Метод зменшення залишкової! вартості

магниевый скраб beletage

За цим методом сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації у відсотках обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років, корисного використання об'єкта з ре­зультату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість.

Цей метод засновано на припущенні, що новий об'єкт основ­них засобів дасть найбільшу віддачу в перший рік його експлуа­тації, та його віддача (продуктивність, потужність) із року в рік зменшуватиметься. Методом зменшення залишкової вартості до­цільно обчислювати амортизацію об'єктів, що піддаються швид­кому моральному старінню. До таких об'єктів належать викорис­товувані в адміністративних цілях транспортні засоби, прилади, засоби зв'язку, меблі, комп'ютери тощо.

Приклад 1.6.1. Первісна вартість об'єкта основних засобів 10000 грн. Очікуваний строк служби 5 років. Ліквідаційна вар­тість об'єкта у вигляді матеріалів - 1000 грн. Визначимо річну норму та суму амортизації за різними методами.

Позначимо через Тсл строк корисної експлуатації об'єкта ос­новних засобів. Припустимо, що плановий випуск продукції - 50000 одиниць, у тому числі: в 1-й рік - 10000 од. продукції, 2-й - 11000, 3-й -10100, 4-й - 9000, 5-й - 9900.

Сума цифр років експлуатації об'єкта основних засобів зна­ходиться за формулою суми членів арифметичної прогресії: 1 + Т

1 + 2 +... + Тсл        х Тсл.

Розв'язування задачі - у таблицях 1.6 і 1.7.

Місячна сума амортизації при використанні прямолінійного методу визначається діленням річної суми амортизації на 12. Мі­сячна сума амортизації при використанні методів зменшення за­лишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивного визначається діленням суми амортизації за по­вний рік корисного використання на 12.

Для того щоб автоматизувати розрахунки суми амортиза­ції майна різними методами в Excel, який є складовою пакета Microsoft Office, є група фінансових функцій.

Функція АПЛ розраховує величину амортизаційних відраху­вань за один період прямолінійним методом.

Синтаксис АПЛ(поч_вартість; зал_вартість; час_експлуатації)

Аргументи функції означають: поч_вартість - витрати на придбання активу; зал_вартість - вартість у кінці періоду амортизації (залиш­кова вартість);

час_експлуатації - кількість періодів, за які актив амортизу­ється (період амортизації).

У прикладі амортизаційні відрахування для кожного року складають

АПЛ(10000; 1000; 5) = 1800.

Функція АСЧ розраховує суму амортизації за даний період кумулятивним методом.

Синтаксис АСЧ(поч_вартість; зал_вартість; час_експлуатації; період)

Аргументи функції означають: поч_вартість - витрати на придбання активу; зал_вартість - вартість у кінці періоду амортизації (залиш­кова вартість);

час_експлуатації - кількість періодів, за які актив амортизу­ється (період амортизації);

період - період (вимірюється в таких же одиницях, як час по­вної амортизації).

У прикладі амортизаційні відрахування для кожного року складають:

АСЧ(10000; 1000; 5; 1) = 3000;

АСЧ(10000; 1000; 5; 2) = 2400;

АСЧ(10000; 1000; 5; 3) = 1800;

АСЧ(10000; 1000; 5; 4) = 1200;

АСЧ(10000; 1000; 5; 2) = 600.

Функція ДДОБ розраховує амортизаційні відрахування за даний період, використовуючи метод прискореного зменшення залишкової вартості