1.13. Оренда основних засобів

магниевый скраб beletage

Оренда (arenda - польське) - це засноване на договорі стро­кове користування землею, іншими природними ресурсами, підп­риємствами (об'єднаннями) та майновими комплексами, а також іншим майном, необхідним орендарю для самостійного здійснен­ня господарської чи іншої діяльності (ВЕС).

З 1.01.2004 року набрали чинності Цивільний кодекс України [23], розділ 58 якого регулює відношення найму (оренди) (параг­раф 1 «Загальні положення про наймання (оренду)» та параграф 4 «Наймання будов і інших капітальних споруд»), а також Госпо­дарський кодекс України [24], у параграфі 5 «Оренда майна та лі­зинг» розділу 30 якого йде мова про оренду майна та лізинг у сфері господарювання.

Господарський кодекс України (витяг) від 16.01.2003 р. № 436-IV.

Параграф 5. Оренда майна та лізинг Стаття 283. Оренда майна у сфері господарювання

1. За договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

2. У користування за договором оренди передається індивідуально визначене майно виробничо-технічного призначення (або цілісний май­новий комплекс), що не втрачає у процесі використання своєї споживчої якості (неспоживна річ).

3. Об'єктом оренди можуть бути:

- державні та комунальні підприємства або їх структурні підрозділи як цілісні майнові комплекси, тобто господарські об'єкти із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), відокремленою земель­ною ділянкою, на якій розміщений об'єкт, автономними інженерними комунікаціями та системою енергопостачання;

- нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);

- інше окреме індивідуально визначене майно виробничо- технічного призначення, що належить суб'єктам господарювання.

4. Оренда структурних підрозділів державних і комунальних підп­риємств не повинна порушувати виробничо-господарської цілісності, те­хнологічної єдності даного підприємства.

5. Законом може бути встановлено перелік державних і комуналь­них підприємств, цілісні майнові комплекси яких не можуть бути об'єктом оренди.

6. До відносин оренди застосовуються відповідні положення Циві­льного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.____________________________________

Організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна державних підприємств та організацій, регулюються Законом Укра­їни «Про оренду державного та комунального майна» [7].

Закон України «Про оренду державного та комунального майна» (витяг) від 29.06.2004 р. № 1905- IV.

Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.______________________________

Формування інформації про оренду необоротних активів у обліку та фінансовій звітності підприємства визначає П(С)БО 14 «Оренда» [34].

__________ П(С)БО 14 «Оренда» (витяг) від 28.07.2000 р. № 181.______

Оренда - угода, за якою орендатор придбаває право користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку._________________________________________

Норми П(С)БО 14 «Оренда» використовуються підприємст­вами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).

Господарський кодекс України (витяг) від 16.01.2003 р. № 436-IV.

Стаття 284. Умови договору оренди

1. Істотними умовами договору оренди є: об'єкт оренди (склад і вар­тість майна з урахуванням її індексації); строк, на який укладається дого­вір оренди; орендна плата з урахуванням її індексації; порядок викорис­тання амортизаційних відрахувань; відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.

2. Оцінка об'єкта оренди здійснюється за відновною вартістю. Умови договору оренди зберігають свою чинність на весь строк дії дого­вору, а також у разі якщо після його укладення законодавством встанов­лено правила, що погіршують становище орендаря.

3. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов або розі­рвання договору оренди.

4. Строк договору оренди визначається за погодженням сторін. У ра­зі відсутності заяви однієї зі сторін про припинення або зміну умов дого­вору оренди протягом одного місяця після закінчення строку дії договору він вважається продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором._____

Господарський кодекс України (витяг) від 16.01.2003 р. № 436-IV.

Стаття 285. Основні права та обов'язки орендаря

1. Орендар має переважне право перед іншими суб'єктами господа­рювання на продовження строку дії договору оренди.

2. Орендар може бути зобов'язаний використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, майно якого передано в оренду.

3. Орендатор зобов'язаний берегти орендоване майно відповідно до умов договору, запобігаючи його псуванню або пошкодженню, та своєча­сно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.

4. Орендатор відшкодовує орендодавцю вартість орендованого майна у разі відчуження цього майна або знищення чи псування з вини орендаря._______________________________________

Норми П(С)БО 14 «Оренда» не поширюються на:

- орендні угоди, які пов'язані з розвідкою та використанням природних ресурсів;

- угоди щодо використання авторських прав;

- угоди щодо оренди цілісних майнових комплексів. Розрізняють оренду фінансову та оперативну (іншу, ніж фінансову).

