3.6. Реґламент впровадження МРС з дисципліни

магниевый скраб beletage

«Історія зарубіжної літератури ХХ ст.»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Глухівський державний педагогічний університет Кафедра зарубіжної літератури ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач кафедри

« »...................... --- 2006 р.

Давиденко Г. Й.

РЕҐЛАМЕНТ

впровадження МРС з дисципліни: «Історія зарубіжної літератури» для студентів ІУ курсу денної форми навчання філологічного факультету Спеціальності: 6. 010100 « Педагогіка і методика середньої освіти.

Українська мова та література», «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література англійська. Українська мова та література», «Педагогіка і методика середньої освіти.

Українська мова та література», «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література англійська»

кафедра зарубіжної літератури

Семестр

Загальний обсяг

В тому числі аудиторних

СРС

№С

Підсумковий контроль

годин

кредит

Всього

Лекцій

Практичних

VII

 

 

54

18

16

30

30

 

VIII

 

 

81

16

14

21

30

!спит

Викладачі, відповідальні за навчальну дисципліну: Г. М. Стрельчук,

Н. І. Гричаник

Розглянуто на засіданні кафедри, протокол № від 2006 р.

Завідувач кафедри

Глухів — 2006 р.

 

№ п/п

Модульні цикли, його елементи

Термін контролю (тиждень)

Форма кон­тролю

Сума можливих залікових балів

Модуль І. МОДЕРШСТСЬКІ ЗРУШЕННЯ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ XX СТОЛІТТЯ

1

Теоретичний матеріал:

(обсяг лекційного матеріалу — 6 годин)

 

 

 

 

Лекція 1: Французька література.

 

 

 

 

1. Особливості розвитку французької літератури XX століття.

 

 

 

 

2. А. де Сент-Екзюпері — письменник, льотчик, філософ.

 

 

 

 

3. Особливості творчого методу Екзюпері.

 

 

 

 

Лекція 2: Екзистенціалізм у французькій літературі. Ж.-П. Сартр. А. Камю.

 

 

 

 

1. Екзистенціалізм як напрям філософії та літератури. Його особливості.

 

 

 

 

2. Ж.-П. Сартр — теоретик екзистенціалізму у літературі.

 

 

 

 

3. Вплив екзистенціалістських ідей на творчість А. Камю.

 

 

 

 

Лекція 3: Модерністська проза початку XX століття

 

тестування

(18—30)

 

1. Світоглядні та естетичні засади модерністського мистецтва.

 

 

 

 

2. Марсель Пруст — представник французької модерністської прози.

 

 

 

 

3. Творчий метод письменника.

 

 

 

2

Практичні заняття:

(обсяг практичних занять — 4 години)

 

 

 

 

Практична N°l: Жанрова своєрідність казки-притчі Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц»

 

 

 

 

ПЛАН

 

 

 

 

1. Присвята казки-притчі, її своєрідність.

 

 

 

 

2. Малюнки юного художника і поради дорослим. Думки Екзюпері про дорослих.

 

 

 

 

3. Перша зустріч з Маленьким принцом. Причини, з яких він залишає свою пла­

 

 

 

 

нету.

 

 

 

 

4. Характеристика планет, які відвідав Маленький принц. Відкриття істини.

 

 

 

 

5. Роль постаті льотчика у казці.

 

 

 

 

Завдання для підготовчого періоду

 

 

 

 

1. Дайте ттлумачення слів «планета», «притча».

 

 

 

 

2. Подумайте, чому Маленький принц після подорожі по Землі відчуває себе ду­же нещасним?

 

 

 

 

3. Чому автор вдається до зображення нереального світу?

 

 

 

 

4. Намалюйте карту подорожі Маленького принца.

 

 

 

 

 

Практична А>> 2: Проблема вибору і її гуманістичне вирішення, тема перестороги в романі Альбера Камю «Чума»

ПЛАН

1. Історія створення роману, тематика та проблематика твору.

