Призначення рейтингових балів

магниевый скраб beletage

Оцінювання з дисципліни здійснюється за КІ > = 40 К бальною шкалою, тобто загальний обсяг оцінювання становить: 40 • 2,5 = 100 балів.

«відмінно» — 90—100 балів; «добре» — 75—89 балів; «задовільно» — 60— 74 бали; «незадовільно» — менше 60 балів. ШХ0, 6К

Розподіл рейтингових балів дисципліни за модулями:

Модуль

Теоретичний матеріал

Практичні роботи

Підсумкова рейтингова оцінка

оцінка

бали

оцінка

бали

оцінка

бали

RK = 100

5

70—75

5

20—25

5

90—100

4

60—70

4

15—19

4

75—89

3

60—70

3

10—14

3

60—74

2

до 50

2

до 10

2

До 60

Якщо модульний контроль проводиться шляхом тестування за тестовими за­вданнями, то тестування оцінюється:

N1 / N2 - 100 %,

де N1 — число правильних відповідей; N2 — загальне число питань. 90—100 % правильних відповідей — «відмінно»; 75—89 % правильних відповідей — «доб­ре»; 60—74 % правильних відповідей — «задовільно»; 59 % та менше — «неза­довільно».

Від заходу підсумкової атестації звільняються студенти, які за підсумками пото­чного контролю отримали оцінку «задовільно», тобто отримали не менше 0,6 КБ рейтингових балів.

Перескладання контрольних заходів з модуля дозволяється у разі відсутності на контрольному заході з поважної причини, чи отримання незадовільної оцінки про­тягом атестаційного тижня.

При повторному контролі знань у шкалу оцінювання вводиться поправочний коефіцієнт 1,05. Тобто, наприклад, для отримання оцінки «добре» потрібно отрима­ти 79—95 балів при письмовому контролі або дати 79—95 % правильних відпові­дей при тестуванні.

Студент, що має право на звільнення від підсумкової атестації, може підвищити свій рейтинг з дисципліни (К. Б) шляхом участі в ній, при цьому незалежно від ре­зультатів підсумкової атестації оцінка з дисципліни не може бути нижчою, ніж ви­значена за отриманими рейтинговими балами.