8. Загальні положення що до проведення спортивних змагань

магниевый скраб beletage

Спортивні змагання є однією з форм фізичного виховання школярів, за допомогою якої вирішується ціла низка важливих освітніх і оздоровчих завдань.

За характером проведення змагання можуть бути:

особисті, під час яких результати зараховуються кожному учаснику окремо і визначається місце, зайняте у змаганні кожним учасником;

особисто командні, у яких визначаються одночасно місця, зайняті окремими учасниками і командою в цілому;

командні, у яких результати зараховуються команді в цілому і визначається місце кожної команди у змаганні.

Перш ніж почати підготовку до проведення будь-яких змагань необхідно:

Створити оргкомітет з 3-5 осіб, які мають досвід організації спортивних змагань.

Перевірити наявність і стан матеріальної частини змагань (спортивного обладнання і інвентарю, розмітки майданчиків або залу, звукової апаратури, нагрудних номерів, нарукавних пов'язок, емблем для суддів і учасників та ін.).

Розробити «Положення про змагання» згідно встановленої форми, а також розглянути і затвердити це Положення на раді колективу фізичної культури школи, району або міста і узгодити його з адміністрацією школи.

Скласти і провести апробацію програми змагань. Особливо ретельно слід продумати ті етапи змагань, які носять комплексний характер, типу «Веселих стартів» та ін.

Скласти деталізований план проведення змагань з урахуванням регламенту часу, місць шикувань і переміщень учасників, розмітки майданчику, розміщення глядачів, по черговості реалізації видів програми, відповідальних за підготовку і прибирання інвентарю, зміст пауз та ін.

Розподілити обов'язки серед членів оргкомітету, визначити відповідальних за окремі ділянки роботи: організаторську і інформаційну, добір і діяльність суддівської бригади, підготовку учасників, матеріальне забезпечення змагань та ін.

Підготувати і вивісити об'яву та іншу інформацію про змагання. Якщо школа радіофікована, таку ж інформацію треба давати і по шкільному радіо.

Провести нараду фізоргів (представників класів, капітанів команд) і ознайомити їх з програмою змагань, з умовами підготовки і участі команд, з системою заліків та іншими пунктами «Положення».

Надати можливість командам (класам) провести тренування, на яких учні повинні ознайомитись з умовами і правилами ігрових завдань і всією програмою змагань в цілому.

Підібрати і затвердити склад суддівської колегії із числа учнів, педагогів, спеціально запрошених спортсменів і ветеранів спорту, батьків, які мають суддівські категорії або досвід суддівства змагань.

Провести засідання суддівської колегії спільно з представниками організаційного комітету, на якому розглянути Програму змагань, розподілити обов'язки (призначити головного суддю і його замісника, секретаріат, суддів при учасниках змагань, відповідальних за суддів і ін.); уточнити правила змагань, систему заліку та визначення переможців.

Підготувати дипломи, грамоти, вимпели, призи та сувеніри для нагородження переможців, учасників змагань і найбільш активних глядачів-болільників.

Визначити склад журі і почесних гостей та своєчасно їх повідомити (передати запрошення, де вказати вид, дату, місце і час змагань).

Призначити ведучого змагань і суддю-інформатора. З урахуванням виду і програми змагань вони повинні зібрати матеріал із історії фізичної культури і відповідних видів спорту, дані про учасників, гостей і глядачів.

Призначити членів комісії з пропаганди (юнкорів, фотографів, юних художників) для збору матеріалу і висвітлення ходу підготовки і проведення змагань.

Підібрати і записати музичний супровід параду учасників, масових гімнастичних виступів, окремих номерів програми змагань, музичних пауз, тощо;

Перевірити готовність змагань за 1-2 дні до їх проведення, для чого зібрати стислу інформацію від членів оргкомітету і суддівської колегії про зроблену роботу).

