Коефіцієнт інтенсивного навантаження устаткування -

магниевый скраб beletage

показник ступеня використання потужності устаткування протя­гом його фактичної роботи, що обчислюється як відношення се­редньої фактичної продуктивності до паспортної (п. 9.11 ДСТУ [84]).

Коефіцієнт інтегрального навантаження устаткування -

показник, що виражає ступінь використання устаткування за за-

Фб

бал сер. р.

Т

Тф

тк

гальним обсягом виконаної ним роботи та визначається як добу­ток коефіцієнтів екстенсивного та інтенсивного навантаження устаткування (п. 9.12 ДСТУ [84]).

(1.21)

де Тф - фактичний час роботи устаткування, годин; Тк - календарний час роботи за той самий період, годин. Для знаходження фактичного часу роботи устаткування та інших видів активних засобів підприємство керується балансом робочого часу роботи устаткування.

Баланс робочого часу устаткування - система показників, що дозволяє порівнювати запланований і фактичний час роботи устаткування (п. 9.8 ДСТУ [84]).

Існує три фонди робочого часу устаткування: Календарний

  • Тк = Дк t3M S,   (1.22)

де Дк - кількість календарних днів у плановому періоді, днів; t3M - тривалість робочої зміни, годин; S - кількість змін на добу. Номінальний

  • Тном = ДР t3M s,                                   (1.23)

де Др - кількість робочих днів у плановому періоді, днів; Фактичний (ефективний)

( а ^

Тф = Том [1 -^J ,                                      (1.24)

де атр - коефіцієнт, який враховує втрати робочого часу від різних простоїв устаткування, % (приблизно автр = 2 ... 5 %).

Qфакт                                                             /1

кінт = Q— >  (!-25)

макс

де Qфакт - фактичний обсяг продукції, виробленої за допомо­гою устаткування (активної частини засобів), натуральні чи гро­шові одиниці;

Qmcikc - максимально можливий обсяг продукції, який можли­во одержати від активної частини засобів, натуральні чи грошові одиниці.

  • К = Кекс Кнт                                        (1.26)

Коефіцієнти змінності роботи устаткування:

Км = + пш + „ш                                      (1.27)

n

вст

_ПІ ' tI + ПІІ ' tII + П111 ' tIII                                                                   /1 OQ\

Кзм =------------------------------------------- ,                  (1.28)

  • n t

вст зм

де Hj, пш, пш - кількість одиниць устаткування, яке працю­вало відповідно в першу, другу та третю зміни (верстато-зміни роботи);

пвст - кількість встановленого устаткування;

tj, tn, tni - відповідно середня тривалість роботи устатку­вання в першу, другу, третю зміни, годин, (п • t) - верстато- години роботи.

Ефективність відтворення основних засобів, які характери­зують процес їх руху, визначають за допомогою коефіцієнта оно­влення основних засобів (конов) та коефіцієнта вибуття основних

засобів (квиб):

12

У ф .

вв і

конов = ф-------------------------- ,                          (1.29)

бал сер. р

12

У ф

/ J вив і

квиб=ф—.                                           а.зо)

бал сер. р

Період оновлення основних засобів:

Тонов =—, роюв.                                    (L31)

Конкретні умови господарювання на підприємствах України потребують прискорення та підвищення ефективності відтворен­ня основних засобів, зростання технічного рівня засобів праці, а також ефективного використання виробничого потенціалу. На­прями інтенсифікації відтворення основних засобів підприємств ілюструє рис. 1.11.