П(С)БО 14 «Оренда» (витяг) від 28.07.2000 р. № 181.

Фінансова оренда - це оренда, яка передбачає передачу орендареві всіх ризиків і вигод, пов'язаних із правом використання й володіння акти­вом. Оренда вважається фінансовою за виконання хоча б однієї з таких умов:

1. Орендар набуває право власності на орендований актив по закін­ченні строку оренди;

2. Орендар має можливість і наміри придбати об'єкт оренди за ціною, нижчою від його справедливої вартості на дату придбання;

3. Строк оренди складає більшу частину строку корисного викорис­тання (експлуатації) об'єкта оренди;

4. Теперішня вартість мінімальних орендних платежів від початку строку оренди не менша за справедливу вартість об'єкта оренди;

5. Орендований актив має особливий характер, що дає змогу лише орендареві використовувати його без витрат на модернізацію, модифіка­цію, дообладнання;

6. Орендар може продовжити оренду активу за плату, значно нижчу за ринкову орендну плату;

7. Оренда може бути припинена орендарем, який відшкодовує орен-

1

додавцю його втрати від припинення оренди ._______________________

1 три останні ознаки визначення терміну «фінансова оренда» додані Наказом Мінфіну України від 24.09.2004 року № 591.

Визначення фінансової оренди (лізингу) міститься у:

- Цивільному кодексі України (ст. 806 - 809) [23];

- Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств»

(п. 14 [1]);

- Законі України «Про фінансовий лізинг» (у редакції Закону України від 11.12.2003 р. №1381-IV, зі змінами і доповненнями) (п. 14 [5]).

Визначення фінансової оренди (лізингу) у наведених докуме­нтах суттєво відрізняється від запропонованого в П(С)БО 14 «Оренда».

Перші дві ознаки фінансової оренди зазначаються у договорі оренди. Вони передбачають перехід права власності на об'єкт оренди до орендаря в кінці строку оренди (у другому випадку шляхом викупу). При цьому справедлива вартість об'єкта на дату придбання наприкінці строку оренди має бути визначена на поча­тку строку оренди та зазначена у договорі. На практиці важко зробити такі розрахунки на початку строку оренди. Якщо перші дві ознаки не виконуються, то необхідно порівняти строк оренди, вказаний у договорі, зі строком корисного використання об'єкта оренди.

Третя та четверта ознаки не передбачають переходу права власності до орендаря наприкінці строку оренди.

Четверта ознака фінансової оренди пов'язана з порівнянням теперішньої вартості мінімальних орендних платежів (МОП) і справедливої вартості об'єкта оренди.

Строк оренди - це період дії невідмовної орендної угоди, а також період подовження цієї угоди, обумовлений на початку строку оренди.

Невідмовна орендна угода - орендна угода, яка анулюється в одному з таких випадків:

- з дозволу орендодавця;

- якщо відбулася певна непередбачена подія;

- якщо орендарем укладається нова угода про оренду того самого активу або аналогічного за призначенням активу з тим же орендодавцем.

Господарський кодекс України (витяг) від 16.01.2003 р. № 436-IV.

Стаття 286. Орендна плата

1. Орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Ро­змір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

2. Орендар має право вимагати зменшення розміру орендної плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, змінилися передбачені до­говором умови господарювання або істотно погіршився стан об'єкта оренди.

3. Орендна плата встановлюється у грошовій формі. Залежно від спе­цифіки виробничої діяльності орендаря орендна плата за згодою сторін може встановлюватися в натуральній або грошово-натуральній формі.

Строки внесення орендної плати визначаються в договорі.________

П(С)БО 14 «Оренда» (витяг) від 28.07.2000 р. № 181.

Мінімальні орендні платежі (МОП) - платежі, що підлягають спла­ті орендарем протягом строку оренди (за вирахуванням вартості послуг та податків, що підлягають сплаті орендодавцю, і непередбаченої орендної плати), збільшені:

o для орендаря - на суму його гарантованої ліквідаційної вартості; o для орендодавця - на суму його гарантованої ліквідаційної вартості.

Непередбачена орендна плата - частина орендної плати, яка не зафіксована конкретною сумою та розраховується із засто­суванням показників інших, ніж строк оренди (обсяг продажу, рі­вень використання, індекс інфляції та цін, ринкової ставки відсо­тка тощо).

У разі можливості та наміру орендаря придбати об'єкт орен­ди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату прид­бання, мінімальні орендні платежі складаються з мінімальної орендної плати за весь строк оренди та суми, яку потрібно спла­тити згідно з угодою на придбання об'єкта оренди.

