3. Творчий метод, новаторство письменника

— у центрі творів — людина, її життя, суперечності людського буття;

— зосередження уваги на порухах людської душі, змінах, що відбували у психі­ці героїв;

— глибокий психологізм, прихована іронія, гра інтелекту;

— зіставлення двох світів: філістерський (обмеженого бюргерства) та життя ху­дожника; світ духовний і світ речей;

— відсутність прагнення до незвичайного, виняткового. Конкретний епізод у повсякденному житті героя змальований з підкресленим епічним спокоєм;

— негативне сприйняття дійсності, її різка і відверта критика;

— неквапливість і деталізованість описів, уміння передати глобальні колізії сві­ту художніми засобами;

— сполучення гостро аналітичного й іронічного начала з емоційною теплотою;

— ідейно-проблематичне та тематичне розмаїття;

— проникнення у людську душу, розкриття внутрішнього світу особистості, по­каз зародження почуттів;

— широке охоплення складної німецької і європейської дійсності к. ХІХ — 1 пол. ХХ ст.

— різноманітність тематики: творів історична доля Німеччини («Будденброки», «Маріо і чарівник»);

— протиставлення бюргера і митця, гострий осуд «мистецтва для мистецтва» («Смерть у Венеції»);

— викриття фашизму;

— повага до людської гідності, ницість суспільства, де ніхто не цінував справж­ні почуттів;

— показ поваги і визнання російської літератури («Російська антологія»).

Твори письменника — філософа Томаса Манна — були тісно пов'язані з кра­щими традиціями німецької прогресивної літератури. Він належав до тих представ­ників літератури, які розпочали свій творчий шлях, усвідомивши зазначення про­гресивний ідей ХХ століття. Прозаїк став засновником інтелектуальної прози, у якій образ викликав думку, а думка — образ. Митець був переконаний у тому, що, коли мистецтво існувало окремо від життя, воно не здатне дати людині повного щастя. Мистецтво, відірване від життя, не могло бути прекрасним.

Отже, Томас Манн — класик роману ХХ століття, який зумів розширити межі жанру й наповнити його новим соціально-філософським змістом. Використавши традиційні форми роману, він поглибив і перетворив їх.

Запитання для самоконтролю

1. У чому полягала складність творчості Т. Манна?

2. У яких жанрах працював письменник, наведіть приклади відповідних творів?

3. Поясніть назву новели «Маріо і чарівник». Що стало основою для її написан