ftpsearch.ru.html

http://www.infoukes.com

http://search.udm.net

http://sun.viaduk.net/вебlist.html

http://www.medialingua.ru/www.search

http://www.trifle.net/qp/

http://www.ipclub.ru/linkmaker

http://www.susanin.com

http://www.au.ru

http://www.kharkiv.com/

http://www.neystadt.org/russia

http://www.intes.odessa.ua/

http://www.cti.ru/alta.html

http://www.search.kiev.ua

http://www.bluepage.dux.ru

http://www.ukrania.com

http://pingwin.net.ru

http://www.ukraine.com

 

http://www.a-counter.kiev.ua/

 

http://www.max.odessa.ua/search/ index. rus.html

 

Додаток В

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Галузі за­

 

 

Способи

 

стосування

Засоби

Цільові

здійснення

Інтернет-

Інтернету у

Інтернету

групи

маркетингових

послуги

маркетингу

 

 

заходів

 

 

2

3

4

5

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Підтримка

- Е-mail (електрон­

Постачальни­

- Персоніфікова-

- Списки-розси-

ділових

на пошта);

ки, споживачі,

ний обіг;

лання та

зв'язків

- Usenet (електронні

агенти, дистри-

- звернення до

спеціалізовані

 

дошки оголошень);

б'ютори, партне-

конференції

дискусійні арку-

 

- Listserv (поштові

ри, центри дос-

або дискусій-

ші (у т.ч. послуги

 

реєстри в електро­

ліджень, урядові

ний аркуш;

з передплати й

 

нній пошті);

заклади.

- використання

моніторингу);

 

- Voice mail (голо­

 

дощок оголо-

- послуги з ком-

 

совий зв'язок);

 

шень.

плектування

 

- Video conference

 

 

матеріалів преси;

 

(проведення

 

 

- розсилання

 

Відео-конферен-

 

 

новин сервера;

 

цій);

 

 

- рекламні послуги

 

- MUDS (багато-

 

 

на дошках оголо-

 

користувальниць-

 

 

шень;

 

кий діалог);

 

 

- міжнародні ор-

 

- IRC Internet

 

 

ганізації зв'язку:

 

Relay Chat (рет-

 

 

конфедерації,

 

рансляція бесіди в

 

 

групові угоди,

 

Інтернеті).

 

 

союзи (торго­вельні асоціації), співтовариства сервісних груп.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Вивчення

WWW, інформа-

Звіти з

Пошук вторинної

- Надання інфор-

ринку

ційний пошук і його

дослідження

інформації:

мації державни-

 

програмне забез-

країн і ринків,

а) друк ключових

ми (у тому числі

 

печення — Netscape,

специфічні

слів, використо-

статистичними)

 

Microsoft, Gopher,

звіти галузей,

вуючи одну з по-

установами на

 

Archie, WAIS (Wide

торговельні кон-

шукових систем

власних сайтах;

 

Area)

такти, агенти й

WWW;

- веб-сторінки

 

 

дистриб'ютори,

б) звернення до

періодичних

 

 

ринкові лідери.

одного з ділових

міжнародних

каталогів.

видань;

 комерційні веб- сторінки;

 послуги з комплектування матеріалів преси;

Продовження додатку В

 

Information Server),

Споживачі (по­

Первинні

- спеціальні

 

Veronica (Very Easy

тенційні й фак­

дослідження з

програми по

 

Rodent-Oriented

тичні), агенти й

використанням

фільтрації через

 

Net-wide Index

дистриб'ютори

різних класичних

спостереження

 

to Computerized

 

методів, таких

(імпліцитний

 

Archives), e-mail,

 

як опитування,

підхід) і через

 

власний сайт

 

анкетування,

співробітництво

 

 

 

інтерв'ю

(експліцитний

 

 

 

 

підхід)

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Покупка в

Такі ж, як у п. 1.2,

Постачаль­

- Інтернет-мага-

- Надання фінан-

Інтернеті

п. 2.2.

ники, агенти,

зини;

сових послуг

 

 

дистриб'ютори,

- аукціонні про­

через Інтер-

 

 

партнери

дажі;

нет: розвиток

 

 

 

- Інтернет-су-

Інтернет-банків,

 

 

 

пермаркети;

брокерських сер­

 

 

 

- віртуальні

вісів і платіжних

 

 

 

виставки-про-

систем;

 

 

 

дажі;

- побудова

 

 

 

- E-mail марке-

співтовариств,

 

 

 

тинг.