2. Жанр, фабула, символічність назви.

3. Система образів у романі:

а) лікар Ріє;

б) Жан Тарру;

в) Раймон Рамбер;

г) Жозеф Гран;

д) отець Панлю.

4. Антигуманна та аморальна позиція Коттара та старого астматика.

5. Місце роману «Чума» у світовій літературі, його ідейна спорідненість з твора­ми української літератури, з іншими видами мистецтва.

Завдання для підготовчого періоду:

1. Повторити поняття «есе», «хроніка», «притча», «натуралістична» та «символі­чна» деталі.

2. У реалістичних описах хворих на чуму є, крім натуралістичних подробиць, та­кож деталі з символічним навантаженням. Визначте і прокоментуйте їх.

3. Скласти цитатну таблицю для характеристики образів:

4. ГЕРОЇ // ХАРАКТЕРНІ РИСИ // СТАВЛЕННЯ ДО ЧУМИ

5. Доберіть заголовок до кожної частини роману так, щоб вони відтворювали обидва плани — реалістичний і символічний.

 

 

 

 

 

 

тестування

(6—10)

24—40

Всього по модульному циклу І 4- III. ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ СРС

О

№ п/п

Теми для самостійного вивчення

К-ть год.

Опорні знання

Вид навчальних завдань

Знання і навички, якими необхідно володіти

Форма контролю

Література

1

Жанрова своєрідність та проблематика роману А. де Сент-Екзюпері «Пла­нета людей»

2

Філософський роман, компо­зиція твору, проблематика

Самостійне

вивчення

теми

Аналізувати твір в єдності його змісту і форми

Перевірка кон­спектів

История француз, литератур. T. 4. — М., 1963.

Іроденко JI. М. Система уроків за каз- кою-притчею А.де Сент-Екзюпері «Ма­ленький принц». // Зарубіжна література. 2004. — №3.

Українець JI. Як говорить Маленький принц? // ВЛТК. — 2001. — №5. — С. 50—52

2

Теорія екзистенціалізму та її вираження у повісті А. Камю «Сторонній»

1

Поняття «ек­зистенціа­лізм», його ри­си у повісті А. Камю

Написання конспекту

Визначити художні засоби, якими кори­стується автор

Перевірка кон­спектів

Ж. Зарубіжна література. — 1998. — № 4. — С. 17—20; 2001. — № 5. С. 23—54

3

Роман Ж. П. Сартра «Ну­дота» в контексті літера­тури екзистенціалізму

1

Поняття «екзи­стенціалізм», його риси у ро­мані «Нудота»

Самостійне

вивчення

теми

Визначити особли­вості літератури ек­зистенціалізму на прикладі роману

Усне опиту­вання, Переві­рка конспектів

Конєва T. М. Зарубіжна література XX сто­ліття. — К., 1998

Білоцерківець М. Сартр вам допоможе зро­бити вибір // «ЗЛ» 20 (84). — 1998. — С. 6.

Нобелівські лауреати. Жан Поль Сартр. Матеріали до вивчення творчості // Все­світня література. — № 7. — 1998. — С. 44—50

4

Тема митця і пробле­ма мистецтва у романі Р. Роллана «Кола Брю- ньйон»

1

Жанрова своє­рідність, про­блематика, ідейний зміст

Розробка тез

Визначити проблеми, дати їх загальну ха­рактерне тику

Співбесіда, Перевірка кон­спектів

Журавська І. Ю. Ромен Роллан Життя і тво­рчість. — К., 1997

5

Своєрідність роману Р. Роллана «Зачарована душа», або «Жан Кріс- тоф» (за вибором)

1

Система обра­зів у романі, роль і місце символів у творі

Самостійне

вивчення

теми

Аналізувати твір в єдності його змісту і форми

Усне опитува ння Перевірка конспек тів

Ромен Роллан. Собрание сочинений T. 1. — М., 1954