4.3. Облік бюджетних асигнувань та контроль за їх дотриманням

магниевый скраб beletage

Державне казначейство України реєструє одержані з Міністерства фі­нансів України річний розпис призначень державного бюджету та розпис асигнувань загального фонду державного бюджету й відображає дані на відповідних рахунках бухгалтерського обліку в автоматизованому режи­мі. Упродовж трьох календарних днів витяги з річного розпису призначень державного бюджету та помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету доводяться до головних розпорядників коштів, що є підставою затверджувати в установленому порядку кошториси доходів і ви­датків та плани асигнувань.

Бюджетне асигнування — це повноваження розпорядника бюджетних коштів щодо розподілу між підвідомчими структурами виділених йому бю­джетних асигнувань із загального фонду державного бюджету або на ви­користання бюджетних призначень.

Установи та організації вищого рівня затверджують кошториси дохо­дів і видатків і плани асигнувань своїм підвідомчим установам та органі­заціям. Головні розпорядники коштів упродовж трьох робочих днів після отримання витягу з розпису бюджету подають Державному казначейству України розподіл показників зведених кошторисів доходів і видатків та роз­поділ показників зведених планів асигнувань із загального фонду бюджету в розрізі розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів по територіях відповідно до мережі на паперових та електронних носіях. Відповідають за достовірність даних головні розпорядники бюджетних коштів.

Державне казначейство України здійснює контроль за відповідністю вказаних у зазначених документах загальних сум у розрізі територій сумам, зазначеним у розписі видатків бюджету, та відображає зазначену інформа­цію на відповідних рахунках бухгалтерського обліку в автоматизованому режимі.

Державне казначейство України впродовж п'яти робочих днів узагаль­нює одержані дані, формує річний розпис призначень державного бюджету та помісячний розпис асигнувань загального фонду держбюджету за тери­торіями, у розрізі розпорядників коштів нижчого рівня для кожного управ­ління ДКУ, та відображає зазначену інформацію на відповідних бухгалтер­ських рахунках. Упродовж трьох календарних днів витяги з річного розпису призначень держбюджету та помісячного розпису асигнувань за територія­ми доводяться до розпорядників коштів та одержувачів, які обслуговуються в управлінні.

Порядок доведення асигнувань обсягів асигнувань у Державному Каз­начействі України показано на рис. 4.3.

Розпорядники коштів II ступеня, своєю чергою, впродовж трьох робочих днів подають відповідному управлінню у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів розподіл показників зведених кошто­рисів і планів асигнувань, які звіряються з даними бухгалтерського обліку виконання бюджетів і відображаються на відповідних бухгалтерських ра­хунках.

Розпорядники коштів усіх рівнів наступного робочого дня після отри­мання витягу з розпису подають затверджені кошториси доходів і видатків і плани асигнувань відповідним органам Державного казначейства, де вони звіряються з даними отриманого розпису та відображаються на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку, в автоматизо­ваному режимі. У разі невідповідності кошторисів і планів асигнувань ви­тягові, отриманому від відповідних органів Державного казначейства, роз­порядники повинні доопрацювати зазначені документи.

До кошторису додається зведення показників спеціального фонду ко­шторису на відповідний рік. Доведені обсяги бюджетних призначень є під­ставою для прийняття розпорядниками та одержувачами коштів бюджету зобов'язань на здійснення видатків Державного бюджету України.

Якщо розпис державного бюджету не затверджено до початку бюджет­ного року і Держказначейство отримує від Міністерства фінансів тимчасо­вий розпис на певний період, передбачена окрема процедура доведення планових показників і здійснення видатків. У цьому разі видатки, здійснені в зазначений період, в обов'язковому порядку повинні бути враховані в за­твердженому кошторисі доходів і видатків установи, у показниках зведених кошторисів, плану асигнувань бюджетної установи та плану використання бюджетних коштів одержувачів.

Внесення змін до розпису Державного бюджету України можливе у ви­падках та порядку, встановлених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та іншими нормативно-правовими актами. Зміни до кошторисів і планів асигнувань можуть вноситися і на підставі відпо­відної довідки Міністерства фінансів, і в межах прав, наданих головному розпоряднику (без зміни бюджетних призначень у цілому щодо головного розпорядника коштів). Перерозподіл, що призводить до зміни затвердже­них бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету за загальним фондом за функціональною класифікацією в межах їхнього загального обсягу, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Подання Державному казначей­ству України реєстрів змін обов'язкове в усіх випадках.