3.2. Тематика самостійної роботи і методичні рекомендації до її виконання

магниевый скраб beletage

№ п/п

Теми для самостійного вивчення

К-ть год

Опорні знання

Вид навчальних завдань

Знання і навички, якими необх. володіти

Форма контро лю

Література

1

Жанрова своєрідність та проблематика роману А. де Сент-Екзюпері «Пла­нета людей»

2

Філософський роман, компози­ція твору, про блематика

Самостійне вивчення теми

Аналізувати твір в єдності його зміс­ту і форми

Усне опитува ння

История Француз. Литератур. Т.4. — М.,1963 Іроденко Л. М. Система уроків за казкою-притчею А. де Сент-Екзю- пері «Маленький принц» // Зарубіжна література. 2004. — № 3.

Українець Л. Як говорить Маленький принц? Вивчення повісті-казки в українських перекладах // BJITK. — 2001,—№5, —С. 50—52

2

Тема митця і проблема мистецтва у романі Р. Рол- лана «Кола Брюньон»

2

Жанрова своєрідні сть, проблематика, іде йний зміст

Розробка тез

Визначити пробле­ми, дати їм загаль­ну характеристику

Співбесіда

Журавська І. Ю. Ромен Роллан Життя і творчість К. — 1997

3

Своєрідність роману Р. Роллана «Зачарована душа»

4

Система образів у романі, роль і місце символів у творі

Самостійне вивчення теми

Аналізувати твір в єдності його змісту і форми

Усне опитува ння

Ромен Роллан. Собрание Сочинений Т. 1, — М., 1954

4

Течія натуралізму у Фра­нцузькій літературі

2

Поняття «натура лізм», його харак­терні риси, пред­ставники та їх твори

Написання ре­фератів

Визначити ознаки натуралізму як течії

Перевірка, за­хист рефератів

Ж Всесвіт. — 1999. — № 9—10. — С. 182—185

5

Теорія екзистенціалізму та її вираження у Повісті А. Камю «Сторонній»

2

Поняття «екзистен ціалізм», його риси у повісті А. Камю

Написання конспекту

Визначити художні засоби, якими ко- ристуєгь ся автор

Співбесі да

Ж. Зарубіжна Література. — 1998. — №4,— С. 17—20; 2001,— №5. С. 23—54

6

Роман Ж. П. Сартра «Ну­дота» в контексті літера­тури екзистенціалізму

2

Поняття «екзис­тен ціалізм», його риси у романі «Нудота»

Самостійне вивчення теми

Визначити особ­ливості літерату­ри екзистенціалі­зму на прикладі роману

Усне опиту­вання

Конєва Т. М. Зарубіжна Література XX століття. — К., 1998

Білоцерківець М. Сартр вам допоможе зробити вибір // «ЗЛ» 20 (84). — 1998. — С. 6. Нобелівські лауреати. Жан Поль Сартр. Матеріали до ви­вчення творчості // Всесвітня літе­ратура. — № 7. — 1998. — С. 44—50

ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ЛІТЕРАТУРИ XX СТ.

(II ПОЛ.)

№ п/п

Теми для самостійного вивчення

К-ть год

Опорні знання

Вид навчальних завдань

Знання і навички, якими необх. володіти

Форма контролю

Література

7

Проблематика роману Е.-М. Ремарка «Повер­нення»

2

Тема «втраченого покоління», про­блематика роману

Самостійне вивчення теми

Проаналізувати ха­рактер оповіді у ро­мані, визначити ан­тивоєнні мотиви

Усне опитува ння

Богословский История зарубежной литерат. XX в. — М., 1980.

