НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

ПЕШУК Людмила Василівна доктор сільськогосподарських наук, професор

ОСНОВИ ТВАРИННИЦТВА І ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА М'ЯСА ТА М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

ПІДРУЧНИК

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 28.02.2011. Формат 60х84 1/16 Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT. Умовн. друк. арк. 22,5. Наклад - 500 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176 тел./факс 044-425-01-34 тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95 800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК .№ 2458 від 30.03.2006

 

1.         Що належить до системи органів руху птиці?

2.         Яка функція шкіри та її похідних. Дайте характеристику ювенальній линьці.

4.         Дайте характеристику органам розмноження птиці.

5.         Яка середня температура тіла сільськогосподарської птиці і чим це обумовлено?

Наука про розведення сільськогосподарських тварин розробляє теорію і практичні заходи племінної роботи щодо всіх видів сільськогосподарських тварин і напрямків продуктивності, походження і зміни під впливом їх одомашнення, біологічні особливості і господарсько корисні ознаки, методи оцінки тварин, добір, підбір батьківських пар, методи розведення.

2.1.1. Походження та одомашнення сільськогосподарських тварин

Приручення і одомашнення диких тварин дало змогу людині перейти від полювання та риболовства (основного засобу добування тваринної їжі) до утримання і розведення їх у неволі, в домашніх умовах, що сприяло розвитку фізичної та розумової діяльності людини. Великий вклад у науку про походження і одомашнення свійських тварин зробили Ч. Дарвін, О. Ф. Мідденфорд, О. О. Браунер, Є. А. Богданов та інші.

Предками сучасних видів домашньої худоби є дикі тварини, які спочатку були приручені, а потім одомашнені людиною. Одомашнення тварин — це складний і тривалий процес. Не всі види тварин легко піддавались прирученню. З 8 тис. нині наявних на Землі видів ссавців одомашнено лише 60. Одомашнення тварин почалось 8—10 тис. років до н.е. (неолітичний період), коли людство стало переходити до осідлого способу життя. Відбулось воно одночасно в різних місцях земної кулі.

[1] Які органи формують систему органів травлення сільського­сподарської птиці?