1.7. Показники відтворення та використання основних засобів

магниевый скраб beletage

Основні засоби підприємства створюють і вводять у дію з метою формування необхідної виробничої потужності (виробни­чого потенціалу).

Виробнича потужність підприємства характеризує макси­мально можливий річний обсяг випуску продукції (виконання робіт, надання послуг) заздалегідь визначеної номенклатури, асо­ртименту та якості за умови ефективного використання устатку­вання і виробничих площ, застосування прогресивної технології та організації виробництва.

Ефективність відтворення та використання основних засобів різногалузевих підприємств визначають за допомогою системи показників (рис. 1.10).

Узагальнюючі показники характеризують використання всієї сукупності основних виробничих засобів підприємства, галузі, народного господарства. Це чотири показники.

Фондовіддача - це відношення обсягу виробленої продукції (робіт, послуг) (Q) до середньорічної вартості основних засобів

Q

ф.

бал сер. р.

( Фбал сер. р.):

грн продукції

б                         (1.14)

грн осн. засобів

Фондомісткість продукції - це відношення середньорічної вартості основних засобів до обсягу продукції:

 

грн осн. засобів

(1.15)

Q

грн продукції

ф

бал сер. р.

F,,

Фондоозброєність праці - це відношення середньорічної вартості основних засобів (Фбалсер р ) до середньорічної чисельно­сті промислово-виробничого персоналу підприємства чи його ла­нок (Чпвп):

 

Ф.

бал сер. р.

(1.16)

F,

озбр.

грн осн. засобів осіб

 

Фондовіддача тісно пов'язана з продуктивністю праці. Поз­начивши

Q = Пт-чпвп,                                        (1.17)

де Пт - продуктивність праці, а з (5.16) випливає, що

Фбадсер. p. Fos6p. 4пвп.                                      (1.18)

Маємо,

F = F^.                                           (1.19)

озбр

Тобто фондовіддача буде зростати за умови введення більш прогресивних засобів, ніж діючі, які забезпечують зростання продуктивності праці більшими темпами, ніж зростатиме їх вар­тість.

Пбал

Рентабельність основних засобів - це відношення балан­сового прибутку підприємства до середньорічної балансової вар­тості основних засобів.

грн приб.

грн осн. фондів

(1.20)

Ступінь використання активної частини основних засобів (виробничих потужностей) можна показати за допомогою коефі­цієнтів екстенсивного використання встановленого устаткування (кекс), інтенсивного навантаження устаткування (кінт), їх сукуп­ності - інтегрального показника використання виробничої поту­жності (к) та коефіцієнта змінності роботи устаткування.

Коефіцієнт екстенсивного навантаження устаткування - показник ступеня використання можливого часу роботи устатку­вання, що обчислюється як відношення фактичного часу роботи устаткування до розрахункового за певний період (п. 9.9 ДСТУ [84]).