1.3. Функції та повноваження Державного казначейства

магниевый скраб beletage

Сутність казначейства як і будь якого іншого поняття чи категорії про­являється у виконуваних функціях, які характеризують прояв його суті в дії, а також завдання, права та обов'язки, пов'язані з його діяльністю.

Відповідно до Положення про Державне казначейство за № 1232 від 21 грудня 2005 р. (із змінами, внесеними згідно з Постановою KM № 676 від 26.04.2007) основними завданнями Казначейства є:

1)  забезпечення казначейського обслуговування державного та місце­вих бюджетів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, що пе­редбачає:

—    розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;

—    контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуван­ні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів за цими зобов'язаннями;

—  в межах своїх повноважень контроль за дотриманням учасниками бю­джетного процесу бюджетного законодавства;

—   ведення бухгалтерського обліку і складення звітності про виконання державного та місцевих бюджетів;

2)  управління наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються;

3)    визначення механізму казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, установлення єдиних правил бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів, визначення порядку і строків подання звітів про виконання кошторисів державних цільових фондів.

Відповідно до покладених на нього завдань Державне казначейство в Україні виконує такі функції:

1)  здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одер­жувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів, спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів через систе­му електронних платежів Національного банку;

2)  управляє наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються, тому числі в іноземній валюті, у випадках, передбачених законодавством, надає на зворотній основі позики за рахунок тимчасово вільних коштів єди­ного казначейського рахунка;

3)  відкриває, веде та закриває рахунки в органах Казначейства;

4)   провадить безспірне списання коштів з рахунків, на яких облікову­ються кошти державного та місцевих бюджетів і бюджетних установ, за рішенням, яке було прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування;

5)    повертає кошти, помилково або надмірно зараховані до бюджету, за поданням органів стягнення, яким відповідно до законодавства надано право стягнення до бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших надходжень;

6)  нараховує штрафи за неповне або несвоєчасне повернення суми над­мірно сплачених податків відповідно до законодавства;

7)    здійснює розподіл коштів між державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а та­кож між рівнями місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених ко­штів за належністю;

8)   проводить взаємні розрахунки між державним бюджетом та бюдже­тами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів у порядку, встановленому законо­давством;

9)    веде базу даних про зведену мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, розподіл показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;

10)  подає розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів витяг з роз­пису державного бюджету та зміни до нього;

11)   веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та міс­цевих бюджетів, складає звітність про виконання державного, місцевих і зведеного бюджетів та подає звітність органам законодавчої і виконавчої влади у обсязі та у строки, визначені бюджетним законодавством;

12)  здійснює за дорученням Мінфіну погашення та обслуговування дер­жавного боргу в національній та іноземній валюті;

13)    у випадках, передбачених Бюджетним кодексом України та ін­шими актами законодавства, видає за погодженням з Міністром фінансів нормативно-правові акти з питань, що належать до його компетенції;

14)         забезпечує функціонування багаторівневої інформаційно- обчислювальної системи, внутрішньої платіжної системи, вживає заходів до захисту інформації;

15)  у межах своїх повноважень виконує контрольні функції, пов'язані із:

—  здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень;

—   відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису державного та місцевих бюджетів;

—   відповідністю платежів узятим зобов'язанням та бюджетним асигну­ванням;

—   витрачанням бюджетних коштів у процесі проведення перевірки від­повідності підтвердних первинних документів розпорядників бюджетних коштів бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства;

—  дотриманням правил валютного контролю за операціями, що проводять у національній валюті через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів бюджетні установи, які обслуговуються органами Казначейства;

—  дотриманням порядку проведення державних лотерей з використан­ням електронних систем прийняття оплати за участь у лотереї в режимі реального часу;

—  дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського обліку, складен­ням звітності про виконання бюджетів та кошторисів бюджетних установ;

—   закупівлею товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (згідно з Постановою KM № 676 від 26.04.2007);

— здійсненням інших повноважень учасників бюджетного процесу від­повідно до законодавства;

16)   надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до його компетенції;

17)   розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вносить їх на розгляд Мінфіну;

18)  виконує відповідно до законодавства контрольно-наглядові функції, пов'язані із роботою його територіальних органів;

19)  здійснює добір розстановку та підвищення кваліфікації працівників Казначейства;

20)    виконує інші функції, що випливають з покладених на нього за­вдань.

Для виконання своїх функцій Державне казначейство має право:

1)  відкривати поточні рахунки в іноземній валюті та рахунки для виплат готівкою в Національному банку та інших банках;

2)   розміщувати в банках тимчасово вільні кошти, що ним обліковують­ся, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

3)     залучати працівників інших державних органів, спеціалістів і фахівців-експертів для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4)  ініціювати у межах наданих законодавством повноважень припинення асигнувань та зупиняти проведення операцій з бюджетними коштами у разі вчинення учасником бюджетного процесу бюджетного правопорушення;

5)  списувати позички, надані місцевим бюджетам на покриття тимчасо­вих касових розривів місцевих бюджетів, відповідно до законодавства;

6)   надавати послуги (у тому числі платні), пов'язані з обслуговуванням бюджетних коштів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

7)  вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних та місце­вих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій дотриман­ня установленого порядку казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, ведення бухгалтерського обліку, складення звітності;

8)  звертатися до суду, в тому числі у разі виявлення бюджетних право­порушень;

9)   проводити конференції, семінари та наради з питань, що належать до його компетенції;

10)   одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядни­ків та одержувачів бюджетних коштів, підприємств, установ, організацій і банків пояснення, довідки, інформацію, необхідні для виконання покладе­них на нього завдань;

11)   здійснювати в межах своїх повноважень співробітництво з міжна­родними фінансовими організаціями, з казначействами інших країн, вивча­ти досвід роботи з організації їх діяльності та готувати пропозиції щодо його впровадження в Україні.

Тема 2.

Платіжна система виконання бюджетів

Сутність платіжної системи

Єдиний казначейський рахунок, його структура, значення для виконання бюджету

Відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень