Розрахунок орендних платежів в Excel:

магниевый скраб beletage

- платежів по процентах:

ПРПЛТ(17 %; 1; 3; - 420000) = 71400;

ПРПЛТ(17 %; 2; 3; - 420000) = 51224,23917;

ПРПЛТ(17 %; 3; 3; - 420000) = 27618,599;

- основних виплат за обладнання:

ОСПЛТ(17 %; 1; 3; 420000) = - 118680,9461;

ОСПЛТ(17 %; 2; 3; 420000) = - 136856,7069;

ОСПЛТ(17 %; 3; 3; 420000) = - 162462,3471.

Орендатор щорічно буде нараховувати амортизацію вартості орендованого майна.

Таблиця 1.17. Розрахунок фінансових доходів (витрат) у складі орендних платежів

 

Орендні платежі, грн

Залишок зо­бов'язань з оренди на кінець періоду

Дата

Мінімальна сума орендних платежів, яка сплачується регулярно

Процент*

За облад­нання**

 

0

0

0

420000

Перший

190080,95

71400

118680,95

303319,06

період

 

 

 

 

Другий

190080,95

51224,24

138856,71

162462,34

період

 

 

 

 

Третій

190080,95

27618,61***

162462,34

0

період

 

 

 

 

Усього

570242,85

150242,84

420000

 

* визначається множенням залишку зобов'язань на попередню дату платежу та орендної ставки відсотка.

** визначається як різниця між сумою орендної плати за період і сумою фінансових доходів (витрат).

*** визначається з урахуванням залишку заборгованості (190080,95 грн - 162462,34 грн = 27618,61 грн).

З метою оподаткування цей варіант фінансової оренди то­тожний варіанту приклада 1.13.4, така операція розглядається як продаж на умовах товарного кредиту. Однак унаслідок того, що в цьому випадку об'єктом оренди є продукція орендодавця, в мо­мент передачі об'єкта орендарю орендодавець має визнати дохід від реалізації продукції, а не від продажу необоротних активів. До складу валових витрат орендодавця будуть включені витрати, які пов'язані з виготовленням об'єкта оренди. Оподаткування операцій орендаря, пов'язаних з оплатою та використанням об'єкта оренди при цьому не змінюється.

Приклади варіантів фінансової оренди можна продовжити, однак вони будуть різновидами розглянутих варіантів.

Отже, наведені приклади свідчать про те, що облік фінансової оренди не зовсім простий. Крім того, завдання ускладнюється необхідністю узгодження правил оподаткування і норм обліку.

Таблиця 1.18. Порівняння фінансової та операційної оренди

 

 

Фінансова оренда

Операційна оренда

 

 

орендар

орендодавець

орендар

орендодавець

Вартість

На балансі

-

Поза балансом

На балансі

Амортизація

Нараховується

Не нарахову­

Не нараховуєть-

Нараховуєть-

 

 

 

ється

ся

ся

 

підтри-

Витрати звітно-

 

Витрати звітно-

 

В

мання

го періоду

Не здійснюєть­

го періоду

Не здійсню-

И

у робо­

 

ся

 

ється

Т

чому

 

 

 

 

Р

стані

 

 

 

 

А

 

На балансі

На балансі піс-

 

 

Т

 

(шляхом приєд-

ля закінчення

На балансі про-

 

И

 

нання до первіс-

строку угоди за

тягом строку

На балансі за

 

поліп-

ної вартості

умови їх відш-

орендної угоди

умови згоди

 

шення

об'єкта оренди)

кодування та

незалежно від

їх відшкоду-

Н

 

протягом строку

повернення ак-

згоди на відш-

вання

А

 

оренди незалеж-

тиву орендода-

кодування ви-

 

 

 

но від згоди

вцеві

трат орендодав-

 

 

 

орендодавця на

 

цем

 

 

 

відшкодування

 

 

 

 

 

витрат

 

 

 

Продовження таблиці

Витрати на

-

витрати звітно-

-

витрати звіт-

укладання

 

го періоду

 

ного періоду

угоди

 

 

 

 

 

З

 

 

Д

У складі

 

 

О

 

 

Е

доходу від

 

 

Б

Первіс­

 

Б

реалізації

 

 

О

ної вар­

У складі довго-

I

необорот-

 

 

в

тості

строкового зо­

т

них акти-

 

 

'

об'єкта

бов'язання

О

вів (гото-

X

X

Я

фінансо­

 

Р

вої проду-

 

 

З

вої оре-

 

С

кції), якщо

 

 

А

нди

 

ь

орендода-

 

 

н

 

 

К

вець не є

 

 

н

 

 

А

(є) вироб-

 

 

Я

 

 

З

ником об'єкта

 

 

в

 

 

А Б

фінансової оренди

 

 

С

 

 

О

 

 

 

У

 

 

Р

У складі

У складі витрат

 

м

 

 

Г

фінансо-

звітного або

Доходи звіт-

I

Фінан-

У складі інших

О

вих дохо-

майбутніх пері-

ного чи май-

 

сових

фінансових ви-

в

дів (відсо-

одів у разі спла-

бутніх періо-

 

витрат

трат

А

тки одер­

ти орендної

дів у разі

 

(доходів)

 

н

I

С т ь

жані)

плати наперед

сплати орен­дної плати наперед

З 2004 року передбачено нотаріальне посвідчення догово­рів оренди нерухомого майна, тобто будов, споруд, їх структур­них частин (окремих приміщень) тощо у випадках укладення до­говорів строком на один рік і більше (ст. 793, 794 Цивільного ко­дексу України [23]), при цьому сплачується держмито у розмірі 1 % від суми орендної плати за весь строк оренди за договором. До 1.01.2004 р. (дата набрання чинності ЦКУ) нотаріальна форма договору оренди нерухомості була не обов'язкова.

Договори оренди нерухомого майна, які уладені на строк бі­льше року підлягають державній реєстрації згідно з Законом України «Про державну реєстрацію майнових прав на нерухоме майно та їх обмежень» [15].

«Порогом суттєвості для визначення оренди фінансовою строк оренди приймається за величиною, що становить 75 відсот­ків строку корисного використання об'єкта оренди» [65].

Передача об'єкта основних засобів у операційну оренду не передбачає переходу права власності, і це основна особливість зазначеної операції.

Об'єкти основних засобів, що їх передано в операційну оре­нду, залишаються власністю орендодавця. Амортизацію основ­них засобів, переданих в операційну оренду, нараховує орендода­вець. Орендар, до якого не переходить право власності на орен­дований об'єкт, обліковує його на позабалансовому рахунку за балансовою (залишковою) і первісною вартістю орендодавця, яку зазначають у договорі оренди.

Передача майна в оперативний лізинг (оренду) не змінює податкових зобов'язань орендодавця та орендаря (п. 7.9.6 ст.7 [1]). Тобто у разі передачі відповідного об'єкта основних фондів в операційну оренду балансова вартість об'єкта основних фондів групи 1 або основних фондів груп 2, 3, 4 не змінюється.

У разі повернення орендарем об'єкта операційної оренди орендодавець не змінює валового доходу на суму витрат, здійс­нених орендарем на поліпшення такого об'єкта (п. 8.8.2 ст.8 [1]).