Прямолінійний метод

магниевый скраб beletage

За цим методом річна сума амортизації' визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання об'єкта основних засобів.

За цим методом амортизаційні відрахування розподіляються рівномірно протягом усього корисного терміну експлуатації об'єкта основних засобів з урахуванням ліквідаційної вартості. Переваги методу - простота розрахунку та рівномірність розподі­лу суми амортизації між обліковими періодами, що забезпечує зі­ставлення собівартості продукції з доходом від її реалізації. Не­доліком даного методу є те, що він не враховує морального зносу основних засобів, відмінність їх виробничої потужності в різні роки експлуатації та необхідність збільшення витрат на ремонт в останні роки служби.

Виробничий метод

За цим методом місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виро­бити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.

Також місячну норму амортизації можна підрахувати, якщо за норму амортизації прийняти частку продукції, яка вироблена у відповідний місяць корисного використання об'єкта, у загаль­ному обсязі продукції (робіт, послуг) за весь період використання (служби) основних засобів. У цьому випадку норма амортизації помножується на величину вартості, яка амортизується.

Виробничий метод забезпечує максимально рівномірний роз­поділ амортизованої вартості на вироблену продукцію. Однак не­обхідна інформація про очікуваний обсяг виробництва. Метод за­стосовується, передусім, для амортизації основного технологіч­ного устаткування (машин, верстатів), за яким може бути визна­чено випуск продукції.

Кумулятивний метод

За цим методом річна сума амортизації визначається як добу­ток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного ви­користання.

За цим методом підприємства дістали змогу значно приско­рювати списання вартості основних засобів не тільки у початко­вий, але і в завершальний періоди експлуатації. Тобто припуска­ється, що об'єкт основних засобів використовується інтенсивніше або в перші роки експлуатації, або в останні. Якщо треба приско­рити списання у завершальний період експлуатації основних за­собів, то на перше місце ставиться дріб від ділення цілого зна­чення першого року експлуатації, на друге - другого і т.д.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості

За цим методом річна сума амортизації визначається як добу­ток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи зі строку корисного використання об'єкта, і подвоюється.

При методі прискореного зменшення залишкової вартості норма амортизації являє собою фіксовану (у відсотках) величину і застосовується до залишкової вартості об'єкта основних засобів. При цьому методі в перший рік експлуатації об'єкта основних за­собів нараховується найбільша сума амортизація, потім вона зме­ншується щороку.