1.11. Зменшення корисності основних засобів

П(С)БУ 7 «Основні засоби» [30] потребує проведення уцінок основних засобів на суму зменшення їх корисності.

п. 4 П(С)БО 7 «Основні засоби» (витяг) від 27.04.2000 р. № 92

Зменшення корисності - втрата економічної вигоди в сумі переви­щення залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування.

Зменшення корисності означає, що очікувана економічна ви­года від використання об'єкта основних засобів не буде отримана у зв'язку з втратою цим об'єктом частини первісної цінності, на­приклад, у результаті аварії, нанесеного збитку, технічного зносу тощо, тоді сума очікуваного відшкодування може бути меншою від залишкової вартості активу.

Якщо таке зменшення сталося, то залишкову вартість потріб­но зменшити до суми, яка реально очікувалася до відшкодування.

п. 4 П(С)БО 7 «Основні засоби» (витяг) від 27.04.2000 р. № 92

Сума очікуваного відшкодування необоротного активу - сума, яку підприємство очікує до відшкодування вартості необоротного активу під час його майбутнього використання, включаючи його ліквідаційну ва­ртість.

Сума зменшення залишкової вартості об'єктів, які обліковують­ся за первісною вартістю (раніше не переоцінювалися), повинна бу­ти визнана витратами звітного періоду з одночасним збільшенням суми зносу. Сума зменшення корисності активу, який відображаєть­ся в обліку за переоціненою вартістю, відноситься на зменшення іншого додаткового капіталу з включенням різниці між сумою зме­ншення корисності та попередньою дооцінкою відповідного об'єкта до витрат періоду (аналогічно відображенню в обліку дооцінки ос­новних засобів, які раніше були уцінені) (п. 31 [30]).

Якщо причини зменшення корисності об'єкта основних засобів перестали існувати, то сума відновлення корисності, але не більше суми попереднього зменшення корисності, визнається доходом з одночасним зменшенням суми зносу об'єкта основних засобів. За основними засобами, які відображаються за переоціненою вартістю, дохід визнається у сумі попередньо визнаних витрат періоду, а реш­та суми відновлення корисності, але не більше суми попереднього зменшення корисності, відображається в складі іншого додаткового капіталу (аналогічно відображенню в обліку дооцінки основних за­собів, які раніше були уцінені) (п. 32 [30]).

Приклад 1.11.1. Підприємство придбало обладнання вартіс­тю Фперв = 60000 грн. Згідно з технічною документацією облад-

Т

J сл

нання розраховано на випуск не менше ^ Qt =30000 одиниць

t=1

продукції. Виходячи з такого обсягу підприємство запланувало отримати економічну вигоду від використання об'єкта. Для нара­хування амортизації був вибраний виробничий метод. Виробнича ставка амортизації

„ фпере- фл 60000 грн ...

Ha = —т---------- =-------------------------- = 2 грн / од.продукції

^ 30000 од. продукції

/ , Qt

t=1

Через деякий час внаслідок аварії обладнання було пошко­джено, вийшов з ладу унікальний механізм, придбати який зараз підприємство не має можливості. Обладнання все-таки відремон­тували, однак за його допомогою можна виготовити надалі не бі­льше 5000 од. продукції. До моменту аварії на цьому обладнанні вже було випущено 7000 од. продукції та, відповідно, був нара­хований знос у сумі

Фзн = 2 грн • 7000 од. продукції = 14000 грн.

Залишкова вартість обладнання на момент аварії складала Фза, = Фперв - Фзн = 60000 -14000 = 46000 грн.

Той факт, що підприємство зможе використати це обладнан­ня для випуску тільки 5000 од. продукції замість 23000 од. (30000 - 7000 од.), як очікувалося, свідчить про зниження віддачі цього обладнання, яке потрібно розцінити як зменшення корисно­сті.

Накопичений знос після зменшення корисності

Ф зн = 2 грн • 5000 од. продукції = 10000 грн.

Залишкова вартість після зменшення корисності

Ф'за, = ФаШ - Ф'зн = 46000 -10000 = 36000 грн.

Втрати від зменшення корисності в сумі 36000 грн потрібно включити до складу витрат звітного періоду та збільшити на суму 36000 грн знос обладнання.

Отже, внаслідок такої операції на балансі підприємства чис­литься обладнання, первісна вартість якого складає Фперв = 60000 грн., сума зносу збільшена до 50000 грн (14000 +

36000), а залишкова вартість дорівнює 10000 грн.

З часом удалося знайти, придбати та встановити той унікаль­ний механізм, через відсутність якого відбулося зменшення кори­сності. Отже, причина зменшення корисності припинила існу­вання, і обладнання стало здатним виробити ту кількість одиниць продукції, на яку воно було розраховано спочатку. В такому ви­падку відновлення корисності потрібно відобразити шляхом ви­