Розрахунок орендних платежів за допомогою фінансових функцій Excel:

магниевый скраб beletage

- платежів по процентах:

ПРПЛТ(15 %; 1; 4; - 96000) = 14 400; ПРПЛТ(15 %; 2; 4; - 96000) = 11 516,17894; ПРПЛТ(15 %; 3; 4; - 96000) = 8199,784715 ПРПЛТ(15 %; 4; 4; - 96000) = 4385,93;

- основних виплат за обладнання:

ОСПЛТ(15 %; 1; 4; 96000) = - 19 225, 47375; ОСПЛТ(15 %; 2; 4; 96000) = - 22 109,29482; ОСПЛТ(15 %; 3; 4; 96000) = - 25 425,68904; ОСПЛТ(15 %; 4; 4; 96000) = - 29 239,54239.

Орендар щорічно буде нараховувати амортизацію вартості орендованого майна. Річні суми амортизаційних відрахувань

А ФпеРв - Ф 96000 - 4000

Ар = —--------------------------- =----------------- = 23000 грн.

В Excel річні суми амортизаційних відрахувань розрахову­ють за допомогою фінансової функції АПЛ:

АПЛ(96000; 4000; 4) = 23000.

З метою оподаткування вартість придбання об'єкта оренди не враховується у складі валових витрат орендодавця. Отже, орендодавець не має права на нарахування податкового кредиту з ПДВ при придбанні об'єкта оренди. Податкові зобов'язання з ПДВ при передачі об'єкта в оренду, при отриманні орендних платежів і при переході об'єкта оренди у власність орендаря по закінченні строку оренди орендодавцем також не нараховуються. До складу валових доходів орендодавця включається тільки сума отриманої винагороди (процент). Ця сума також включається до складу валових витрат орендаря.

Таблиця 1. 14.

Розрахунок фінансових доходів (витрат) у складі оренд­них платежів

 

Орендні платежі, грн

 

Дата

Мінімальна сума оренд­них платежів, яка сплачується регулярно

Процент*

За обладнан­ня**

Залишок зо­бов'язань з оренди на кінець періоду

02.01.2004

0

0

0

96000

30.12.2004

33625,47

96000 х 0,15 =

33625,47 -

96000 - 19225,47

 

 

14400

14400 = 19225,47

= 76774,53

30.12.2005

33625,47

11516,18

22109,29

54665,24

30.12.2006

33625,47

8199,78

25425,69

29239,54

30.12.2007

33625,47

4385,93***

29239,54

0

Усього

134501,90

38501,90

96000

 

* визначається множенням залишку зобов'язань на попередню дату платежу та орендної ставки відсотка.

** визначається як різниця між сумою орендної плати за період і сумою фінансових доходів (витрат).

*** визначається з урахуванням залишку заборгованості (33625,47 - 29239,54 = 4385,93).

Приклад 1.13.2. Орендодавець купує об'єкт оренди на за­мовлення орендаря та передає орендарю за вартістю, яка нижча від вартості придбання. Наприкінці строку оренди об'єкт оренди переходить у власність орендаря (друга ознака визнання фінансової оренди).

Підприємство А 2.01.2004 року за замовленням підприємства Б придбало обладнання, вартість якого 96000 грн, у тому числі ПДВ - 20%. Обладнання передається у фінансову оренду за ціною, яка нижча від ціни придбання, на строк, який дорівнює строку корисного використання об'єкта оренди Тсл = 4 роки. Нарахування амортизації обладнання проводиться прямолінійним методом. Договором оренди передбачено, що не- гарантована ліквідаційна вартість об'єкта встановлена в сумі 4000 грн. Винагорода орендодавцю нараховується за ставкою 17%. Сума плати за обладнання та винагорода орендодавцю на­раховуються 30 грудня кожного року оренди рівними частками (ануїтет).

Розрахувати суми фінансових витрат орендаря та фінансових доходів орендодавця.

Розв'язання: У даному випадку теперішня вартість мінімальних орендних платежів нижча від справедливої вартості об'єкта, тобто, орендар фактично отримує об'єкт оренди за ціною, яка нижча від його справедливої вартості.