націлених на

 

 

 

 

електронну

 

 

 

 

комерцію.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Продаж че­

WWW site

Глобальні по­

- Business-to-

Такі ж, як у п. 3.5.

рез Інтернет

 

купці (фактичні

business (B2B);

 

 

 

й потенційні)

- торгівля про-

 

 

 

 

мисловими

 

 

 

 

товарами або

 

 

 

 

бізнес-по-

 

 

 

 

слугами між

 

 

 

 

підприємства­

 

 

 

 

ми, а також

 

 

 

 

оптові продажі;

 

 

 

 

- Business-to-

 

 

 

 

consumer

 

 

 

 

(B2C) - роз­

 

 

 

 

дрібні продажі

 

 

 

 

споживчих

 

 

 

 

товарів

 

 

 

 

кінцевому спо­

 

 

 

 

живачеві

 

Продовження додатку В

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Реклама то­

WWW сайти, дош­

Потенційні по­

- Розміщення

- послуги зі ство-

варів і послуг

ки оголошень

купці

реклами на

рення веб-сайту;

у мережі

 

 

тематичних і

- реєстрація місця

 

 

 

загально-ін-

з усіма інтер-

 

 

 

формаційних

активними двигу-

 

 

 

сайтах

нами пошуку;

 

 

 

- створення

- безкоштовна

 

 

 

каталогів і

реєстрація сайту

 

 

 

брошур;

у всіх значимих

 

 

 

- банерні ме-

серверах;

 

 

 

режі;

- фіксоване роз-

 

 

 

- е-mail марке-

ташування банера

 

 

 

тинг;

на головній сто-

 

 

 

- обмін поси-

рінці сервера;

 

 

 

ланнями;

- контекстний по-

 

 

 

- партнерські й

каз реклами;

 

 

 

спонсорські

- участь сайту в

 

 

 

програми.

рейтингу;

 

 

 

 

- спеціалізовані

 

 

 

 

агентства інтер-

 

 

 

 

нет-реклами.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Сервіс і піс­

Такі ж, як у п. 1.2.

Фактичні по­

- Консультуван­

Розсилання новин

ляпродажне

і п. 4.2.

купці

ня по e-mail;

сервера

обслугову­

 

 

- інформування

 

вання

 

 

на веб-сайтах

 

 

 

 

про новини

 

Додаток Г

ПЕРЕЛІК І ХАРАКТЕРИСТИКА ПОШУКОВИХ СИСТЕМ ТА КАТАЛОГІВ СВІТОВОГО ЗНАЧЕННЯ

Назва

Характеристика можливостей

1

2

InfoSeek Select Sites http://guide.infoseek. com/

Англомовний каталог ресурсів Інтернету.

A2Z (Lycos) http://a2z.lycos.com/

Англомовний каталог ресурсів Інтернету.

Google http://www.google.com/

Проста, але дуже ефективна система пошуку.

http://www.britanica. com/

Пошуковий сервер енциклопедії BRITANNICA. Надшвидкий пошук по англомовних ресурсах. Можливість задавати питання, оформляти запи­ти. Відповіді збудовані логічно, за інформаційною важливістю сайтів. Підключення до ALTAVISTA. Зареєстровані користувачі мають нагоду дістава­ти доступ до статей найзнаменитішої енцикло­педії.

Magellan

Англомовна пошукова система і каталог ресурсів Інтернету

Asiaco.com

Пошукова система 30 азіатських держав, новини, провайдери, економіка і бізнес, контакти і співп­раця, консалтинг, фінанси і інші.

Search.com

Світова пошукова система. Безліч категорій у ви­гляді каталогу. Лінки на корисні ресурси Інтерне­ту. Жовті сторінки, телефонні довідники, е-mail- адреси і інші.

Mamma.com

На сьогодні є найбільшою пошуковою системою. Сервер почав роботу в 1996 р. і на даний момент містить більше 30.000.000 ресурсів, має 2.000.000 постійних відвідувачів.

Euroseek

Пошукова система європейського значення. Сер­вер приймає і містить ресурси зі всього світу. Представляє особливий інтерес, оскільки можли­вий пошук на всіх європейських мовах, включаю­чи російську.

Бойчук І. В., Музика О. М., «Інтернет в маркетингу»

Продовження додатку В

Go2net, Metacrawler

Світова пошукова система. Здійснює пошук за ключовими словами, сервер також містить в собі каталог ресурсів на різні теми і підтеми.

Snap.com

Пошукова система і каталог.

AOL.com

Веде пошук і надає необхідну інформацію про сайти, телефонні номери, тимчасові сервери та ін.