Ворончук JI. Е. — М. Ремарк. Відо­браження життя рідного народу пер­шої половини XX ст. // Все для вчите­ля. — 2004. — № 4—5. — С. 10

8

Алегоричність та парале­лізм у новелі Т. Манна «Маріо і чарівник»

2

Алегорія, парале­лізм

Самостійне вивчення теми

Вивчення теми і розробка конспекту

Перевірка кон­спектів

Богословский История зарубежной литерат. XX в. — М., 1980

9

Проблематика та ідейно- художній аналіз філософ­ських казок О. Вайльда

2

Ідейний зміст, фі­лософія, її зна­чення та роль у творі

Робота з текс­тами та кри- тич ними стат­тями

Робити цілісний ідей- но-художній аналіз творів

Усне опиту­вання

История всемирной литератури в 9 томах. — М., 1994. — Т. 8

10

Проблема моральної від­повідальності вчених за наслідки наукових дослі­джень у драмі Б. Брехта «Життя Галілея»

2

Особливості ком­позиції драматич­ного твору про­блеми конфлікти, образ головного героя

Ідейно-худож- ній аналіз, ро­бота з підруч­ником

Виділити і проана­лізувати проблема тику драматичного твору

Усна бесіда за змістом про­читаного

Богословский История зарубежной литерат. XX в. — М., 1980

11

Біблійна основа драми О. Вайльда «Саломея», загальна характеристика твору

2

Центральний конфлікт у драмі, біблійна основа

Робота з текс­тами та кри­тичними стат­тями

Робити цілісний ідейно-художній аналіз творів

Усне опитува ння

О. Вайльд. Вибрані твори. — М., 2002

Uj 2

№ п/п

Теми для амостійного вивчення

К-ть год

Опорні знання

Вид навчальних завдань

Знання і навички, якими необх. володіти

Форма контролю

Література

12

Автобіографічні мотиви роману Кнута Гамсуна «Голод»

4

Біографія пись­менника, спільні риси та художня вигадка

Ідейно- художній ана­ліз, робота з підруч ником

Проаналізувати ха­рактер оповіді у ро­мані, визначити біо­графічні мотиви у творі

Усна бесіда за змістом про­читаного

Кнут Гамсун. Голод. — К., 1998

Г. Зарубіжна література. — 2004. — № 32. — С. 12—14

Г. Зарубіжна література (Бібліотека тижневика).— 2001.— №229.— 32. — С. 53

13

Психологізм у змалю­ванні характерів людей в оповіданні Дж. Лондона «Жага до життя»

2

Поняття психоло гізм, засоби зо­браження внутрі­шнього світу ге­роїв

Самостійне вивчення теми

Вивчення теми і розробка конспекту

Перевірка кон­спектів

Зверев Г. Джек Лондон. — М., 1975

14

Поетичний переказ інді­анських міфів у поемі Лонгфелло «Пісня про Гайавату»

2

Індіанські міфи, їх своєрідність, по­етичний переказ

Написання рефератів

Визначити жанрову своєрід ність твору

Перевірка, за­хист рефератів

Богослов ский В. История зарубеж- ной литерат. XX в. — М., 1980

15

Проблематика роману Генріха Манна «Вірно­підданий»

4

Жанрові ознаки іс­торичного роману

Ідейно-худож- ній аналіз, ро­бота з підруч­ником

Вивчення теми і розробка конспекту

Усна бесіда за змістом про­читаного

Конєва Т. М. Зарубіжна література XX століття. — К., 1998.

Богословский В. И., Гражданская 3. Т. История зарубежной литературьі 1917— 1943 гг. — М., 1990. — С. 90—101

16

Сімейний роман-епопея Д. Голсуорсі «Сага про Форсайтів» — епічна ка­ртина буржуазної Англії

4

Поняття «роман- епопея», його ху­дожні ознаки, ре­алістичні картини у творі

Написання рефератів

Визначити жанрову своєрід ність твору

Перевірка, за­хист рефератів

Богословский История зарубежной литерат. XX в. — М., 1980.

Конєва Т. М. Зарубіжна література XX століття. —К.,1998

17

П'єса Моріса Метерлінка «Сліпі» — зразок драми «театру мовчання», її ху­дожня своєрідність

2

Поняпя Про «театр мовчання», худож­ній метод М. Метер­лінка, його відобра­ження у творі

Ідейно-худож- ній аналіз, ро­бота з підруч­ником

Вивчення теми і розробка конспекту

Усна бесіда за змістом про­читаного

Морис Метерлинк Пьесьі. — М., 1999

Uj

18

Проблема творчого Ме­тоду Г. Гауптмана, риси драматургії (натураліс­тична — «Перед сходом сонця», реалістична — «Ткачі»)

4

Натуралізм, його ознаки та художні особливості Реа­лістична драма, конфлікти та їх розв'язання дра­матургом

Ідейно-худож- ній аналіз, ро­бота з підруч­ником

Вивчення теми і розробка конспекту

Усна бесіда за змістом про­читаного

Богословский История зарубежной литерат. XX в. — М., 1980.

