ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 1.1. Навчальна програма курсу

«Історія зарубіжної літератури XX століття»

Зарубіжна література І пол. XX ст. (20—30-ті роки)

Вступ до літератури І пол. XX ст. «Занепад Європи» і шляхи його подолання. Модерністські концепції світу і людини, революційно-радикальні процеси в суспі­льному і культурному житті Європи. Загальна характеристика літературного розви­тку 20—30-х pp. освоєння літературою нових сфер дійсності, пошуки нових худож­ніх форм. Нові жанри: політичні, романи-памфлети, документальні, інтелектуаль­ний роман і драма, роман-міф. Особливості психологічного аналізу та історизму.

Авангардистські течії в літературі І пол. XX ст.: кубізм, дадаїзм, сюрреалізм

Поезії Г. Аполінера. Еволюція поетичного мислення від неоромантизму до «но- ем-розмов» і «віршів-малюнків» (зб. «Алкоголі», «Каліграми. Вірші Миру і війни»). Вплив естетики кубізму на пошуки нових поетичних форм. Поетичний дискурс Аполінера в контексті раннього авангардизму. Аполінер і сюрреалізм. Сюрреаліс­тична поетика А. Бретона, П. Елюара та літературні маніфести сюрреалізму. Харак­терні риси естетики сюрреалізму: «автоматичне письмо», звернення до підсвідомо­сті, алогізм, принцип асоціативних зв'язків.

Експресіонізм: витоки, філософські й естетичні засади, особливості поетики: масштабність символіки, умовність, особливості тональності. «Лівий» і «правий» експресіонізм. Творчість Ф. Кафки. Проблематика творчості, відбиття проблеми відчуження особистості, провини, безглуздості існування у новелах («Перевтілен­ня», «У виправній колонії», «Присуд»). Універсалізація і міфологізація світу. Рома­ністика Кафки як модель «руху до смерті» чи «руху до Закону». Філософський ро­ман «Процес», його проблематика. Модель людини і світу в романі «Замок», художні особливості прози Кафки. Творчість як «травестія іудейського міфа».

Література «потоку свідомості». Філософське підґрунтя, відмінність реалісти­чної літератури від психологізму. Творчість М. Пруста. Психологічна тема пам'яті в романі «У пошуках загубленого часу». Особливості психологічного аналізу: «по­тік свідомості» як метод воскресіння пам'яті. Прийом часової стереоскопії. Пруст і Бергсон. Відображення в романі соціальних і культурно-історичних проблем. Розу­міння мистецтва як способу віднайдення часу.

Д. ДЖОЙС як творець модерністського роману. Роман «Улліс», його художня природа, зв'язок з ранньою творчістю Джойса («Дублінці», «Портрет художника в юності»). Міфологізація дійсності в романі, роль гомерівського міфи — другий план, пов'язаний з образами «Одіссеї». Художнє новаторство в безпосередньому зображенні «потоку свідомості», що поєднує минуле й сучасне. Вплив З. Фройда.

Значення досвіду Джойса в розвитку роману. Психологічна школа в англійській лі­тературі (Д.Лоуренс), американський фрейдистський роман (Г. Міллер).