1.6.3. Вплив податкової амортизації на оподатковуваний прибуток підприємства

магниевый скраб beletage

Закон України про оподаткування прибутку [1] прибуток ви­значає як скоригований валовий дохід, 25 % від якого платник податку на прибуток відшкодовує до бюджету. Скоригований ва­ловий дохід - це різниця між валовими доходами звітного періо­ду, визначеними ст. 4 [1], та валовими витратами (безпосередньо пов'язаними з отриманням доходу) (ст. 5 [1]), і сумою амортиза­ційних відрахувань, нарахованих відповідно до ст. 8, 9 [1].

Позначимо через Ф1 балансову вартість окремого об'єкта ос­новних фондів (або групи основних фондів) на початок першого періоду, тоді балансова вартість на початок другого періоду

H

де Ha - норма амортизації (%), A1 = ^qq Ф1 - амортизаційні

відрахування першого періоду. Балансова вартість на початок третього періоду

ф = Ф - A2 = Ф2 - Н^Ф2 = Ф2 f1 - На] = Ф f1 - НаЛі , де

3 2 2 2 100 2 2к 100J к 100J

H H f H Л A2 = —-Ф2 = Ф1 —- 1         - амортизаційні відрахування

2 100 2 1100к 100J

другого періоду, і так далі, балансова вартість на початок t -го пе­ріоду

H

Ф = Ф , - A , = Ф ,  —Ф ,

^t ^t-1 -^ч-1 ^t-1 100

\ ґ \ t - 2 / \ / \ t h„ Л (. на Л ( h„ Л (. н ^ [1]

= Фt 1 1    Ч = Ф 1    ^ 1  ^ = Ф 1

t-11 100 J 1 к 100 J к 100 J 1 к 100

t-2

H„ f H"

де A-1 = Ф1щ) к1 — Y(X)J - амортизаційні відрахування

(t - 1)-го періоду. Враховуючи, що амортизація окремого об'єкта основних фондів групи 1 здійснюється до досягнення балансовою вартістю такого об'єкта ста неоподатковуваних мінімумів дохо­дів громадян (п. 8.3.7. [2]), тобто 1700 грн, розрахуємо, скільки часу буде амортизуватись об'єкт першої групи, для якого

Ф1 = Ф1 f 1 - H^J = 1700 та Ha =2 % у розрахунку на квартал,

тобто (0,98/-1 = 1700. Після логарифмування останнього спів- Ф1

, 1700 ln-----------------------------------

Фі

відношення, маємо, а t = 1 + -

ln0,98

гт           ,ЛЛЛЛЛЛ , ln 0,0017 . -6,377127028 Л1„

Для Ф = 1000000, t = 1 +--------------- ------ = 1 + —----------------- 317

1                      ln0,98 -0,020202707

кварталів,         або         79         років.         Для

^                     і ln 0,00017 . -8,679712121

Ф= 10000000, t = 1 +--------- -------- = 1 + —----------------- 431 квар­тал, або 108 років. Отже, наприклад, виробнича споруда вартістю 10 млн грн буде амортизуватися за податковим методом 108 років без урахування випадків, коли збільшується балансова вартість основних фондів.

Отже, порядок нарахування амортизації, на суму якої зменшується податковий прибуток, не допускає можливості будь- якого вибору. Податкове законодавство встановлює фіксовані норми амортизації для чотирьох груп основних фондів, які засто­совуються до балансової вартості. Такий порядок не враховує особливостей експлуатації основних фондів [92].