Конєва Т. М. Зарубіжна література XX століття. — К., 1998

19

Жанрова своєрідність фі- лософсько-символіст- ських драм Г. Ібсена «Бранд», «Пер Гюнт»

4

Філософсько- символістська драма, конфлікти та їх розв'язання драматургом. Сим­воли їх характе ри- стика

Ідейно-худож- ній аналіз, ро­бота з підруч­ником

Вивчення теми і розробка конспекту

Усна бесіда за змістом про­читаного

Адмони В. Г. Генрих Ибсен. — М., 1956.

Владимиров С. Действие в драме. — М., 1972

20

Дискусійна основа, Еко­номічна мотивація пове­дінки персонажів у «драмах-дискусіях» Б. Шоу «Будинки вдів­ця», «Професія пані Уор- рен»

4

Поняття «драма- дискусія», її жан­рова своєрідність. Особливості ком- позиці їхної побу­дови драматич них творів англій­ського драматурга

Написання рефератів

Визначити жанрову своєрідність твору

Перевірка, за­хист рефератів

Богословский История зарубежной литерат. XX в. — М., 1980

Конєва Т. М. Зарубіжна література XX століття. — К., 1998

21

Філософський роман Ф. Каф- ки «Процес», його про­блематика

2

Жанр Філософсь­кого роману, його витоки, своєрід­ність романів Ф. Каф- ки, мотиви песимізму

Самостійне вивчення те­ми

Вивчення теми і розробка конспекту

Перевірка кон­спектів

Всесвіт. — 1993. — № 3—4. — С. 123—163

22

Реалістичні мотиви «Аме­риканської трагедії» Тео- дора Драйзера

4

Критичний реа­лізм, автобіогра фі- чні мотиви у рома­ні, показ причин трагедії людини

Ідейно-худож- ній аналіз, ро­бота з підруч­ником

Вивчення теми і розробка конспекту

Усна бесіда за змістом про­читаного

Норт К. Т. Драйзер смотрит на застав­ку шахтеров // Литературная Рос- сия. — 1971. 27 августа.

Ореханова Г. У России єсть мечта. К 120-летию со дня рождения Т. Драй­зера // Современная Россия. — 1991.

Uj

N

№ п/п

Теми для амостійного вивчення

К-ть год

Опорні знання

Вид навчальних завдань

Знання і навички, якими необх. володіти

Форма контролю

Література

23

Формування Особистості і перспективи розвитку європейської культури в інтелектуальному вихов­ному романі Т. Манна «Чарівна гора»

2

Поняття інтелек­туальний, вихов­ний роман, про­блеми та жанрова своєрідність

Самостійне вивчення теми

Вивчення теми і розробка конспекту

Перевірка кон­спектів

Затонский Д. Волшебньїе горьі Томаса Манна // Литературное обозрение. — 1975. — № 6.

Мігальчинська В. M. Музика таланту T. Манна // ЗЛ. — 2002. — № 11. — С. 61—62

24

Відбиття філософської та ес­тетичної позиції P. М. Рільке у збірці «Сонети до Ор- фея»

2

Жанр сонету, йо­го ознаки, особ­ливості побудови

Читання ана­ліз сонетів. Вивчення на­пам'ять соне­ту за вибором

Вивчення теми і розробка конспекту

Перевірка кон­спектів

Богословский История зарубежной литерат. XX в. — M., 1980.

Конєва T. M. Зарубіжна література XX століття. — К., 1998

25

Психологічна школа в англійській літературі. Роман Д. Лоуренса «Ко­ханець леді Чатгерлі»

4

Жанрові ознаки психологічного ро­ману

Ідейно-худож- ній аналіз, ро­бота з підруч­ником

Вивчення теми і розробка конспекту

Усна бесіда за змістом про­читаного

Лоуренс Д. «Коханець леді Чатгер­лі». — M., 1998

26

Роман-антиутопія А. Платонова «Котло­ван» у контексті літера­тури XX ст.

