Висновок

магниевый скраб beletage

Ф. Кафка показав, що реальний світ, який здається людям цілком нормальним, насправді жорстокий і жахливий. У ньому нікому немає ніякого діла до «маленької людини». Вона замкнена у колі своїх проблем, і лише смерть може звільнити її від духовної в'язниці.

РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ДРАМАТУРГІЇ

Генрік Іб­сен — заснов­ник нової євро­пейської драми

(Норвегія)

«Ляльковий дім» — соціально- психологічна драма

реалістичне зображення образів та ситуацій;

— всебічний характер символіки;

— віра у неповторність кожного «я»;

— напружена боротьба особистості за право на влас­ний вибір та унікальний духовний світ;

— показ шляху оновлення особистості, проблема мо­рального максималізму;

— незавершений відкритий фінал, розв'язка давно назрілих проблем та конфліктів і розплата героя за минуле

Моріс Метер­лінк — засно­вник символі­стського театру, творець «драми-бесіди душ»

(Франція)

«Синій птах» — ліри­чна феєрія про вищі цінності людського буття

герой — людина в очікуванні невідомого;

— створення особливого жанру казки — символістсь­кої драми;

— природність символіки через її зв'язок із фольклор­ною та романтичною образністю;

— проблема людських можливостей пізнання царини Невідомого, справжніх і штучних цінностей життя;

— незвичність жанру, використання алегорії, метафор, символіки для висвітлення філософії людського буття, його сенсу, місця людини у світі

Бернард

Шоу — тво­рець соціально- аналітичної «драми- дискусії»

(Англія)

«Пігмаліон» — зразок «драми-дискусії»

створення образів героїв як носіїв певних ідей;

— показ сутності духовного переродження людини;

— основа драми — дискусія, конфлікт навколо зітк­нення ідеалів;

— парадоксальність образів та ситуацій;

— поєднання жанрових ознак драми та роману;

— відкритий фінал;

— інтелектуальний характер драми

Антон Че-

хов — Розроб­ка нової струк­турної дії та драматичного конфлікту

(Росія)

«Вишневий сад» — «лірична комедія» про Росію на зламі століть

проблема життєвого вибору інтелігенцією на поча­тку ХХ століття історичної долі Росії;

— глибокий психологізм у висвітленні внутрішнього стану героїв і зображенні трагедії буденності;

— майстерне використання підтексту («підводної те­чії»), пауз у діалогах, реплік, ремарок;

— внутрішня динаміка, психологічна напруга;

— нешаблонні сюжети із самого життя;

— головне — людське життя, події — лише тло;

— побудова конфлікту на протиставленні уявлень ге­роїв дійсності

 

СХЕМА 5

І

 

Культ незалежної особистості

 

 

Потяг до архаїки, міфу

 

 

 

ІІ

 

Повсякденне життя, як театр абсурду, апокаліптичний карнавал. Іронічність та пародійність

Ігровий стиль, що стирає межі між рівнями життя

 

 

 

 

Філософсько-естетичні засади постмодернізму

ІУ

 

СХЕМА 6

 

Символіка оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...» НАЗВА

JJ

Початок давньогрецького двовірша про битву спартанських воїнів:

Подорожній, коли ти прийдеш у Спарту, повідай там, що ти бачив. Тут ми всі полягли, бо так звелів нам закон

СЮЖЕТ і=> ПОСТУПОВЕ ВПІЗНАННЯ МОЛОДИМ ПОРАНЕНИМ СОЛДАТОМ ГІМНАЗІЇ, У ЯКІЙ ВІН НАВЧАВСЯ ВІСІМ РОКІВ І ЗАЛИШИВ ТРИ МІСЯЦІ ТОМУ

 

Символи

И

Школа

дім радості, дитинства, сміху і щастя

 

«мертвий дім», трупарня (школа, що готувала учнів до смерті всією системою виховання, мала стати для них трупарнею)

  • Хрест, Слід від хреста ---- > духовності («... скільки вони не

зафарбовували той слід, та він все залишався»)

Назва, ключова фраза суть системи виховання у тогочасній Німеччині, побудованій

на зарозумілості та обмані

Молоко і---- > життя, бажання жити

Висновок: письменник заперечує не лише фашизм, а й будь-яку війну, опові­дання пронизане високим антивоєнним пафосом.

Г. Белль. «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...» (Застосування цієї фрази не відповідає тій загарбницькій війні, що її вела фашистська Німеччина).