У такому випадку розрахунок фінансових витрат орендаря та фінансових доходів орендодавця будуть відрізнятися, оскільки вартість придбання об'єкта оренди згідно з договором сплачується орендарем не повністю. Різниця між ціною придбання і оплатою вартості за обладнання, яка передбачена договором оренди, (у прикладі 4000 грн), отримання якої орендодавцем не гарантується, називається негарантованою ліквідаційною вартістю.

Згідно з п. 10 П(С)БО 14 «Оренда» [34] в обліку орендодавця дебіторська заборгованість орендаря відображається як сума мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням фінансового доходу, який належить до от­римання. Одночасно залишкова вартість об'єкта фінансової оренди виключається з балансу орендодавця з відображенням у складі інших витрат (собівартості реалізованих необоротних активів).

Фінансовий дохід орендодавця визначається як різниця між сумою мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості об'єкта оренди та теперішньою вартістю вказаної суми, яка визначається за орендною ставкою процента (п. 11 П(С)БО 14 «Оренда» [34]).

За умовами прикладу теперішня вартість МОП і негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює 96000 грн.

Теперішня вартість негарантованої ліквідаційної вартості (P) дорівнює

P = —= 4000 4 = 2134,60 грн. (1 + jc )n (1 + 0,17)4 Р

Тоді теперішня вартість МОП, яка дорівнює оплаті вартості обладнання, складає 96000 грн - 2134,60 грн = 93865,40 грн.

МОП за рік R = Ajc = 9386540.0Л7 = 34217,05 грн.

1 -(1 + jc )-n 1 -(1 + 0,17 )-4

Розрахунок МОП в Excel:

ПЛТ(17 %; 4; 93865,40; ; 0) = - 34217,04653 грн МОП за весь строк оренди 34217,05 грн х 4 = 136868,20 грн, з них оплата вартості обладнання дорівнює 93865,40 грн, а фінансові витрати 136868,20 грн - 93865,40 грн = 43002,80 грн. Розподіл фінансових витрат орендаря поданий у табл. 1.15.

Розрахунок орендних платежів в Excel:

- платежів по процентах:

ПРПЛТ(17 %; 1; 4; - 93865,40) = 15957,12 ПРПЛТ(17 %; 2; 4; - 93865,40) = 12852,93 ПРПЛТ(17 %; 3; 4; - 93865,40) = 9221,03 ПРПЛТ(17 %; 4; 4; - 93865,40) = 4971,71

- основних виплат за обладнання:

ОСПЛТ(17 %; 1; 4; 93865,40) = - 18259,93; ОСПЛТ(17 %; 2; 4; 93865,40) = - 21364,12; ОСПЛТ(17 %; 3; 4; 93865,40) = - 24996,02; ОСПЛТ(17 %; 4; 4; 93865,40) = - 29245,34.

Таблиця 1.15.

Розподіл фінансових витрат орендаря_____________

Дата

Орендні платежі, грн

Залишок зо­бов'язань з оренди на кінець періоду

Мінімальна сума оренд­них платежів,

яка сплачується регулярно

Процент*

За обладнання**

02.01.2004

0

0

0

93865,40

30.12.2004

34217,05

15957,12 = 93865,40 х0,17

34217 - 15957,12 = 18259,93

75605,47

30.12.2005

34217,05

12852,93

21364,12

54241,35

30.12.2006

34217,05

9221,03

24996,02

29245,34

30.12.2007

34217,05

4971 71***

29245,34

0

Усього

136868,20

4302,79

93865,40

 

* визначається множенням залишку зобов'язань на попередню дату платежу та орендної ставки відсотка.

** визначається як різниця між сумою орендної плати за період і сумою фінансових витрат.

*** визначається з урахуванням залишку заборгованості (34217,05 - 29245,34 = 4971,71).

Для визначення суми фінансового доходу орендодавця спо­чатку треба визначити суму МОП і негарантованої ліквідаційної вартості, яка дорівнює 136868,20 грн + 4000 грн = 140868,20 грн. Отже, фінансовий дохід орендодавця дорівнює 140868,20 грн - 96000 грн = 44868,20 грн. Розподіл фінансових доходів орендо­давця поданий у табл. 1.16.