2

Жанр Роману- антиутопії, Його риси, ідейний зміст, філософія, її значення та роль у творі

Робота з текс­тами та кри- тич ними стат­тями

Робити цілісний ідейно-художній аналіз творів

Усне опиту­вання

Богословский История зарубежной литерат. XX в. — M., 1980.

Конєва T. M. Зарубіжна література XX століття. — К., 1998

27

Концепція засудження тоталітаризму у творчос­ті Дж. Оруелла

2

Тоталітаризм, ан- тиутопія її жанро­ві ознаки

Самостійне вивчення теми

Вивчення теми і розробка конспекту

Перевірка кон­спектів

Конєва T. M. Зарубіжна література XX століття. — К., 1998

28

Модерний образ світу у поезіях Т. Еліота

2

Модернізм, його художнє виражен­ня у поезії

Самостійне вивчення теми

Вивчення теми і розробка конспекту

Перевірка кон­спектів

Библиотека всемирной литературьі Богословский В. Н.и др. История за- рубежно литературьі XX века, 1917 — 1945. — M., 1990.

Хрестоматия по зарубежной литера- туре XX века (1917—1945)

Uj

N

 • Nl
 • 29

  Зв'язок творчості Ф. Г. JIop- ки з модерними піснями і народною поетичною тра­дицією у збірці «Циган­ські романсеро»

  2

  Модернізм, його художнє виражен­ня у поезії

  Самостійне вивчення теми

  Вивчення теми і розробка конспекту

  Перевірка кон­спектів

  Зарубіжна література.— 2001.— № 7. — 1998. — № 11. Всесвітня літе­ратура. — 2000. — № 3.

  Ж. Всесвітня література та культу­ра. — 2001. 2000.—№ 7.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ж. Всесвітня література — 2000. — №3. — С. 58.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Г. Зарубіжна література. — 2003. — № 46. — С. 11

  30

  Проблеми сучасної Мо­лоді у прозі Франсуази Саган «Трохи сонця в холодній воді»

  4

  Творчий метод Франсуази Саган

  Робота з текс­тами, самостій­не вивчення теми

  Робити цілісний ідейно-художній аналіз творів

  Усне вання

  опиту-

  Франсуаза Саган «Трохи сонця в хо­лодній воді». — К., 2003

  31

  Проблематика і художня своєрідність Е. Йонеско «Голомоза співачка»

  4

  «Театр абсурду» своєрідність, представники у драматургії

  Робота з текс­тами, самостій­не вивчення теми

  Робити цілісний ідейно-художній аналіз творів

  Усне вання

  опиту-

  Йонеско Е. «Голомоза співачка»

  32

  Мотиви «театру абсур­ду» у трагікомедії Семю- еля Беккета «Чекаючи на Годо»

  2

  «Театр абсурду» своєрідність, представники у драматур гії

  Робота з текс­тами, самостій­не вивчення теми

  Робити цілісний ідейно-художній аналіз творів

  Усне вання

  опиту-

  Тимощук О. В. «Думати — то ще не найгірше зло». П'єса Семюєля Беккета «Чекаючи на Годо» // Зарубіжна літе­ратура. — № 6. — 2004

  33

  Постмодерна стилістика роману У. Еко «Ім'я тро­янди»

  4

  Жанрові особли­вості літератури постмодернізму. Представники та їх твори

  Робота з текс­тами самостій­не вивчення теми

  Робити цілісний ідейно-художній аналіз творів

  Усне вання

  опиту-

  Затонский Д. Модернизм и постмоде- рнизм. — Харьков: Фолио, 2000. — 256 с.