Теперішня (дисконтована) вартість мінімальних орендних пла­тежів розраховується із застосуванням орендної ставки відсотка.

Орендна ставка відсотка - це ставка відсотка, за якої тепе­рішня вартість мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює справедливій вартості об'єкта фінансової оренди на початку строку оренди.

Негарантована ліквідаційна вартість - частина ліквідацій­ної вартості об'єкта оренди, отримання якої орендодавцем не за­безпечується або гарантується лише пов'язаною з ним стороною.

Визначення теперішньої вартості МОП пов'язано з понят­тям тимчасової вартості грошей: певна сума грошей сьогодні є більш цінною, ніж у певний час у майбутньому. Це пов'язано з можливістю інвестувати гроші та отримувати відсотки на інвес­тиції. Концепція теперішньої вартості широко використовується для прийняття управлінських рішень. Наприклад, для прийняття рішення про придбання обладнання чи отримання його в опера­ційну чи фінансову оренду.

Теперішня вартість МОП (A) розраховується за формулою

a=,!ім:,

jc

де R - сума мінімального орендного платежу, який сплачу­ється регулярно в кінці кожного періоду (ануїтет постнумерандо);

n - кількість періодів, за які сплачується орендна плата та нараховуються проценти;

де R - сума мінімального орендного платежу, який сплачується

jc - ставка складного процента для вказаного періоду, або за формулою

A = R.і^сТ .(1 + j),

jc

д

регулярно на початку кожного періоду (ануїтет пренумерандо)

П(С)БО 14 «Оренда» (витяг) від 28.07.2000 р. № 181.

Орендар відображає у бухгалтерському обліку отриманий у фінансо­ву оренду об'єкт одночасно як актив і зобов'язання за найменшою на по­чаток строку оренди оцінкою:

справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю мінімаль­них орендних платежів.

У більшості випадків справедлива вартість об'єкта оренди та теперішня вартість МОП повинні бути рівними. Вони можуть ві­дрізнятися тоді, коли об'єкт передається у фінансову оренду, яка передбачає перехід права власності за ціною, що нижча від його справедливої вартості. У такому випадку МОП можуть стати ме­нше від справедливої вартості активу. Варіант перевищення МОП понад справедливу вартість об'єкта оренди можливий у випадку, коли до складу МОП входять додаткові платежі, наприклад, страхування об'єкта оренди.

Приклад 1.13.1. Орендодавець купує об'єкт оренди на за­мовлення орендаря та передає орендарю за вартістю, яка дорівнює вартості придбання. Наприкінці строку оренди об'єкт оренди переходить у власність орендаря (перша ознака визнання фінансової оренди).

Підприємство А 02.01.2004 року за заявкою підприємства В придбало і передало у фінансову оренду обладнання, вартість якого Фперв = 96000 грн, у тому числі ПДВ 20%. Строк оренди

дорівнює строку корисного використання об'єкта оренди та складає Тсл = 4 роки. Нарахування амортизації обладнання про­водиться прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість Фл = 4000 грн. Винагорода орендодавцю нараховується за став­кою 15% річних. Сума плати за обладнання, яка дорівнює залишковій вартості об'єкта оренди, та винагорода орендодавцю нараховуються 30 грудня кожного року оренди рівними частками (ануїтет).

Розрахувати суми фінансових витрат орендаря та фінансових доходів орендодавця.

Розв'язання: Об'єкт оренди передається орендарю за ціною, рівною ціні його придбання, тому заборгованість за об'єкт орен­ди в балансах орендаря (кредиторська) та орендодавця (дебіторська) відображається в одній і тій же сумі - 96000 грн, n = 4, j = 15%, теперішня вартість МОП у даному випадку дорівнює вартості об'єкта оренди

1 -(1 + j)"П A = R------------ і—= 96000 грн.

A• jc 96000• 0,15 „„^ „„ R = = —r = 33625,47 грн.

jc

МОП за рік

1 "(1 + jc)) 1 "(1 + 0,15)

В Excel теперішня вартість МОП може бути розрахована за допомогою фінансової функції ПЛТ:

ПЛТ(15 %; 4; 96000; ; 0) = - 33625,47375 грн.

МОП за весь строк оренди 33625,47 х 4 = 134501,90 грн, з них: оплата вартості обладнання - 96000 грн, а фінансовий дохід (витрата) 134501,90 - 96000 = 38501,90 грн. Розподіл фінансових доходів (витрат) подано у табл. 1.14.