Етапи впізнання школи головним героєм

№ етапу

Перший етап

Другий етап

Третій етап

Що бачить

Реквізит школи: «Ме-

«... тут, над дверима ви-

«На дошці був напис моєю

герой

дея», «Хлопчик, що ви­

сів колись хрест, як гім-

рукою. Он він, ще й досі там,

твору

ймає терня», портрети

назія звалась ще школою

той вислів, який нам звеліли

 

Цезаря, Марка Авелія,

святого Хоми; хреста

тоді написати, в тім безна-

 

Цицерона, Ніцше, Гітле-

вони потім зняли, але

дійному житті, яке скінчило-

Що сим­

ра та інше

на тому місці на стіні

ся всього 3 місяці тому:

волізує

 

лишився свіжий темно-

«Подорожній, коли

побачене

Реквізит — це система

жовтий слід від нього.

ти прийдеш у Спа...»

 

виховання. В даному

Перед нами образ —

 

 

випадку — виховання

християнства, що проте-

Напис — це символ невідпо-

Що відчу-

нацизму, расизму,

стує, не підкоряється

відності вивченого у школі

ває герой

власної вищості.

нацизмові.

і побаченого на війні.

твору

 

 

 

 

Все «таке далеке

«Серце в мене

«... озвалося моє серце;

 

і байдуже», його неначе

не озивалось»

десь у потаємному його

 

принесли «до якогось

 

куточку зринув переляк,

 

музею мертвих»

 

глибокий і страшний...»

Від впізнання очима до впізнання серцем.

«Пішов зі школи на фронт і поліг за...» — ніхто не знає, за що віддав чи скалічив своє життя

СХЕМА 8

Шлях руйнування душі Доріана Грея

І — усвідомлення своєї краси П

П V .

Ц ІІ — кохання — захоплення бутафорією Ц П ІІІ — егоїзм та безсердечність героя п

П ІІ

і) rV — розпуста п

П V

II V — вбивство людини (художника) П

П V

Ц V! — страх Ц

VH — вбивство власної совісті, душі

Висновок: людина без совісті і без душі не може існувати; духовний світ лю­дини треба формувати не сьогоденними розвагами, а вічними цінностями.

Герой сповідує філософію гедонізму (філософію насолоди), що призводить до трагічних наслідків.

Порівняльна характеристика творчого методу Е. Хемінгуея та Г. Белля у творах антивоєнної тематики

Елементи стилю

Е. Хемінгуей

Г. Белль

Особливості сю­жету

Рушієм сюжету виступає не розвиток конфлікту, а внут­рішній дискомфорт героя

До розвитку сюжету приводять зовнішні події. Характерні малоймовірні сюжетні повороти

Особливості компо­зиції

Відсутня чітка композиційна схема. Зав'язка виходить за рамки сюжету або в її ролі виступає війна. Дія розпочинається в момент кульмінації

Прийом контрасту

Автор протиставляє життєві катастрофи історичним поді­ям у творах

Зображував звичайне життя людей на фоні великих подій, не протиставляючи їх між собою

Передача сюжету

Від II особи

Від I особи

Наявність елементів психологізму у тво­рах

Заглиблюється в психологіч­ні стани героїв, шукає у них відповіді на їх поведінку і вчинки

Не з'ясовує мотиви вчинків персонажів, не аналізує їх поведінки

Лексика та мова творів

Проста, розмовна лексика. Автори виступають проти пишномовності. Ви­користовують небагато метафор і порівнянь

Характеристика ге­роїв творів

«Герої кодексу» — так на­звали героїв автора. Вони сповідували філософію стої­цизму, витримку під ударами долі, стійкість у небезпечних ситуаціях

Автор — співець «маленької людини». Життя і смерть зображених Беллем солда­тів завжди підкреслено негероїчні, щоб не сказати — жалюгідні

Зображення бойо­вих сцен у творах

Хемінгуеївські герої мали схильність до «кулачного права». Автор часто відобра­жає сцени боротьби

Сила відлякувала Белля, бо надто часто за нею ховалося насилля. На щиті автора сто­їть слово «терпимість»

Контекст

Ввів у літературу «принцип айсбергу». Вважав, що пись­менник не повинен говорити все, що більша частина зміс­ту має бути закладена у під­тексті

Автор нічого не казав відкрито, але все бу­ло сказано між рядків — украй ощадно і навдивовижу образно

Особливості зо­браження війни у творах

Показує війну як відважну та героїчну боротьбу солдат, які бились за честь своєї країни

Війна у творах Белля має вигляд війни пе­реможених

Вплив життєвого шляху Е. Хемінгуея на тематику його творчості.