  34

  Культурно-історична своєрідність Японії. Релі- гійно-філософська осно­ва та риси національної естетики

  2

  Розвиток культу­ри Японії

  Самостійне вивчення теми

  Вивчення теми і розробка конспекту

  Перевірка кон­спектів

  Федоренко M. Т. Грані реальності й вигадки // К. — 1998. — С. 5—22

  Uj

  N Oo

  № п/п

  Теми для самостійного вивчення

  К-ть год

  Опорні знання

  Вид навчальних завдань

  Знання і навички, якими необх. володіти

  Форма контролю

  Література

  35

  Місце і значення в повіс­ті Я. Кавабати «Тисячо- крилий журавель» зо­браження традиційного ритуалу

  2

  Традиції та звичаї японського народу

  Робота з текс­тами, самостій­не вивчення теми

  Робити цілісний ідейно-художній аналіз твору

  Співбесіда

  Федоренко М. Т. Грані реальності й вигадки // К. — 1998. — С. 5—22

  36

  Романи та повісті Г. Бел- ля про післявоєнну Німе­ччину («Дім без господа­ря», «Більярд о пів на де­сяту»)

  4

  Антивоєнний ро­ман, творчий ме­тод Г. Белля

  Робота з текс­тами, самостій­не вивчення теми

  Робити цілісний ідейно-художній аналіз твору

  Співбесіда

  Г. Белль. Матеріали до вивчення твор­чості // Всесвітня література. — 1998. — №5. — С. 12—13

  37

  Проблема відповідаль­ності людини і ролі куль­тури у трагікомедії Ф. Дюр­ренматта «Фізики»

  2

  «Театр абсурду» своєрідність, пред­ставники у драма- тур гії

  Робота з текс­тами, самостій­не вивчення теми

  Робити цілісний ідейно-художній аналіз творів

  Усне опиту­вання

  Дюрренматг Ф. П'єси. — К., 2003

  38

  Філософський роман ек- зистенціалістської орієн­тації А. Мердок «Чорний принц»

  2

  Література екзис­тенціалізму, риси, представники, жанрові ознаки філософського роману

  Самостійне вивчення теми

  Вивчення теми і розробка конспекту

  Перевірка кон­спектів

  Мердок А. «Чорний принц»

  39

  Проблема співвідношення добра і зла у повісті В. Голдінга «Шпиль»

  2

  Особливості тво­рчого методу пись­менника

  Ідейно-худож- ній аналіз, ро­бота з підруч­ником

  Вивчення теми і розробка конспекту

  Усна бесіда за змістом про­читаного

  Єременко О. В. Погляд у «темряву людського серця» // Всесвітня літе­ратура — № 4. — 1999. — С. 16—21.

  Ж. Зарубіжна література. — 2004. — № .4. — С. 40

  Uj

  40

  Зображення історії і май­бутнього латиноамери­канської цивілізації у ро­мані Г. Г. Маркеса «Сто років самотності»

  4

  Особливості тво­рчого методу пись­менника

  Ідейно-худож- ній аналіз, ро­бота з підруч­ником

  Вивчення теми і розробка конспекту

  Усна бесіда за змістом про­читаного

  Грисенко Л. Матеріали до вивчення роману Г. Маркеса «Сто років само­тності» // ВЛК. — 2001. — № 5. — С. 41—45.

  Земсков В. Маркес. — М., 1986

  Покальчук Ю. Латиноамериканський роман. — К., 1980

  41

  Роман-притча Кобо Абе «Людина-коробка» — твір про граничне від­чуження людини

  4

  Література екзис­тенціалізму, риси, представники, жанрові ознаки роману-притчі

  Самостійне вивчення теми

  Вивчення теми і розробка конспекту

  Перевірка кон­спектів

  Кобо Абе. Жінка в пісках. Романи. — К. — 1998.

