2. Загальна характеристика ринку іноземних облігацій

магниевый скраб beletage

Іноземні облігації (Foreign Bonds) - це цінні папери, які регулюютьборгову діяльність та випущені нерезидентом у національному фінансо-вому центрі і деноміновані в національній або іноземній валюті.

Залежно від країни емісії іноземні облігації мають спеціальні назви:Yankee Bonds у США, Bulldog Bonds у Великій Британії, Chocolate Bondsу Швейцарії, Samourai та Shibosai Bonds у Японії, Kangaroo Bonds в Ав-стралії, Rembrandt Bonds у Голландії тощо.

Місцеві інвестори найчастіше виступають основними покупцямиіноземних облігацій, яким інвестування в такі інструменти надає мож-ливість здійснити міжнародну диверсифікацію ризику неплатежу заоблігаціями, незважаючи на коливання валютних курсів. Емітентів іно-земні облігації приваблюють тим, що відкривають доступ до великихнаціональних ринків позичкового капіталу. До того ж іноземні облігаціїмають ціну вищу, ніж єврооблігації. Цінові переваги випуску іноземнихоблігацій перевищують негативні наслідки урегульованості і є основноюпричиною постійного припливу іноземних бондів на національні ринки.Втім, з появою ринку єврооблігацій роль ринку іноземних облігацій по-мітно знизилася, а темпи його розвитку істотно відстають від темпів роз-витку ринку міжнародних облігацій.

Доступ на ринок іноземних облігацій ускладнений для тих міжна-родних позичальників, котрі не мають високого кредитного рейтингута значного рівня капіталізації. Але випустити облігації на внутрішнійринок іншої країни, яка дозволяє відкрити у себе ринок іноземних облі-гацій, теоретично може будь-який емітент. Тому основними учасниками-емітентами цього ринку є міжнародні організації, національні уряди такорпорації з найвищим рейтингом кредитоспроможності ААА. Для пози-чальників із країн, що розвиваються, доступ на ринок іноземних обліга-цій обмежений.

На розвиток Ринків іноземних облігацій впливають національні еко-номічні фактори. Це зумовлює відмінності в інвестиційних характерис-тиках аналогічних боргових інструментів, які випускаються на різнихнаціональних ринках. Проте можна визначити загальні риси іноземнихоблігацій. Звичайно іноземні облігації — це відносно довгостроковийборговий інструмент із терміном погашення 20 - 30 років. Це поясню-ється тим, що головними інвесторами в іноземні облігації є інституційніінвестори, які інвестують кошти на тривалі строки. Відповідно довго-строкові іноземні облігації часто передбачають застереження про немож-ливість їх дострокового погашення емітентом раніше визначеного термі-ну. У разі раннього погашення облігацій, наприклад, у перший рік післявизначеного застереженням терміну, емітент має сплачувати інвесторампремію, яка компенсує їм утрачений прибуток. Іноземні облігації є пере-важно інструментом з фіксованим доходом, а процентні ставки за ним, якправило, визначаються рівнем процентних ставок, що склався на місце-вому національному ринку довгострокових позичкових капіталів. Іншимфактором, що впливає на процентні ставки за іноземними облігаціями, єміжнародна кредитоспроможність того чи іншого позичальника. За ін-ших рівних умов рівень процентного доходу за іноземними облігаціямизалежить також від стабільності валюти емісії. Загальне правило таке:чим стабільнішою є валюта випуску, тим нижчими є процентні ставки.