ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ

магниевый скраб beletage

2-ге видання, перероблене та доповнене Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів - БА.Сладкевич Редактор - Н. П. Манойло Коректор - С. С. Савченко Дизайн обкладинки - БВ. Борисов

Підписано до друку 07.04.2009. Формат 70x100 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 30,5.

Наклад - 1500 прим.

Видавництво "Центр учбової літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006