ABigClick

Каталог і пошукова система світового значення. Великий каталог світових новин.

Yep.com

Каталог з можливістю пошуку за ключовим сло­вом в розділах окремо або одразу у всіх, з відповід­дю пошуку повідомляє відразу оцінку сайту, його популярність, короткий опис отриманої відповіді.

HitBOX

Міжнародна рейтингова система, що надає ін­формацію про приналежність ресурсу державі, статистиці його відвідин за день і короткий опис сайту. Ресурси зібрані в каталог певних категорій з підкатегоріями і з можливістю пошуку за клю­човим словом.

LinksExchange

Каталог з можливістю пошуку за ключовим сло­вом. Каталог містить практично всі розділи, кож­ний розділ розбитий на підрозділи з свідченням 15 найбільш відвідуваних сайтів. Сервер почав свою роботу з 1996 р. Назва розділу підтримуєть­ся також кількістю наявних ресурсів в них. При відповіді на запит сервер також представляє опис знайденого ресурсу у вигляді анкети і кількості відвідин з серверу.

Orientation.com

Система прагне надати своїм користувачам кон- тент, що максимально включає все — від розваг до науки, технологій і культури. Пошук проводиться за ключовим словом, фразою, а також географіч­ним положенням пошуку, що задається. Відповідь на запит дає з невеликим описом знайденого ре­сурсу, країни і на доступній мові сайту. Має росій­ськомовний сервер.

GoTo.com

Світова пошукова система. Видає результат з оцінкою у вигляді ціни в $. Проста у використанні і дуже результативна.

Продовження додатку В

EscapeArtist

Всесвітній каталог ресурсів Інтернету.

drKoop.com

Каталог з можливістю пошуку за ключовим сло­вом. Присвячений питанням охорони здоров'я: сі­мейне здоров'я, новини в медицині, форуми і інші.

Aesir Custom Search

ASE — база даних аеропорту, пошук і надання ін­формації розкладу польотів. Пошук ведеться за назвою держави і міста, сервер також містить ка­талог посилань на подібні сайти.

Aqueous

Відпочинок, спорт, подорожі, хобі і багато що інше — все про воду. Каталог найцікавіших поси­лань, пошук по ключовому слову.

Astalavista

Об'єднання декількох пошукових систем, розби­тих на окремі сервери певної тематики.

Bigstuff

Каталог з можливістю пошуку за ключовим сло­вом. Кожний ресурс має невеликий опис.

Biochemistry Easy Search Tool (BEST)

Сайт повністю пов'язаний з біохімією, молеку­лярною біологією тощо. Пошук охоплює 93 тисячі сторінок.

Cinemachine

Пошукова машина про світ кіно (фільми, новини, кіноактори та інші).

Claymont.com

Механізм охоплює вісім найпопулярніших пошу­кових серверів. Результат пошуку супроводжу­ється оцінкою ресурсу.

Search Engine Watch

Все про пошукові системи з «підказками»: ключо­ві слова, терміни, де, як і т.д.

Company Site Locator

Сервер для пошуку сайтів компаній, фірм, під­приємств, URL-адреси яких невідомі.

Afrika.com

Каталог сайтів, присвячених Африці, за темами: новини, бізнес, політика, історія, освіта, релігія, здоров'я, подорожі, спорт.

Europe Online

Каталог Internet-ресурсів Європи за розділа­ми: новини і погода;бізнес і фінанси;спорт; комп'ютер; журнали; телебачення і радіо; культу­ра і мистецтво; подорожі; товари.

Dmoz

Каталог з можливістю пошуку за ключовим сло­вом в певній державі або у всьому світі. На сьо­годні містить 1.185.092 унікальні документи в 181.180 категоріях.

Бойчук І. В., Музика О. М., «Інтернет в маркетингу»

Продовження додатку В

Oyeme!

Каталог сайтів і інформаційний веб-портал, орі­єнтований на жителів Латинської Америки і під­даних США латиноамериканського походження. Сайти за розділами: новини, розваги, культура, бізнес, освіта. Можливість пошуку по сайту. Сер­вер доступний на англійській і іспанській мовах.

eGroups

Система е-mail-розсилки, має також каталог з можливістю пошуку. Сервер доступний на англій­ській, німецькій, французькій і японській мовах.

