Розрахунок орендних платежів в Excel:

магниевый скраб beletage

- платежів по процентах:

ПРПЛТ(17 %; 1; 4; - 96000) = 16320 ПРПЛТ(17 %; 2; 4; - 96000) = 13145,21958 ПРПЛТ(17 %; 3; 4; - 96000) = 9430,726498 ПРПЛТ(17 %; 4; 4; - 96000) = 5084,769586

- основних виплат за обладнання:

ОСПЛТ(17 %; 1; 4; 92000) = - 17897,04646; ОСПЛТ(17 %; 2; 4; 92000) = - 20939,54436; ОСПЛТ(17 %; 3; 4; 92000) = - 24499,2669; ОСПЛТ(17 %; 4; 4; 92000) = - 28664,14228.

Орендар щорічно буде нараховувати амортизацію вартості орендованого майна. Річні суми амортизаційних відрахувань

А фпере - Фп 93865,40 - 4000

Ар = —------------------------ =--------------------- = 22466,35 грн.

р Т 4

сл

В Excel річні суми амортизаційних відрахувань розрахову­ють:

АПЛ(93865,40; 4000; 4)=22466,35 грн.

Орендодавець у кінці строку оренди суму негарантованої ліквідаційної вартості відносить до складу інших витрат опера­ційної діяльності, внаслідок чого на суму 4000 грн зменшується фінансовий результат від звичайної діяльності орендодавця.

Таблиця 1.16. Розподіл фінансових доходів орендодавця

Дата

Орендні платежі, грн.

Залишок зо­бов'язань з оренди на кінець періоду

Мінімальна сума орендних платежів, яка сплачується регулярно

Процент*

За облад­нання**

02.01.2004

0

0

0

96000

30.12.2004

34217,05

16320

17897,05

78102,95

30.12.2005

34217,05

13277,50

20939,55

57163,40

30.12.2006

34217,05

9717,78

244499,27

32664,13

30.12.2007

34217,05

5552,90***

28664,15****

4000

Усього

136876

44868,20

92000,02

 

* визначається множенням залишку зобов'язань на попередню дату платежу та орендної ставки відсотка.

** визначається як різниця між сумою орендної плати за період і сумою фінансової витрати.

*** визначається з урахуванням залишку заборгованості (44868,20 грн - 16320 грн - 13277,50 грн - 9717,78 грн = 5552,92 грн).

**** визначається з урахуванням залишку заборгованості (34217,05 грн - 5552,90 грн = 28664,15 грн).

З метою оподаткування цей варіант фінансової оренди не відрізняється від прикладу 1.13.1, необхідно тільки врахувати зміну сум валового доходу орендодавця та валових витрат орендаря.

Приклад 1.13.3. Орендодавець купує об'єкт оренди на замов­лення орендаря та передає орендарю за вартістю придбання. Наприкінці строку оренди об'єкт оренди викуповується орендарем.

Підприємство А 2.01.2004 року на замовлення підприємства Б придбало та передало у фінансову оренду обладнання, вартість якого 96000 грн, у тому числі ПДВ 20%. Протягом строку оренди сплачується частина вартості обладнання в сумі 90000 грн. Строк оренди складає 4 роки, по закінченні строку оренди об'єкт орен­ди викуповується орендарем за ціною 6000 грн, у тому числі ПДВ 20%. Нарахування амортизації обладнання проводиться прямолінійним методом. При розрахунку норми амортизації ліквідаційна вартість об'єкта встановлена в сумі 4000 грн. Вина­города орендодавцю нараховується за ставкою 15%. Сума плати за обладнання 90000 грн і винагорода орендодавцю нараховують­ся 30 грудня кожного року оренди рівними частками (ануїтет).

Розрахувати суми фінансових витрат орендаря та фінансових доходів орендодавця.

Розв'язання: У даному випадку розрахунок фінансових витрат орендаря та фінансових доходів орендодавця і їх розподіл між періодами збігається з розрахунком, виконаним у прикладі 1.13.1 (табл. 1.14), за винятком платежу в останній строк оплати (30.12.2007 року), який складає 23239,54 грн (зменшується на 6000 грн - суму плати за обладнання), однак додається сума про­дажу об'єкта оренди 6000 грн. Отже, вартість викупу об'єкта оренди 6000 грн ввійде до останнього платежу, який складає 29239,54 грн.

Особливість оподаткування в даному випадку полягає в то­му, що викуп об'єкта оренди не звільняється від оподаткування ПДВ. Тому при продажу об'єкта оренди орендодавець нараховує податкові зобов'язання з ПДВ у сумі 1000 грн, оскільки вартість продажу об'єкта оренди складає 6000 грн. За наявності податкової накладної, виданої постачальником об'єкта оренди, орендодавець отримує право на нарахування податкового креди­ту з ПДВ у сумі 1000 грн. У такому самому розмірі орендарем нараховується податковий кредит з ПДВ.