Організувати і провести медичний огляд учасників змагань з метою оцінки відповідності функціонального стану їх організму вимогам участі у змаганнях. Треба забезпечити також, щоб медперсонал був присутнім у місці проведення самих змагань.

Після проведення змагань на заключному засіданні оргкомітету треба провести обговорення і підведення підсумків. Керівник оргкомітету і головний суддя повинні написати звіт про змагання, до якого звично додаються робочі протоколи секретаріату і журі про результати змагань та визнання переможців.

Спортивні змагання рекомендується проводити не більше ніж 12 рази за рік. Результати змагань доцільно проаналізувати у всіх класах

та освітити у стінній печаті.

Контрольні питання та тести до матеріалу частини (Навчального модуля 3)

Питання до самоконтролю знань

Фізична культура та її складові.

Поняття «Фізична підготовленість» та «Фізична підготовка».

Поняття «Система фізичного виховання».

Механізм рухової активності.

Поняття «Амплітуда рухів».

Поняття «Напрямок руху».

Поняття «Швидкість руху».

Поняття «Ритм».

Поняття «Темп».

Поняття «Координація рухів».

Основні засоби фізичного виховання.

Зміст фізичних вправ.

Форми фізичних вправ.

Техніка фізичних вправ.

Класифікація фізичних вправ.

Фактори, які визначають вплив фізичних вправ.

Дидактичні принципи фізичного виховання.

Завдання для тестового контролю знань залікового модуля 3

За історичними даними першими з'явилися:

а)       теорія фізичного виховання;

б)       практика фізичного виховання;

в)       система фізичного виховання.

Процес оптимізації рівня здоров'я і всебічного розвитку фізичних здібностей людини у зв'язку з певним видом діяльності називається:

а)       фізичною підготовкою;

б)       фізичним розвитком;

в)       фізичним вдосконаленням.

Результати фізичної підготовки є:

а)       технічна підготовленість;

б)       фізична підготовленість;

в)       психічна підготовленість.

Вкажіть основні засоби фізичного виховання:

а)       режим дня та харчування;

б)       народні ігри та хороводи;

в)       правила особистої та громадської гігієни;

г)       фізичні вправи.

Дайте характеристику рухів:

а)       швидкість рухів;

б)       траєкторія рухів;

в)       амплітуда рухів;

г)       положення тіла.

Принцип навчання, який передбачає творче ставлення до занять:

а)       активність і свідомість;

б)       систематичність;

в)       наочність;

г)       міцність;

д)       доступність;

є) індивідуалізація.

Із скількох етапів складається процес навчання фізичним вправам:

а)       одного;

б)       двох;

в)       трьох;

г)       чотирьох;

д)       правильної відповіді немає.

Як називається етап фізичного виховання учнів молодших класів:

а)       навчальний;

б)       основний;

в)       базовий;

г)       результативний етап спеціальної спрямованості.

У якій частині уроку слід приступати до формування нової рухової дії:

а)       підготовчій частині;

б)       на початку уроку;

в)       в кінці уроку;

г)       в заключній частині.

Загальне керівництво проведення рухливих перерв покладено на:

а)       учителя фізичної культури;

б)       учителя початкових класів;

в)       директора школи та його заступників.

ЛІТЕРАТУРА

Андріанов В.Є. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з основ теорії і методики фізичного виховання. — Кривий Ріг, 2000. — 42 с.

Андріанов В.Є. Основи фізичного виховання. Методичні рекомендації для студентів факультету вчителів початкових класів. — Кривий Ріг, 2002. — 50 с.

Антонік О. В., Антонік В. І., Соціальна медицина України-індикатор фізичного і духовного здоров'я народу. // Збірка наук. праць «Актуальні проблеми духовності», Вип. 5. — Кривий Ріг: СП Міра, 2004. — С.222-232.

Антонік І. П., Антонік В. І. Фізіологічні дослідження нервових процесів та вищої нервової діяльності. — Кривий Ріг: ВД Суха Балка, 2006. — 126 с.

