Зміст

магниевый скраб beletage

ВСТУП         6

Модуль 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО

ПРАВА         8

Тема 1. Фінансова діяльність держави, її правові аспекти  8

Поняття фінансів. Фінансова система держави         8

Фінансова діяльність держави             16

Методи і форми здійснення фінансової діяльності             18

Органи, що здійснюють фінансову діяльність          23

Тема 2. Предмет, метод, система і джерела фінансового права ....        26

Поняття фінансового права, його предмет і метод            26

Принципи та функції фінансового права                 31

Система і джерела фінансового права           35

Місце фінансового права в системі права України              42

Тема 3. Фінансово-правові норми і фінансово-правові відносини ....      46

Фінансово-правові норми: їх зміст, особливості і види                46

Фінансово-правові відносини: поняття, особливості і види                   51

Тема 4. Правові основи фінансового контролю в Україні             58

Сутність, значення та елементи фінансового контролю              58

Види фінансового контролю                63

Методи фінансового контролю            67

Організація та органи фінансового контролю                   78

Модуль 2. РОЗКРИТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКТИВНОГО СКЛАДУ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ ФІНАНСОВОГО

ПРАВА                   87

Тема 5. Бюджетне право і бюджетний устрій України                 87

Поняття бюджету та його значення для функціонування держави                  87

Поняття бюджетного права, його предмет і особливості. Бюджетно-правові норми та правовідносини               95

Бюджетний устрій і бюджетна система України                 100

Принципи та порядок розподілу доходів і видатків між окремими видами бюджетів           104

Тема 6. Бюджетний процес в Україні             111

Поняття і принципи бюджетного процесу               111

Стадії бюджетного процесу                 116

Тема 7. Правовий режим цільових державних і місцевих фондів ...       125

Поняття, класифікація та основи правового регулювання цільових державних і місцевих фондів            125

Правовий режим бюджетних цільових фондів                   127

Правовий режим позабюджетних фондів                130

Тема 8. Правове регулювання державних доходів             135

Сутність та значення державних доходів                 135

Структура і методи забезпечення державних доходів                 137

Тема 9. Податкове право           140

Система оподаткування в Україні. Непрямі податки           140

Податок на прибуток підприємств                 162

Правове регулювання податків з населення             168

Податки, що сплачують юридичні та фізичні особи          172

Відповідальність за порушення податкового законодавства . . .   179

Тема 10. Правові засади державного кредиту                   187

Поняття державного кредиту, його значення, види та функції. . 187

Особливості інституту державного кредиту            190

Тема 11. Правове регулювання державного боргу            194

Поняття та особливості державного боргу              194

Форми державного боргу          197

Межі державного боргу та управління ним              199

Правовий режим державних цінних паперів            201

Тема 12. Правові основи обов'язкового державного страхування. . .     207

Поняття обов'язкового державного страхування               207

Основні галузі і види державного страхування                  210

Особливості інституту обов'язкового державного страхування             214

Тема 13. Правове регулювання державних видатків в Україні               216

Поняття і види державних видатків               216

Поняття, особливості та правові принципи фінансування державних видатків          221

Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування              224

Основні напрями кошторисно-бюджетного фінансування ...        228

Тема 14. Фінансово-правові основи банківської діяльності, грошового обігу І розрахунків            233

Банківська система України. Правовий статус Національного банку України              233

Грошова система України та її елементи                  241

Правове регулювання готівкового обігу                  248

Правові основи безготівкового обігу             251

Тема 15. Правове регулювання валютних відносин           256

Поняття валюти і валютних цінностей           256

Особливості та структура валютних правовідносин           261

Правовий режим регулювання валютних відносин             265

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ, ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ            268

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ           293

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА          305

ГЛОСАРІЙ             312

ДОДАТКИ              358