У тому числі російські пошукові системи

http://www.hi.ru/

Пошук в російському Інтернеті за допомогою сис­теми Astalavista. Дворівневий рубрикатор пред­ставляє зареєстровані ресурси. Також є інформа­ція про новини, що постійно обновляється.

http://www.list.ru/

LIST — пошук по російських ресурсах, пошук з «гі­дом», пошук в рубриках і підрубриках. Докладний дворівневий рубрикатор. Особливо детально про бізнес і фінанси, а також про довідкові ресурси.

http://вебlist.ru/

Пошук в російськомовних ресурсах Веб^Яи. Дворівневий рубрикатор.

http://www.au.ru/

АУ! Простий і складний пошук, що передбачає пошук за назвою (описом), країною, містом. Дере­во трирівневого рубрикатора.

http://www.km.ru/

Ресурси Інтернету Кирило і Мефодій. Огляд най- значущіших пошукових систем світового Інтер- нету. Розгорнений рубрикатор. Універсальний пошук. Рейтинг сайтів. Постійне оновлення.

http://www.aha.ru/

Ресурси Інтернету на AHA. Пошуковий сервер. Можливість пошуку за частковим збігом. Дворів­невий рубрикатор.

http://www.stars.ru/

Сузір'я Інтернету. Довідково-пошукова система за ресурсами Інтернету. Пошук в англійській вер­сії. Дворівневий рубрикатор. В розділі «Пошукові системи і сервіси» розрубиковані пошукові серве­ри Росії і зарубіжжя.

http://www.ru/ index_r.htm

Перший каталог ресурсів Росії в Інтернеті. Система сприймає російські словоформи. Трирівневий рубри- катор охоплює всі аспекти життя в мережі. Сервер іс­нує також в англійській версії, представляє російські і англомовні сайти з англійськими анотаціями.

 

Додаток Д

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ОСНОВНИХ ПРОВАЙДЕРІВ ПОСЛУГ ІНТЕРНЕТУ ТА ПРОПОНОВАНІ НИМИ ПОСЛУГИ

Провайдери послуг Інтернету

Юридична адреса провайдерів

Електронна адреса провайдерів

Пропоновані послуги

Західний регіон

Рівненські глобальні мережі

м. Рівне,

вул. Директорії, 6 тел./факс (0362) 69-06-06

http://www.ukrwest.net/

Домашні локальні мережі, виділена лінія, радіо доступ, ADSL, магістральні канали.

SOWA

-

http://www.sowa.com.ua/

Комутована лінія, радіо канал, ви­ділена лінія.

Рівненські комуніка­ційні технології

м. Рівне, вул. Гагаріна, 39 тел.(0362)460460 факс. 623308

http://www.rivne.net/

Модемні лінії.

Дата груп

Рівне, вул. Гагаріна, 39

http://www.datagroup.ua

Комутована лінія, безпровідні тех­нології, ADSL.

X-CITY

http://x-city.com.ua/

Волокно-оптичні канали зв'язку.

Happy Net

м. Хмельницький, вул. Каменецька, офіс 24-25 дім 54, тел./факс (0382) 703200

http://happy.net.ua/

Локальна транспортна мережа, ко­мутований (dial up) доступ, ADSL, виділеній лінії.

Релком-Подолье

м. Хмельницький, вул. Театральна, 36, к. 21 тел./факс (0382)72-00-56, 76-54-56

http://www.kp.rel.com.ua/

Комутовані і виділені лінії.

ТОВ «Плітос»

Тернопільська обл. смт. Козьова, вул. Дорошенка,3

http://www.ko.te.ua/

Комутований (dial up) доступ; радіо доступ (Radioethernet); виділені лінії; LAN підключення.

 

ЗАТ «Тернопіль Інфо- ком»

м. Тернопіль, а/с 109, вул. Чорновола, 4 (2 поверх)

http://www.tim.net.iia/

Dial-up, виділені лінії, технологія ADSL.

Dilines.net

м. Тернопіль,

вул. Крушельницької 1

http://www.dilines.net/

Локальна і кабельна мережа.

«Візор»

м. Луцьк, вул. Потебні, 50, тел./факс: 8 (0332) 288-888

http://www.svitlan.liitsk.iia/

Виділені лінії.

«SACURA»

м. Чернівці, вул. Миколайчука, факс: (0372) 584363, тел. 585637,585636

http://www.saciira.net/ internet/

Комутований доступ або виділені лінії.

Юніком

м. Чернівці, Центральна площа 10 тел. (0372)585-911

http://www.iinicom.cv.ua/

Комутований доступ.

Кіцмань-Інфоком

Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Миколайчука 12 тел. (03736)2-10-39

http://www.kc.cv.ua/ internet/

Комутований доступ, виділені лі­нії, безпровідний доступ.

Опенсвіт