Апанасенко Г. Л., Попова Л. А. Медицинская валеология. — К.: Здоров'я, 1998. — 224 с.

Безруких М. М., Сонькин В. Д., ФарберД А. Возрастная физиология (Фи- зиология развития ребенка). — М.: ИЦ «Академия», 2002. — 416 с.

Бобрицька В. І. Анатомія, вікова фізиологія і шкільна гігієна. Навч. метод. посібн. — К.: Професіонал, 2004. — 80 с.

Булич Є. Г., Муравов І. В. Валеологія. Теоретичні основи валеології. — К.: Знання, 1997. — 224 с.

Валеологія. Навч. посібн. для студ. вищих педагогічних закладів освіти /за ред. В. І. Бобрицької. — Полтава: Полтавський ПДУ, 2000. — 146 с.

Гальперин С. И. Анатомия и физиология человека. Возрастньїе осо- бенности с основами школьной гигиеньї. — М.: Вьісшая школа, 1974. — 468 с.

Гальперин С. И. Физиологические особенности детей. — М.: Просвеще- ние, 1965. — 243 с.

Ганонг Вільям Ф. Фізіологія людини: Підручник /Переклад з англ.. Наук. редактор перекладу М. Гжегоцький, В. Шевчук, О. Заячківська. — Львів: БАК., 2002. — 784 с.

Глазьірина Л. Д Физическая культура — дошкольникам: Младший возраст: Пособие для педагогов дошк. учреждений. — М.: Владос, 2001. — 272 с.

Глазьірина Л. Д. Физическая культура — дошкольникам.: Средний возраст: Пособие для педагогов дошк. учреждений. — М.: Владос, 2001. — 304 с.

Глазьірина Л. Д Физическая культура—дошкольникам: Старший возраст: Пособие для педагогов дошк. учреждений. — М.: Владос, 2001. — 264 с.

Грибан В. Г. Валеологія. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 256 с.

Гуминский А. А., Леонтьева Н. Н., Маринова К В. Руководство к лабора- торньїм занятиям по общей и возрастной физиологии. — М.: Просвещение,

— 238 с.

Данилова Н. Н. Психофизиология: Учебник для ВУЗов. — М.: Аспект Пресс,2001. — 373 с.

Дробинская А. О. Основи педиатрии и гигиеньї детей раннего и дошкольно- го возраста. — М.: Владос, 2003. — 400 с.

Державні тести і нормативні оцінки фізичної підготовленості населення України. — К, 1966. —161 с.

Елесейнин А. Г. Спорт. Характер. Честь. М.: Фізкультура и спорт, 1994. —143 с.

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» — К, 1993. — 21 с.

Козинец Г. И, Бирюкова Л. С, Горбунова Н. А. и др.. Практическая транс- фузиология. — М.: Триада-Х, 1997. — 435 с.

Концепція фізичного виховання в системі освіти України.// Фізичне виховання в школі. —1998. — № 2. — С. 2-8.

Кучер І. С. Фізіологія людини і тварин. Навч. посібник. — К.: Вища школа,

— 327 с.

Лозинский В. С. Учитесь бьіть здоровьіми. — К.,1993. — 160 с.

Маркосян А. А. ЕВопросьі возрастной физиологии. — М.: Просвещение, 1974. — 223 с.

Маруненко І. М, Неведомська Є. О., Бобрицька В.І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни. — К.: ВД «Професіонал», 2004. — 479 с.

Марютина Т. М, Ермолаев О. Ю. Введение в психофизиологию. М.: Москов- ский психолого-социальньїй институт: Флинта, 2001. — 400 с.

Матвеев А. П. Методика физического воспитания в начальной школе. — М.: Владос-Пресс, 2003. — 248 с.

Оценка тяжести труда и его физиологическое нормирование. Метод. ред., Сост. Розенблат В. В., Солонин Ю. Г. и др. — Свердловск, 1975. — 23 с.

