3. Творчий метод, новаторство письменника

— у центрі творів — людина, її життя, суперечності людського буття;

— зосередження уваги на порухах людської душі, змінах, що відбували у психі­ці героїв;

— глибокий психологізм, прихована іронія, гра інтелекту;

— зіставлення двох світів: філістерський (обмеженого бюргерства) та життя ху­дожника; світ духовний і світ речей;

— відсутність прагнення до незвичайного, виняткового. Конкретний епізод у повсякденному житті героя змальований з підкресленим епічним спокоєм;

— негативне сприйняття дійсності, її різка і відверта критика;

— неквапливість і деталізованість описів, уміння передати глобальні колізії сві­ту художніми засобами;

— сполучення гостро аналітичного й іронічного начала з емоційною теплотою;

— ідейно-проблематичне та тематичне розмаїття;

— проникнення у людську душу, розкриття внутрішнього світу особистості, по­каз зародження почуттів;