Дитинство та юність

1914—1929 рр. Період Першої світової війни

40-ві роки. Період Другої світової війни

50-ті — 1961 роки. Останні роки життя

«Індіанське стійбище», «Доктор і дружина доктора», «Десятеро індіанців»

Теми — антивоєнна, «втрачене покоління». «І сходить сонце», «Прощавай, зброє!», «Непереможний»

Антифашистська те­матика, аналогія «Людини на війні» (1942)

Проблема сенсу життя. «За річкою, у тіні дерев» (1950), «Старий і море»

Шлях творчого розвитку американського письменника

СХЕМА 11

«Дім без господаря, або непрожите життя»

Г. Белль. «Дім без Письменники знають... що в певній точці

Роман — протікання життя індивідуума тісно змикається

господаря» 1954 з ходою самої історії.

звинувачення війни.

Г. Белль.

Війна

Знищила, скалічила душі, зруйнувала життя Позбавила дитинства

Раймунд Генріх Нелла Альберт Вільма

Мартін Генріх

Бак Брилах

Бах Брілах

Поет. На вій­

Свідомий на-

Смерть Рая

Воював. По-

Раннє удову-

Кожний день

Змалечку

ну пішов не з

цист, танкіст.

засмутила її.

вернувся до

вання. Наро-

закінчує мо-

працював, за-

власної волі.

Загинув у Ро-

Туга за чоло-

Німеччини на

дження сина

литвою: «Бо-

ймався гос-

За останні 5

сії, десь між

віком має

прохання

у бомбосхо-

же, дай мені

подарством,

років не на-

Запоріжжям і

хворобливо-

Нелли. Нама-

вищі. Багато­

уві сні поба-

доглядав сес-

писав жодно-

Дніпропет-

надривний

гається від-

річні злидні

чити бать­

тру, страждав

го рядка. За-

ровськом

характер.

родити життя

понівечили її

ка...» Прире-

через матір,

гинув у Росії,

 

Байдужа до

в її сім'ї. Збе­

життя і душу

чена у снах

яку люди

під Калинів-

 

дому, вихо-

рігає пам'ять

 

бачити батька

вважали роз-

кою

 

вання сина

про Рая, про війну

 

без обличчя

пущеною

Війна

Призвела до загибелі мільйонів Це сталося через те, що паліїв війни з різних причин не

людей світу, а також до трагедій, вдалося зупинити. Не зуміли громадяни цієї країни стати

невигойних душевних ран грома- справжніми господарями своєї долі. Герої роману — не

дян країни, що стала її колискою тільки жертви, а й певною мірою винуватці війни

ПЕРІОДИ ТВОРЧОСТІ Т. С. ЕЛІОТА

№ п/п

Періоди

Особливості поезії

Збірки, поеми

1

Відречення

S Філософічність;

  • S «Потік свідомості» написано вільним ві­ршем; логічно не пов'язані епізоди, фрагме­нтарність, ускладненість форми.
  • S Безпомічний герой;
  • S Пошук суті людини

Зб. «Пруфрок та ін. спосте­реження» (1917)

«Вірші» (1919),

«Ara vos prek» («Я вас про­шу») (1920)

2

Пошуку

S Духовна бідність людини;

  • S Екологічна катастрофа; Вмонтовані цита­ти, натяки, імітація чужої поетичної техніки;
  • S Нема єдиного героя-маски,
  • S повторювані образи, мозаїчність, контра­стність, двоєдність;
  • S Мотиви (насильство, безчестя, провина, спокутування)

«Безплідна земля», «Порожні люди»

3

«Католиць­кий» період

S Тяжіння до трансцендентного; S Показ порятунку; S Прощення гріхів ;ґ S Одухотворення праху; S Виправдання смерті; S Відсутність вмонтованих цитат

«Великопісна середа»,

«Чотири квартети», незакін- чені поеми: «Суїні агоніст»,

«Коріалан»

СХЕМА 13

ТЕМАТИКА ПОЕЗІЇ

Тема

Висвітлення

Смерть-у-житті

Втрата життєвих сил, відсутність суті буття, тілесне існування духовно мер­твих людей.

Метаморфоз, зміни

У матеріальному світі все змінюється, постійні лише самі зміни.

Скорботи

Переживання за духовну бідність світу і людства.

Екологічного лиха

Безплідність землі, знищена, мертва природа.

Апокаліпсис

Крик відчаю, намагання зупинити смерть людства і світу.

«Безплідна земля»

Приречена на загибель Спустошена Безплідна, не жива, мертва Безводна, суха, вкрита кактусами Камінна червона Перетворена на прах Королівство смерті Апокаліптична

Екологічна катастрофа

СХЕМА 15

«Порожні люди»

Образ природи у поезіях Т. Еліота

природа

Образ людини у поезіях Т. Еліота