Попов С. В. Валеология в школе и дома (О физическом благополучии школь- ников). — СПб, 1997. — 256 с.

Сапин М. Р, Билич Г. Л. Анатомия человека. — М.: Вьісшая школа, 1989. — 543 с.

Слободян Л. М. Довідник педіатра. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. — 452 с.

Смирнов В. М, Будьілина С. М. Физиология сенсорньїх систем и вьісшая нервная деятельность: Учебное для студ. вьісш. учеб. Заведений. — М.: Из- дательский центр Академия, 2003. — 304 с.

Тегако Л. Н, Морфина О. В. Практическая антропология. Учебное пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2003. — 320с.

Ульмер Г., Брюк К, Вальдек Ф., Гарт О., Тевс Г. Физиология челвека: В 4-х Томах. Пер. с англ./ Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. — М.: Мир, 1986.

Фізичний розвиток дітей різних регіонів України (випуск I, міські школярі) / За ред. Бариляка I. Р., Польки Н. С. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — 208 с.

Хрипкова А. Г., Антропова М. В., Фарбер Д. А. Возрастная физиология и школьная гигиена. — М.: Просвещение, 1990. — 319 с.

Хрипкова А. Г., КолесовД В. Гигиена и здоровье школьника. — М.: Просвещение, 1988. — 212 с.

Хрипкова А. Г. Вікова фізіологія. — К.: Вища школа, 1982. — 262 с.

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина І. Тернопіль. 2001. — 271 с.

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина II. Тернопіль. 2002. — 247 с.

Ярослав С. Ю. Фізіологія людини. К.: Радянська школа, 1965. — 391с.

ДОДАТКИ

Додаток 1

Таблиця для розрахунку основного обміну чоловіків

Таблиця А

Вага, кг

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

кілокалорії

107

121

135

148

162

176

190

203

217

231

245

258

 

Вага, кг

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

кілокалорії

272

286

300

313

327

341

355

368

382

396

410

424

 

Вага, кг

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

33

 

кілокалорії

438

458

465

479

493

507

520

534

548

562

575

520

 

Вага, кг

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

43

44

 

кілокалорії

534

548

562

575

589

608

617

630

644

658

658

672

 

Вага, кг

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

 

кілокалорії

685

699

713

727

740

754

768

782

795

809

823

837

 

Вага, кг

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

 

кілокалорії

850

864

878

892

905

919

933

947

960

974

988

1002

 

Вага, кг

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

 

кілокалорії

1015

1029

1043

1057

1070

1084

1098

1112

1125

1139

1153

1167

 

Вага, кг

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

 

кілокалорії

1180

1194

1208

1222

1235

1249

1263

1277

1290

1304

1318

1332

 

Вага, кг

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

 

кілокалорії

1345

1359

1373

1387

1406

1414

1428

1442

1455

1469

1483

1497

 

Вага, кг

105

106

107

108

109

ПО

111

112

113

114

115

116

 

кілокалорії

1510

1524

1538

1552

1565

1579

1593

1607

1620

1634

1648

1662

 

Вага, кг

117

118

119

120

121

122

123

124

-

-

-

-

 

кілокалорії

1675

1689

1703

1717

1730

1744

1758

1772

-

-

-

-

 

Ріст, см

Чоловіки (хлопці) — вік, років

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

40

-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

±0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

+40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

80

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

120

55

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

160

95

40

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

200

135

70

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

280

175

ПО

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

320

215

150

90

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

360

255

190

130

80

ЗО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

400

295

230

170

120

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

440

335

270

210

160

ПО

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

480

375

310

250

200

160

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

520

415

350

290

250

220

140

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

560

455

390

330

300

280

180

140

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

495

430

370

350

330

230

180

153

128

 

 

 

 

 

 

 

 

104

 

535

470

410

400

390

280

220

193

168

 

