Стаття 14. Спеціальні платіжні засоби

магниевый скраб beletage

Спеціальний платіжний засіб може існувати у будь-якій формі набудь-якому, крім паперового, носії, що дозволяє зберігати інфор-мацію, необхідну для ініціювання переказу.

Спеціальний платіжний засіб має дозволяти ідентифікувати йогодержателя.

Спеціальний платіжний засіб має відповідати вимогам щодо захис-ту інформації, передбаченим цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Спеціальний платіжний засіб може передаватись у власність абонадаватися в користування клієнту в порядку, визначеному дого-вором з емітентом.

Держатель спеціального платіжного засобу зобов'язаний викорис-товувати його відповідно до вимог законодавства України і умовдоговору, укладеного з емітентом, та не допускати використанняспеціального платіжного засобу особами, які не мають на це праваабо повноважень.

У разі втрати спеціального платіжного засобу його держатель по-винен негайно повідомити про це емітента. У противному разі емі-тент не несе відповідальності за переказ коштів, ініційований доотримання такого повідомлення за допомогою цього спеціальногоплатіжного засобу, якщо інше не передбачено договором.

Торгівці, які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері про-дажу товарів, громадського харчування та послуг та які відповіднодо закону повинні використовувати реєстратори розрахунковихоперацій, зобов'язані забезпечити можливість здійснення держате-лями спеціальних платіжних засобів розрахунків за продані това-ри (надані послуги) з використанням цих спеціальних платіжнихзасобів (як мінімум трьох міжнародних та/або внутрішньодержав-них платіжних систем).

Умови переведення торгівців на обов'язкове приймання спеціальних

платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги), ви-нятки щодо виконання таких розрахунків окремими категоріями торгів-ців визначаються Кабінетом Міністрів України.