НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Леонід Леонідович БУХКАЛО Світлана Іванівна КАПУСТЕНКО Петро Олексійович АРСЕНЬЄВА Ольга Петрівна ОРЛОВА Євгенія Іванівна

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

У ПРИКЛАДАХ І ЗАДАЧАХ

Підручник

Керівник видавничих проектів - Б.А.Сладкевич Друкується в авторській редакції Дизайн обкладинки - Б.В. Борисов

Підписано до друку 07.11.2007. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 36. Наклад - 1000 прим.

Видавництво "Центр учбової літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176 тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006

 

Для цього в середині квадрата записують

вміст компонента, який визначають, у готовому продукті (Вмс = 15,7 %). У лівому

 

[1]             Кількість борошна для замісу тіста:

[2] Необхідну кількість води можна визначити за квадратом.

верхньому і нижньому кутах - вміст роз­рахункового компонента у вихідних про­дуктах (Вш = 12,5 %, Вв = 100 %). У пра­вому верхньому куті записують різницю між вмістом розрахункового компонента в суміші і продукті, тобто по діагоналі (15,7 - 12,5 = 3,2). У правий нижній кут заносять різницю між вмістом компонента в

[4] 1 туб - це 1000 банок загальною масою 400 кг.

[5]кут - ^ 250 - 6,7 - 60

Пзм = - =---------------------------------------------------------------- —---------- * 16,2

t 6, 2

де Укут - місткість кутера, л; t^ - ефективний час роботи, год за

зміну.