 

 

 

 

 

 

 

108

 

575

510

450

450

450

330

260

233

208

 

 

 

 

 

 

 

 

112

 

615

550

500

500

500

380

300

273

248

 

 

 

 

 

 

 

 

116

 

655

590

540

550

550

430

340

313

288

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

695

630

580

600

600

480

380

353

328

 

 

 

 

 

 

 

 

124

 

 

670

630

640

650

530

420

393

368

 

 

 

 

 

 

 

 

128

 

 

710

680

690

700

580

460

433

408

 

 

 

 

 

 

 

 

132

 

 

750

720

740

750

630

500

473

448

 

 

 

 

 

 

 

 

136

 

 

790

770

780

800

680

540

513

488

 

 

 

 

 

 

 

 

140

 

 

830

810

830

840

720

580

553

528

 

 

 

 

 

 

 

 

144

 

 

 

860

880

890

760

620

593

568

 

 

 

 

 

 

 

 

148

 

 

 

900

920

950

820

660

633

608

 

 

 

 

 

 

 

 

152

 

 

 

940

960

990

860

700

673

648

619

605

592

578

565

551

538

524

156

 

 

 

910

990

1030

890

740

713

678

639

625

612

598

585

571

558

544

160

 

 

 

1030

1020

1060

920

780

743

708

659

645

631

618

605

591

578

564

164

 

 

 

 

1060

1100

960

810

773

738

679

665

652

638

625

611

598

584

168

 

 

 

 

1100

1140

1000

840

803

768

699

685

672

658

645

631

618

604

172

 

 

 

 

 

1190

1020

860

823

788

719

705

692

678

665

651

638

624

176

 

 

 

 

 

1230

1040

880

843

808

739

725

718

698

685

671

658

644

180

 

 

 

 

 

 

1060

900

863

828

759

745

732

718

705

691

678

664

184

 

 

 

 

 

 

 

920

883

848

779

765

752

738

725

711

698

684

188

 

 

 

 

 

 

 

940

903

868

799

785

772

758

745

731

718

704

192

 

 

 

 

 

 

 

 

923

888

819

805

792

778

765

751

738

724

196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

908

839

825

812

798

785

771

758

744

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

845

845

832

818

805

791

778

764

Ріст, см

Чоловіки (хлопці) — вік, років

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

511

497

484

470

457

443

430

416

402

389

375

362

348

335

321

156

531

517

504

490

477

463

450

436

422

409

395

382

368

355

341

160

551

537

524

510

497

483

470

456

443

429

415

402

388

375

361

164

571

557

544

530

517

503

490

476

463

449

436

422

408

395

381

168

591

577

564

550

537

523

510

496

483

469

456

442

428

415

401

172

611

597

584

570

557

543

530

516

503

489

476

462

449

435

421

176

631

617

604

590

577

563

550

536

523

509

496

482

469

455

442

180

651

637

624

610

597

583

570

556

543

529

516

502

489

475

462

184

671

657

644

630

617

603

590

576

563

549

536

522

509

495

482

188

691

677

664

650

637

623

610

596

583

569

556

542

529

515

502

192

711

697

684

670

657

643

630

616

603

589

576

562

549

535

522

196

731

717

704

690

677

663

650

636

623

609

596

582

569

555

542

200

751

737

724

710

697

683

670

656

643

629

616

602

589

575

562

Додаток 2

Таблиця для розрахунку основного обміну жінок

Таблиця А

Вага, кг

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

кілокалорії

683

693

702

712

721

731

741

751

760

770

779

789

 

Вага, кг

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

кілокалорії

798

808

818

827

837

846

856

865

875

885

894

904

 

Вага, кг

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

 

кілокалорії

913

923

932

942

952

961

971

989

900

999

1009

1019

 

Вага, кг

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

 

кілокалорії

1028

1038

1047

1057

1066

1076

1085

1095

1105

1114

1124

1133

 

