Стаття 15. Платіжна картка

магниевый скраб beletage

Операції з платіжними картками здійснюються з урахуванням ви-мог, встановлених законами України та нормативно-правовимиактами Національного банку України.

Платіжна картка є власністю емітента і надається ним клієнту від-повідно до умов договору.

Емісія платіжних карток у межах України проводиться виключнобанками, що уклали договір з платіжною організацією відповідноїплатіжної системи та отримали її дозвіл на виконання цих операцій(крім одноемітентних внутрішньобанківських платіжних систем).

Порядок проведення емісії платіжних карток та здійснення з нимиоперацій, у тому числі обмеження щодо цих операцій, визначають-ся нормативно-правовими актами Національного банку України,прийнятими на виконання вимог законів України.

Вид платіжної картки, що емітується банком, тип її носія ідентифі-каційних даних (магнітна смуга, мікросхема тощо), реквізити, щонаносяться на неї в графічному вигляді, визначаються платіжноюорганізацією відповідної платіжної системи, в якій ця картка за-стосовується.

Обов'язковими реквізитами, що наносяться на платіжну картку, єреквізити, що дають змогу ідентифікувати платіжну систему та емітента.

Платіжні картки внутрішньодержавних платіжних систем повиннімістити ідентифікаційний номер емітента, визначений в порядку, вста-новленому Національним банком України.

Національний банк України веде офіційний реєстр ідентифікаційнихномерів банків - емітентів платіжних карток внутрішньодержавних пла-тіжних систем.

Еквайринг у межах України здійснюється виключно юридичнимиособами - резидентами, що уклали договір з платіжною організацією.

У межах України переказ за операціями, які ініційовані із застосу-ванням платіжних карток, виконується тільки у грошовій одиниціУкраїни.

Видача готівки через банківські автомати в межах України здій-снюється в національній валюті, а через банківські автомати упо-вноважених банків-емітентів - у валюті рахунка платіжної картки.

Банки-резиденти, які емітують платіжні картки, не мають праваукладати договори про розповсюдження емітованих ними платіж-них карток з іншими суб'єктами підприємницької діяльності.

Банки - члени платіжних систем, якщо це не суперечить правиламвідповідної платіжної системи, можуть укладати договори з іншимибанками-резидентами, що не є членами цих платіжних систем, про ви-дачу останніми готівкових коштів за платіжними картками через власнікаси або банківські автомати.

Платіжні організації небанківських платіжних систем - нерезидентиможуть укладати з банками-резидентами та небанківськими фінансови-ми установами - резидентами угоди про розповсюдження серед клієнтівтаких фінансових установ платіжних карток цих систем, видачу готівко-вих коштів за ними, а також з торгівцями про приймання ними платіжнихкарток цих систем для проведення розрахунків за надані ними товари чипослуги.