1.6.4. Амортизація інших необоротних матеріальних активів

магниевый скраб beletage

Для амортизації МНМА і бібліотечних фондів можуть ви­користовуватися: прямолінійний, виробничий метод, а також ме­тоди списання 100 % амортизованої вартості в першому місяці використання чи списання 50 % амортизованої вартості в першо­му місяці використання, а решту 50 % - у місяці вилучення з ак­тивів підприємства (п. 27 П(С)БО 7 «Основні засоби» [30]).

Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується за прямолінійним і виробничим методами.

У табл. 1.9 та 1.10 наведено питому вагу амортизації у струк­турі витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) за видами економічної та промислової діяльності у 2003 році.

Слід зауважити, що останнім часом виникає багато суперечок з приводу того, чи вважати амортизаційні відрахування витрата­ми, які включаються до собівартості готової продукції (робіт, по­слуг), чи вони є джерелом інвестицій для відновлення основних засобів виробництва. Амортизаційний фонд - це актив чи пасив? [81,105,107].

Автори не зупинялися на цих дискусійних питаннях, а лише висвітлили основні поняття, спираючись на існуючу законодавчу базу.

Таблиця 1.9.

Питома вага амортизації у структурі витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності у 2003 році *

 

Галузь

Питома вага амортизації, %

Всього

по народному господарству

6,6

о

Промисловість

5,1

G

о S3

Сільське та лісове господарства, мисливство

6,2

g и и и X я к ш ^ 2

Будівництво

3,5

Транспорт і зв'язок

11,4

Освіта

6,6

t- ч

Охорона здоров'я та соціальна допомога

9,8

с

Оптова та роздрібна торгівля

4,9

* Статистичний щорічник України за 2003 рік, с. 86.

 

Таблиця 1.10.

Питома вага амортизації у структурі витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) за видами промислової діяльності у

2003 році *

Галузь промисловості

Питома вага амортизації, %

Уся промисловість

5,1

Машинобудування

4,2

- виробництво машин та устаткування

5.1

- виробництво електричного та електронного устаткування

4,5

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

10,1

Металургія та обробка металу

3,0

Хімічна та нафтохімічна промисловість

4,8

Легка промисловість

4,8

Харчова промисловість і перероблення сільськогосподарських продуктів

3,3

Добувна промисловість

12,6

- видобування енергетичних матеріалів

14,9

- видобування неенергетичних матеріалів

8,2

Виробництво деревини та виробів з дерева

4,8

* Статистичний щорічник України за 2003 рік, с. 110.