Вага, кг

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

 

кілокалорії

1143

1152

1162

1172

1181

1191

1200

1210

1219

1229

1238

1248

 

Вага, кг

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

 

кілокалорії

1258

1267

1277

1286

1296

1305

1315

1325

1334

1344

1353

1363

 

Вага, кг

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

 

кілокалорії

1372

1382

1391

1401

1411

1420

1430

1439

1449

1458

1468

1478

 

Вага, кг

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

 

кілокалорії

1487

1497

1506

1516

1525

1535

1544

1554

1564

1573

1583

1592

 

Вага, кг

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

 

кілокалорії

1602

1611

1621

1631

1640

1650

1659

1669

1678

1688

1698

1707

 

Вага, кг

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

 

кілокалорії

1717

1726

1736

1745

1755

1764

1774

1784

1793

1803

1812

1822

 

Вага, кг

123

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кілокалорії

1831

1841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ріст, см

Жінки (дівчата) — вік, років

 

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

 

40

-344

-234

-194

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

-328

-218

-178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

-312

-202

-162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

-296

-186

-146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

-280

-170

-130

-134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

-264

-154

-114

-118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

-248

-138

-98

-102

-111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

-232

-122

-82

-86

-95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

-216

-106

-66

-70

-79

-89

 

 

 

 

 

 

 

 

76

-200

-90

-50

-54

-63

-73

 

 

 

 

 

 

 

 

80

-184

-74

-34

-38

-47

-57

-66

 

 

 

 

 

 

 

84

-168

-58

-18

-22

-31

-31

-50

 

 

 

 

 

 

 

88

-152

-42

-2

-6

-15

-5

34

-43

 

 

 

 

 

 

92

-136

-26

12

10

1

19

-18

-27

 

 

 

 

 

 

96

-120

-10

25

26

17

27

-2

-11

-21

 

 

 

 

 

100

-104

6

40

42

33

43

14

5

-5

-14

 

 

 

 

104

 

22

56

58

54

62

30

21

11

2

 

 

 

 

108

 

38

72

74

75

85

56

37

27

18

 

 

 

 

112

 

54

88

90

91

101

72

53

43

34

 

 

 

 

116

 

70

105

106

107

117

98

69

59

50

 

 

 

 

120

 

86

126

132

123

143

114

85

75

66

 

 

 

 

124

 

 

142

148

138

159

130

101

101

82

 

 

 

 

128

 

 

158

164

161

175

146

117

107

98

 

 

 

 

132

 

 

174

180

181

191

162

133

123

114

 

 

 

 

136

 

 

190

196

197

207

178

140

139

130

 

 

 

 

140

 

 

206

212

213

228

194

165

155

146

 

 

 

 

144

 

 

 

228

239

249

210

181

171

162

 

 

 

 

148

 

 

 

244

255

265

236

197

187

178

 

 

 

 

152

 

 

 

260

271

281

252

212

201

192

183

174

164

 

156

 

 

 

276

287

297

260

227

215

206

190

181

172

 

160

 

 

 

282

293

303

274

242

229

220

198

188

179

 

164

 

 

 

 

309

313

290

257

243

234

205

196

186

 

168

 

 

 

 

 

325

306

271

255

246

213

203

194

 

172

 

 

 

 

 

331

 

285

267

258

220

211

201

 

176

 

 

 

 

 

 

 

299

279

270

227

218

209

 

180

 

 

 

 

 

 

 

313

291

282

235

225

216

 

184

 

 

 

 

 

 

 

327

303

294

242

233

223

 

188

 

 

 

 

 

 

 

 

313

304

250

240

231

 

192

 

 

 

 

 

 

 

 

322

314

257

248

238

 

196

 

 

 

 

 

 

 

 

333

324

264

255

246

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

334

272

262

253

 

Ріст, см

Жінки (дівчата) — вік, років

27

29

31

33

35

37