  Федоренко М. Т. Грані реальності й вигадки // Кобо Абе. — К. — 1998. — С. — 5—22

  42

  Філософський зміст повісті П. Коельо «Алхімік»

  2

  Творчий метод письменника, жанр філософсь­кої повісті

  Самостійне вивчення теми

  Робити цілісний ідейно-художній аналіз творів

  Усне опиту­вання

  Коельо П. «Алхімік»

  43

  Філософські пошуки се­нсу буття у повісті П. Ко­ельо «Вероніка вирішує померти»

  2

  Творчий метод письменника, жанр філософсь­кої повісті

  Самостійне вивчення теми

  Робити цілісний ідейно-художній аналіз творів

  Усне опиту­вання

  Коельо П. «Вероніка вирішує помер­ти»

  44

  Проблема кохання та людських взаємин у по­вісті П. Коельо «Одинад­цять хвилин»

  2

  Творчий метод письменника, жанр філософсь­кої повісті

  Самостійне вивчення теми

  Робити цілісний ідейно-художній аналіз творів

  Усне опиту­вання

  Коельо П. «Одинадцять хвилин»

  45

  Жанрові особливості Опо­відання Ф. Дюрренматга «Суддя та його кат»

  2

  Жанр детективу, його ознаки, різ­новиди, представ­ники та їхні твори

  Самостійне вивчення теми

  Робити цілісний ідейно-художній аналіз творів

  Усне опиту­вання

  Дюррен. Матг «Суддя та його кат»

  Uj Oo

  о

  № п/п

  Теми для амостійного вивчення

  К-ть год

  Опорні знання

  Вид навчальних завдань

  Знання і навички, якими необх. володіти

  Форма контролю

  Література

  46

  Гротескне узагальнення тенденцій тоталітаризму в романі К. Чапека «Війна з саламандрами»

  2

  Гротеск, тоталіта ризм, антивоєн­ний роман

  Самостійне вивчення теми

  Проаналізувати ха­рактер оповіді у ро­мані, визначити го­ловні мотиви твор­чості

  Усне опиту­вання

  Всесвітня література та культура. — 2000. — № 5, 7.

  Ж. Всесвітня література та культу­ра. — 2001.—№ 5.

  Ж. Всесвітня література.— 2001.— №6. — С. 41

  47

  Сатира на мілітаризм Австро-Угорщини в пе­ріод І Світової війни у романі Я. Гашека «При­годи бравого вояка Швейка»

  4

  Гротеск, сатирич­ний роман тоталі­таризму, антивоєн ний роман

  Самостійне вивчення теми

  Проаналізувати ха­рактер оповіді у ро­мані, визначити ан­тивоєнні мотиви

  Усне опиту­вання

  Ж. Зарубіжна література. — 2000. — №6.

  История зарубежной литературьі XX века. — М.,1990. — С. 325—346.

  48

  Пошуки нової поетичної мови у творчості поета П. Целана «Фуга смерті»

  2

  Авторський стиль, мова поетичного твору, жанрова своє­рідність поезії, пере­клади, їх порівня ння

  Самостійне вивчення теми

  Робити цілісний ідей- но-художній аналіз творів

  Усне опиту­вання

  Целан П. «Фуга смерті»

  49

  Тема самотності людини у повісті Г. Г. Маркеса «Полковнику ніхто не пише»

  2

  Особливості тво­рчого методу пись­менника

  Ідейно-худож- ній аналіз, ро­бота з підруч­ником

  Вивчення теми і розробка конспекту

  Усна бесіда за змістом про­читаного

  Земсков В. Маркес. — M., 1986.

  Покальчук Ю. Латиноамериканський роман. — К., 1980

  50

  Фантастичні романи Г. Уеллса

  4

  Особливості тво­рчого методу пись­менника

  Ідейно-худож- ній аналіз, ро­бота з підруч­ником

  Вивчення теми і розробка конспекту

  Усна бесіда за змістом про­читаного

  Вокруг света. — 1967. — № 2. — С. 77—79.

  Ж Зарубіжна література. — 2000. — № 24. — С. 3—6.

  Иностранная литература. — 1966. — №9. — С. 208—212.

  Шоу Б. Герберт Уелс. T. 2— M., 1967. — С. 339—340.

  51

  Погляди А. Азімова на освіту в майбутньому у романі «Фах»

  2

  Особливості тво­рчого методу пись­менника

  Ідейно-худож- ній аналіз, ро­бота з підруч­ником

  Вивчення теми і розробка конспекту

  Усна бесіда за змістом про­читаного

  Слово і час. 2002. — № 6. — С. 16—22.

  Зарубіжна література. — 2004. — № 4. — С. 23—26