1.12. Придбання основних засобів як внесок до статутного капіталу

магниевый скраб beletage

Основні засоби можуть бути придбані як внесок до статутно­го капіталу підприємства. В такому випадку підприємство, яке отримує об'єкт, є емітентом корпоративних прав, а особа, яка передає об'єкт, - інвестором.

п. 1.8. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (витяг) від 1.07.2004 р. № 1957-IV

Корпоративні права - право власності на статутний фонд (капітал) юридичної особи чи його частку (пай), включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також активів у випадку його ліквідації згідно з чинним законодавством, неза­лежно від того, чи створена така юридична особа у формі господарського товариства, підприємства, заснованого на власності однієї юридичної особи, чи в інших організаційно-правових формах.

Для емітента під емісією корпоративних прав потрібно розу­міти передачу інвесторам (засновникам) прав власності на стату­тний капітал або його частку, включаючи права на управління, отримання відповідної частини прибутку, яка отримана емітен­том, а також активів, які належать емітенту у разі його ліквідації.

З метою оподаткування в емітента при передачі корпоратив­них прав і отриманні в обмін на них грошових коштів або майна валовий дохід не виникає (п. 4.2.5 [1]). Відсутній і об'єкт нараху­вання податкових зобов'язань з ПДВ (п. 3.1.1 [4]). Оскільки кор­поративні права не можна вважати товаром, а передачу корпора­тивних прав на етапі емісії не можна вважати продажем, для емі­тента передача корпоративних прав у обмін на основні засоби не є бартерною операцією. Згідно з п. 8.1.2 [1] витрати на придбання основних фондів підлягають амортизації за умови, що вони бу­дуть використовуватися у господарській діяльності. На суму та­ких витрат збільшується балансова вартість відповідної групи ос­новних фондів.

«Первісна вартість основних засобів, внесених до статутного капіталу підприємства, визнається як узгоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість» (п. 10 [30]) з урахуванням витрат на транспортування, встановлення, реєстра­цію тощо.

Приклад 1.12.1. Підприємство Б отримало від підприємства А як внесок до статутного капіталу верстат. Первісна вартість ве­рстата Фперв = 400000 грн. Знос верстата, відображений у обліку

підприємства А, Фзн = 200000 грн, а залишкова вартість

Фзал = Фперв - Фн = 400000 - 200000 = 200000 грн. Справедлива

вартість верстата, узгоджена учасниками (засновниками), склала Фсправ = 50000 грн. Витрати на монтаж верстата, які складають

600 грн, у тому числі ПДВ 20 %, понесені підприємством Б.

Тоді первісна вартість верстата в балансі підприємства Б до­рівнює сумі справедливої вартості та витрат на монтаж (без ПДВ) є Фперв = 150000 + 500 = 150500 грн.

З метою оподаткування на суму 150500 грн збільшується ба­лансова вартість 3-ої групи основних фондів, а витрати, які на­лежать амортизації, - 150500 грн, за умови, що отриманий верс­тат буде використовуватись у господарській діяльності підприєм­ства.