Отже, фінансова оренда, яка передбачає викуп об'єкта орен­ди наприкінці її строку, у порівнянні з іншими варіантами орен­ди, фінансування характеризується зміною структури доходів і витрат орендодавця та витрат орендаря. У такому випадку в орендодавця виникає дохід від реалізації необоротних активів у сумі 6000 грн. Однак на фінансовий результат від звичайної діяльності орендодавця така зміна структури доходів і витрат не впливає.

Орендар щорічно буде нараховувати амортизацію вартості орендованого майна. Річні суми амортизаційних відрахувань

А Фпере - Фл 96000 - 4000

Ар = —---------------------------- =------------------ = 23000 грн.

р Т 4

сл

Приклад 1.13.4. Орендодавець передає в оренду обладнан­ня, яке є його власністю. Наприкінці строку оренди об'єкт оренди передається у власність орендаря.

Виробниче обладнання належить підприємству А, його первісна вартість Фперв = 200000 грн, знос Фзн = 120000 грн,

передається у фінансову оренду підприємству Б. Строк оренди дорівнює строку корисного використання об'єкта оренди та складає Тл = 4 роки. Нарахування амортизації обладнання про­водиться прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість Фл = 4000 грн. Винагорода орендодавцю нараховується за став­кою 15% річних. Сума плати за обладнання та винагорода орен­додавцю нараховуються 30 грудня кожного року оренди рівними частками (ануїтет).

Розрахувати суми фінансових витрат орендаря та фінансових доходів орендодавця.

Розв'язання: З метою оподаткування цей варіант фінансової оренди слід розглядати як продаж на умовах товарно­го кредиту, тому при передачі обладнання в оренду орендодавець повинен нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ за ставкою 20% виходячи з залишкової вартості:

Фзал = Фперв - Фн = 200000 грн -120000 грн = 80000 грн.

Отже, податкові зобов'язання з ПДВ нараховуються в сумі 16000 грн. У такому самому розмірі нараховується податковий кре­дит з ПДВ орендарем. Отже, сума плати за обладнання у складі МОП складе 96000 грн. При обчисленні податкового прибутку, на­рахування процентів, включених до складу МОП, враховується у складі валового доходу орендодавця і валових витрат орендаря. Крім того, у випадку перевищення ціни, за якою обладнання передається в оренду (у прикладі 80000 грн), понад балансовою вартістю відповідної групи основних засобів, орендодавець повинен визнати валовий дохід у сумі такого перевищення.

Розрахунок фінансових витрат орендаря та фінансових доходів орендодавця і їх розподіл між періодами такий, як у табл. 1.14.

Приклад 1.13.5. Орендодавець передає в оренду обладнан­ня, яке є його власністю. По закінченні строку оренди об'єкт оренди повертається орендодавцю.

За інших, рівних з прикладом 1.13.4 умов, приймається варіант, коли наприкінці строку оренди обладнання повертається орендодавцю.

Розв'язання: Така оренда повинна бути визнана фінансовою орендою, оскільки строк оренди складає більшу час­тину строку корисного використання об'єкта оренди (третя озна­ка визнання фінансової оренди). Однак при цьому відсутній перехід права власності на об'єкт оренди, тому в податковому обліку цей варіант не може розглядатися як продаж. З метою оподаткування такий варіант повинен розглядатися як оператив­на оренда.

Приклад 1.13.6. Фінансова оренда здійснюється виробником об'єкта оренди. Орендодавець виготовляє об'єкт оренди. Об'єкт передається в оренду з використанням у розрахунках ринкової ставки процента. Наприкінці строку оренди її об'єкт переходить у власність орендаря.

Виробник обладнання, виробнича собівартість якого складає 300000 грн, справедлива вартість - 400000 грн, здає його у фінансову оренду строком на три роки. У розрахунках використовується орендна ставка процента - 17%. Орендні платежі здійснюються наприкінці кожного року оренди. Плата за обладнання в складі орендної плати узгоджена сторонами дого­вору в сумі, яка дорівнює справедливій вартості обладнання - 420000 грн, у тому числі ПДВ 20%. Наприкінці строку оренди її об'єкт орендодавцю не повертається.

Розрахувати суми фінансових витрат орендаря та фінансових доходів орендодавця.

= 420000 грн.

= 190080,95 грн.

Розрахунок МОП в Excel:

ПЛТ(17 %; 3; 420000; ; 0) = - 190080,9461.

Розв'язання: Розрахунок виконується виходячи з оплати ва­ртості обладнання, яка дорівнює ціні його реалізації, тобто 420000 грн. У таких випадках ціна реалізації буде теперішньою вартістю МОП.

МОП за весь строк оренди 190080,95 х 3 = 570242,85 грн, з них: оплата вартості обладнання - 420000 грн, а фінансовий дохід (витрата) 570242,85 - 420000 = 150242,85 грн. Розподіл фінансових доходів (витрат) подано у табл. 1.17.