ІІІ рівень

магниевый скраб beletage

1. Подумайте, як розкривається проблема відчуження у новелі Ф. Кафки «Пере­втілення».

2. Розкрийте проблему маніпулювання натовпом та самозбереження людської гідності у новелі Т. Манна «Маріо і чарівник».

3. Яку роль відіграє інтер'єр у композиційній структурі новели Ф. Кафки «Пере­втілення».

4. Розкрийте символічність образу чуми в романі А. Камю «Чума».

5. Розкрийте особливості сюжету та композиції новели Ф. Кафки «Перевтілення».

6. Розкрийте символіку новели Ф. Кафки «Перевтілення».

7.Проаналізуйте особливості композиції роману П. Зюскінда «Запахи».

8.Висвітліть художні деталі у новелі Т. Манна «Маріо і чарівник».

9. Подумайте, що приховане під реалістичною формою викладу в романі П. Зю- скінда «Запахи».

10. Проаналізуйте метафору запаху в романі П. Зюскінда «Запахи».

11. Розкрийте роль фантастики і гротеску в романі Ф. Кафки «Перевтілення».

12. Висвітліть біблійні та євангельські мотиви у збірці «Нові вірші» Р. М. Рільке.

13. Висвітліть міфологічну основу «Сонетів до Орфея» Р. М. Рільке.

14.Подумайте, чи можна вважати роман П. Зюскінда «Запахи» твором як еліта­рної, так і масової літератури.

15. Розкрийте антивоєнний пафос у творчості Г. Белля.

16.Подумайте, на якій підставі відносимо роман «Запахи» П. Зюскінда до пост- модерністської літератури.

17.Висвітліть роль художніх деталей в естетичній структурі оповідання Г. Бел- ля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...».

18.Подумайте, як співвідносяться між собою назва і підзаголовок роману П. Зюскінда «Запахи».

19. Подумайте, у чому полягає суть брехтівської реформи театру?

20.За якими ознаками новелу Т. Манна «Маріо і чарівник» можна віднести до жанру притчі.

21.Розкрийте суть конфлікту у п'єсі Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти»

22.Подумайте, як у творчості Б. Брехта відображені долі людей та долі світу.

23.Розкрийте проблему морального вибору в романі А. Камю «Чума».

24.Розкрийте символіку назви оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти при­йдеш у Спа...».

25. Подумайте, чому влада Орана зволікає із зловживанням заходів проти чуми (за романом А. Камю «Чума»).

26.Розкрийте роль обірваної цитати в оповіданні Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа... »

27.Розкрийте поліфонію у поезії П. Целана «Фуга смерті».

28.Розкрийте актуальність повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море».

29.Проаналізуйте композиційні особливості новели Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами».

30.Розкрийте проблему омасовлення людини у п'єсі Е. Йонеско «Носоріг».

3.5. Критерії оцінювання знань студентів

Критерії

оцінювання знань студентів вищих навчальних закладів за п'ятибальною шкалою Зарубіжна література

Викладання предмета «Зарубіжна література» ставить такі завдання:

• Навчати студентів сукупності відомостей про вершинні явища світового літе­ратурного процесу.

• Давати їм літературознавчі поняття, розвивати мислення.

• Розвивати гуманітарну культуру студентів, повагу до духовних надбань людс­тва, творче сприйняття естетичної і духовної ваги текстів.

Об'єктом вивчення в літературі є художній твір, що має вивчатися як мистецтво слова, а не як «підручник життя» або ілюстрація для пояснення тих чи інших істо­ричних подій. Студенти повинні сприймати твір за законами естетичного мислення, розуміти його художню природу, опановувати технологію тематично-естетичного аналізу художнього твору. Саме усний підхід до вивчення літературного твору і вміння аналізувати твір в єдності форми та змісту забезпечить формування знань і умінь студентів. Тому під час вивчення літературного твору викладач повинен чіт­ко визначити основні та фонові завдання, добрати аналогічні факти з інших дисци­плін («Української літератури», «Всесвітньої історії») та видів мистецтва, щоб найефективніше сприяти розвитку творчих здібностей студентів.

Процес роботи з текстами художньої літератури ґрунтується на питаннях, пов'язаних з аналізом їхньої структури, проблематики, системи образів, поетики, естетичних принципів різних літературних напрямів тощо.

Вивчення художньої літератури має позитивно впливати на формування творчої особливості за умови активної співпраці зі студентами на шляху залучення до най­кращих зразків культурно-мистецьких надбань людства.

Перевірка та встановлення досягнутого рівня знань та вмінь є важливою складо­вою навчального процесу. З метою забезпечення ефективних вимірників якості на­вчальних досягнень та їх об'єктивного оцінювання необхідно дотримуватися п'ятибальної шкали оцінювання. При цьому обов'язково мають враховуватися про­грамні вимоги до знань, умінь і навичок студентів.

Пропонується така шкала критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів із зарубіжної літератури.

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

«Незадовільно»

Студент відповідає на елементарні запитання викладача;

• Відтворює матеріал на елементарному рівні, називаючи окремі факти;

• Розуміє навчальний матеріал і може відтворити фрагмент з нього окремим реченням;

• Розуміє навчальний матеріал і за допомогою викладача дає відповідь у формі висловлювання

«Задовільно»

Студент за допомогою викладача відтворює матеріал, володіє елементар­ними навичками аналізу літературного твору;

• Студент володіє матеріалом та окремими навичками аналізу літературно­го твору, за допомогою викладача та студентів відтворює матеріал і наво­дить приклади з тексту;

• Відтворює значну частину тексту, за допомогою викладача знаходить по­трібні приклади

«Добре»

Студент володіє матеріалом і навичками аналізу літературного твору за поданим викладачем зразком, наводить окремі власні приклади на підтвер­дження певних суджень;

• Студент володіє матеріалом, навичками текстуального аналізу на рівні ці­лісно-комплексного уявлення про певне літературне явище, під керівницт­вом викладача виправляє допущені помилки й добирає аргументи на під­твердження висловленого судження та висновку;

• Студент володіє матеріалом, навичками аналізу художнього твору, систе­матизує та узагальнює набуті знання, самостійно виправляє допущені помил­ки, добирає переконливі аргументи на підтвердження власного судження

«Відмінно»

Студент володіє матеріалом, виявляє початкові творчі здібності, само­стійно оцінює окремі нові літературні явища, знаходить і виправляє допу­щені помилки, працює з різними джерелами інформації, систематизує та творчо використовує дібраний матеріал;

• Студент на високому рівні володіє матеріалом, висловлює свої думки, са­мостійно оцінює різноманітні явища культурного життя, виявляє власну по­зицію до них;

• Вільно володіє матеріалом та навичками текстуального аналізу літератур­ного твору, виявляє особливі творчі здібності та здатність до оригінальних рішень, різноманітних навчальних завдань, до перенесення набутих знань та вмінь на нестандартні ситуації

На практичних заняттях з зарубіжної літератури домінуючою формою навчання і здійснення контролю досягнутих результатів є діалог, до якого студентів залучає викладач, спонукаючи узагальнювати вивчений матеріал, висловлювати власні ду­мки, при цьому здійснюється перевірка та поточне оцінювання навчальних досяг­нень студентів. Обов' язковим є контроль за прочитанням студентами творів для обов'язкового та додаткового (самостійного) читання. Ці результати будуть впли­вати на підсумкову оцінку.