3.5. Операції за платежами, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами

магниевый скраб beletage

Платежі до бюджету, які відповідно до закону України про Державний бюджет України на відповідний рік розподіляються між державним бюдже­том та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3311 „Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцеви­ми бюджетами" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання Держав­ного та місцевих бюджетів. Інформація щодо надходження та повернення надмірно або помилково сплачених платежів одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6211 „Доходи, які підлягають розподілу між Державним і місцевими бюджетами". Кредитовий залишок за рахунком 6211 дає інформацію про надходження (з урахуванням повер­нень) платежів, які розподіляються між Державним та місцевим бюджета­ми з початку року.

Кошти, які протягом дня зараховувались на аналітичні рахунки, відкри­ті за балансовим рахунком 3311 „Кошти, які підлягають розподілу між Дер­жавним і місцевим бюджетами", в кінці операційного дня розподіляються за встановленими нормативами між Державним бюджетом та відповідними місцевими бюджетами.

Після розподілу частина коштів, яка належить загальному фонду Дер­жавного бюджету засобами програмного забезпечення зараховується на відповідний аналітичний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3111, з якого перераховуються на відповідний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3112 для перерахування платежів, які відносяться до загального фонду Державного бюджету. Подальше перерахування коштів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3112, здійснюється на підставі платіж­них доручень.

Частина коштів, що належить бюджетам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, платіжним дорученням обласного управління Державного Казначейства перераховується на рахунок відпо­відного бюджету, відкритий в установі банку та / або меморіальним доку­ментом на рахунок, відкритий в органі Державного казначейства.

За результатами розподілу платежів між Державним та місцевим бю­джетами формується Відомість розподілу платежів до бюджету, які надій­шли на рахунок 3311.