2.5. Організація та функціонування ринку "FOREX"

магниевый скраб beletage

Одним з найбільших валютних ринків сьогодні є міжнародний валют-ний ринок "Форекс". Це сукупність угод учасників валютного ринку зобміну обумовлених сум грошової одиниці однієї країни на валюту іншоїсторони за ринковим курсом. Форекс не є ринком у традиційному зна-ченні цього слова. Він не має конкретного місця торгівлі, як, наприклад,фондова біржа. Торівля відбувається по телефону і через комп'ютернітермінали одночасно у сотнях банків у всьому світі. Так як практично укожному часовому поясі (Сідней, Токіо, Гонконг, Франкфурт. Лондон,Нью-Йорк та ін.) є дилери, що бажають купити чи продати валюту, то ва-лютний ринок працює 24 години на добу, і обмін валюти не припиняєть-ся протягом всього робочого тижня. Оскільки економічні умови кожноїокремої країни (продуктивність праці, інфляція, безробіття та ін.) відріз-32няються та змінюються, що впливає на вартість валюти кожної країни і єпричиною змін валютних курсів [i-net].

Головні причини швидкого розвитку Форексу наступні:

Ліквідність. Оскільки на цьому ринку предметом купівлі-продажу євалюта, що характеризується найвищим рівнем ліквідності серед ін-ших активів

Оперативність. Цілодобовий режим роботи ринку забезпечує йогоучасникам можливість швидко реагувати на всі події, що супрово-джуються зміною валютних курсів.

Вартість. Ринок Форекс традиційно не має ніяких комісійних витрат,окрім спреду між ціною попиту і пропозиції.

Однозначність котирування. Висока ліквідність ринку зумовлюєможливість купівлі-продажу значних сум валюти за однією ринко-вою ціною. Це дозволяє уникнути проблеми нестійкості, що існує, на-приклад, на ф'ючерсних ринках, де у певний час та за певною ціноюможе бути продана лише обмежена кількість контрактів.

Розмір кредитного плеча на цьому ринку може сягати 1:100. Цей фак-тор спричиняє як високу дохідність операцій, так і їх високу ризико-ваність [i-net].

Мінімальною сумою реальних угод на ринку FOREX є $5 млн. Томузаробити на реальній конвертації однієї валюти в іншу на таких сумах мо-жуть лише великі фінансові інститути, що працюють на кредитних чи клі-єнтських грошах. Останні з метою залучення на цей ринок більшої кількостіконтрагентів розробили систему "кредитного плеча" - леверіджа (leverage),який ще називають гіерінгом (gearing). "Кредитне плече" є правом клієнтабанку чи брокерської контори торгувати сумами, що у велику кількість разівперевищують обсяги страхового депозиту чи маржинального рахунку, вне-сеного на спеціальний рахунок маржинальної торгівлі. Як правило, величи-на "кредитного плеча" коливається від 10 до 100 разів [21, с. 27].

Контрольні запитання:

Охарактеризуйте основні риси ринку "FOREX".

Вкажіть причини розвитку ринку "FOREX".

Розкрийте зміст поняття "кредитного плеча".